zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

1. pracovní jednání Rady pro odpadové hospodářství

07.04.2005
Odpady
1. pracovní jednání Rady pro odpadové hospodářství
Zápis z 1. pracovního jednání Rady pro odpadové hospodářství, konaného 16.3.2005 na Ministerstvu životního prostředí

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny

Omluveni byli jmenovitě: Ing. Vladislav Bízek, CSc. (DHV CR, s.r.o.), p. Pavol Lukša (radní Moravskoslezského kraje) a Ing. Vilém Žák (hejtman Středočeského kraje).

Nepřítomni: Ing. Marie Vorlíčková (nemoc), B.c. Jana Eichlerová, Ing. Martin Fantyš

Jednání zahájila Ing. Jirásková, NM - ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí, přivítala členy Rady pro OH (dále jen Rada), zdůraznila význam činnosti Rady , uvítala její vznik, popsala statut Rady, podmínky členství a základní cíle. Formálně byl schválen a odsouhlasen program úvodního jednání.

Úvodem přednesla Ing. Jirásková, NM, Ing. Křenek, ředitel odboru odpadů, PhDr. Havránková a Ing. Tyleček, vedoucí oddělení koncepcí a technologií, prezentaci zaměřenou na statut Rady, činnosti Rady, proces přípravy POH ČR a současný stav právní úpravy odpadového hospodářství v ČR a očekávané změny a vznik nové legislativy EU.

Prezentace: viz. přiložený dokument.

Dále se přítomní členové Rady pro OH postupně představili a uvedli svou nominaci, uvítali pozvání MŽP a členství v Radě a uváděli některé připomínky a náměty pro činnost Rady:

Ing. Durdil, Svaz průmyslu a obchodu

Novela směrnic EU v oblasti odpadového hospodářství přináší integrování výrobkové politiky do oblasti OH, ta by měla být řešena v samostatném právním předpisu. Tato politika s sebou přináší novou strukturu průmyslu, mechanizace a elektronizace. V tomto ohledu je dobré sledovat vývojové trendy v některých zemích EU podobných svou geografickou, politickou a průmyslovou situací České republice. Pozitivní přístup v OH je ve zpracování POH, a to zejména POH původců, které není v Evropě běžné a jde nad rámec legislativy EU. Svaz průmyslu trápí zejména direktivní stanovení kvót v POH a jejich dodržování. Reálnost cílů by měla objektivně posoudit připravovaná Strategie k prevenci a recyklaci odpadů.

Ing. Jirásková, NM-ŘSTOŽP

Uvítala by samostatnou právní úpravu týkající se výrobků v souvislosti se zpětným odběrem výrobků. Vyhodnocení POH původců bude velmi složité, ale jako určitá reflexe od původců přínosné.

Stanovení cílů v POH je důležitým nástrojem prevence. Další nástroje (indikativní apod.) pro plnění cílů POH budeme nadále identifikovat.

Námět pro činnost Rady: členům Rady budou zasílány legislativní návrhy a podklady prostřednictvím elektronické pošty na uvedené e-mailové kontakty.

Ing. Tylová, Zelený kruh

Novela zákona o odpadech obsahující mj. nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO) resp. kompostů byla stažena z Parlamentu ČR. Změny v novele zákona byly připraveny ve spolupráci s odborníky v OH. Jak bude tato problematika v budoucnu řešena?

Ing. Jirásková, NM-ŘSTOŽP

Pozměňovací návrh právní úpravy řešil pouze část biologicky rozložitelných odpadů a navíc bez odpovídajícího projednání a řádného připomínkového řízení. Jednalo se pouze o jeden typ zpracování tohoto druhu odpadů. Nově připravená právní úprava by měla řešit oblast BRO v celém kontextu a šíři. Obec může i v současné době nakládání s těmito odpady upravit obecní vyhláškou. Pro MŽP není v současnosti BRO prioritním problémem, daleko závažnější je situace v nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení. V této oblasti chybí zejména dobré moderní technologie.

Ing. Křenek, ŘOODP MŽP

Problém je třeba uchopit v širším kontextu , teze vyhlášky o BRO (BRKO) jsou v současné době připraveny, ale projednání novely zákona v souvislosti s touto problematikou se očekává až po přijetí příslušné směrnice EU.

Ing. Tylová, Zelený kruh

Obcím by se mělo novelou a příslušným prováděcím právním předpisem pomoci při řešení uvedené problematiky. Mělo by jít o široký konsensus všech dotčených stran (státní správy, průmyslu, nevládních organizací a odborné veřejnosti). V současné době obec nemá velké možnosti upravit sběr BRKO právním předpisem (obecní vyhláškou). .

MUDr. Zimová, Ministerstvo zdravotnictví

Při přípravě novely zákona o odpadech v souvislosti s problematikou kompostů (BRKO) nebyly dostatečně vyhodnoceny připomínky MZ, příště je nutné, aby draft prošel řádným připomínkovým řízením. Do okamžiku, než bude v EU přijata směrnice upravující oblast BRO bylo navrženo připravit metodiku pro KÚ, která by stanovila postupy, jak s tímto odpadem nakládat.

Ing. Jirásková, NM-ŘSTOŽP

Ministr životního prostředí již v této záležitosti učinil určitá opatření.

Ing. Bartoš, Hospodářská komora

Hospodářská komora uvítala členství v Radě. Z úst pana Bartoše zazněla kritika na připravený Kodex životního prostředí, který je příliš rozsáhlý, týká se pouze problematiky odpadového hospodářství. Kodex by měl shrnovat určité základní zásady v celé oblasti životního prostředí, kterými by se měla řídit podnikatelská sféra, kodex by se neměl příliš měnit.

Ing. Bartoš upozornil na existující rozpor mezi energetickým zákonem a zákonem o odpadech a pohledu ochrany ovzduší zejména v pojmu energetické využití.

Náměty pro činnost Rady:

            Činnost v oblasti OH zaměřit na zjednodušení legislativy v oblasti OH.

            Sledovat životní cyklus výrobků, toků materiálů a energií, kombinace přístupů.

            Zabývat se problematikou živnostenského odpadu, který je v současné době             poměrně velkým problémem.

            Zabývat se problematikou odpadů z kompostů (BRO, BRKO).

Ing. Jirásková, NM-ŘSTOŽP

Námět pro činnost Rady: V souvislosti s problematikou živnostenského odpadu bude členům Rady zaslána elektronická verze zákona o odpadech Slovenské republiky prostřednictvím elektronické pošty na uvedené e-mailové kontakty. Rada se seznámí s Kodexem ŽP - elektronická verze návrhu Kodexu ŽP bude zasílána prostřednictvím elektronické pošty na uvedené e-mailové kontakty.

Prof. Hřebíček, Masarykova univerzita, BRNO

K problematice POH původců konstatoval, , že původce odpadu nemá možnost se dozvědět, jak je nakládáno s odpadem, který předal jiné osobě. Ta by dle zákona měla sice vlastnit zařízení pro nakládání s ním - 90% odpadu je takto předáno jiné osobě, ale praxe je často jiná (tzn. není jasná koncovka). Evidence tuto problematiku neřeší. Bylo navrženo provést revizi technologií v oblasti odpadů na území ČR dle jednotlivých krajů.

Ing. Jirásková, NM-ŘSTOŽP

Oponovala, je to obtížné ale proveditelné. Původce má povinnost znát informace o konečném nakládání s odpady, které předává oprávněné osobě.

Ing. Jiránek, primátor Statutárního města Kladno

Komentoval problematiku POH ČR. V POH ČR je velké množství závazných kvót. Mělo by dojít k poměrné redukci těchto kvót a k zavedení většího množství daňových nástrojů.

Ing. Kálal, MF

V minulosti se daně osvědčily jako dobrý finanční nástroj pro řízení ekologické politiky rovněž v oblasti OH. V současné době jsou návrhy na změny v daňové soustavě problematicky proveditelné.

RNDr. Suzová, Jihomoravský kraj

Komentovala problematiku plnění cílů POH původců vzhledem k POH ČR. Cíle POH původců by měly kopírovat cíle POH ČR, v praxi se to však nestává.

Ing. Tylová, Zelený kruh

Některé členské země EU (např. Rakousko atp.) dosahují téměř 50% materiálového využití komunálního odpadu tím, že sčítají údaje pro recyklaci a využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO). Tento přístup by bylo dobré využít rovněž v ČR pro plnění stanovených kvót v POH ČR.

Ing. Černík

Vznesl dotaz na způsob komunikace mezi členy Rady a MŽP v mezidobí mezi jednotlivými jednáními Rady a na to, zda jsou od členů Rady očekávány návrhy směřující k činnosti Rady a tématům, kterými se bude zabývat.

Ing. Jirásková, NM-ŘSTOŽP

Potvrdila, že pro operativní komunikaci mezi členy bude zřízena e-mailová konference a sdělila členů Rady své očekávání ve smyslu předkládání podnětných návrhů k činnosti Rady.

PhDr. Havránková, OODP MŽP

PhDr. Havránková poděkovala všem za účast, požádala účastníky o kontrolu kontaktů (adresář, e-maily) a oznámila předběžný termín dalšího jednání Rady na podzim 2005.

Ing. Jirásková, NM-ŘSTOŽP

Ukončila jednání Rady. Navrhla, aby veškeré výstupy projednávané na Radě byly předloženy ministrovi ŽP ke schválení.

Závěry z jednání Rady:

Souhrn návrhů činností Rady do příštího jednání Rady, které se uskuteční na podzim 2005 a některé dlouhodobé činnosti :

  1. Rada založí diskusní fórum, resp. diskusní webovou stránku.
  2. Členům Rady budou zasílány legislativní návrhy a podklady prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené e-mailové kontakty.
  3. Rada se seznámí s Kodexem ŽP – bude rozeslán elektronicky e–mailem všem členům Rady.
  4. Rada se bude podrobněji zabývat problematikou živnostenského odpadu.
  5. Rada by se měla do budoucna zabývat zjednodušením legislativy OH, životním cyklem výrobků, tokem materiálů a energie, kombinací všech přístupů.
  6. V souvislosti s problematikou živnostenského odpadu bude členům Rady bude zaslána elektronická verze zákona o odpadech Slovenské republiky prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené e-mailové kontakty.

Zpracoval: Mgr. Viktor Škarda, PhDr.Věra Havránková, Ing. Igor Tyleček, PhD.

Složení Rady pro odpadové hospodářství
(k 16. 3. 2005)

Předsedkyně Rady
1. Ing. Ivana Jirásková – náměstkyně ministra - ředitelka sekce technické ochrany ŽP, MŽP

Místopředseda Rady
2. Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů, MŽP

Tajemník Rady
PhDr. Věra Havránková, odbor odpadů, MŽP

Členové rady

Zástupci odboru odpadů MŽP
3. Ing. Marie Vorlíčková, CSc., vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce
4. Ing. Igor Tyleček, Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií
5. Ing. Vladislav Bízek, CSc.
(nominace: DHV CR, s.r.o)

Ministerstva
6. MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
(nominace: Ministerstvo zdravotnictví)

7. Ing. Jaromír Kálal
(nominace: Ministerstvo financí)

8. Mgr. Miloslava Tomiková
(nominace: Ministerstvo průmyslu a obchodu)

9. Ing. Martin Fantyš
(nominace: Ministerstvo zemědělství)

Vysoké školy
10. Ing. Libuše Benešová, CSc.
(nominace: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí

11. Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
(nominace: Masarykova univerzita Brno)

12. JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
(nominace: Univerzita Karlova, Právnická fakulta)

Asociace krajů ČR

13. Pavol Lukša
(nominace: Moravskoslezský kraj) 

14. Ing. Jiřina Vyštejnová
(nominace: Liberecký kraj)

15. Ing. Bohumil Černík
(nominace: Královéhradecký a Pardubický kraj)

16. RNDr. Jana Suzová
(nominace: Jihomoravský kraj) 

17. Ing. Vilém Žák
(nominace: Středočeský kraj) 

Svaz měst a obcí
18. Ing. Dan Jiránek, primátor Statutárního města Kladno

Hospodářská komora ČR
19. Ing. Pavel Bartoš, předseda sekce ekologie a životního prostředí

Asociace a svazy
20. Ing. Josef Durdil, CSc.
(nominace za Svaz průmyslu a dopravy)

21. Bc. Jana Eichlerová
(nominace za Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů - STEO)

22. Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
(nominace za Asociaci pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR)

23. Ing. Miloš Podrazil
(nominace za Českou asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu)

24. JUDr. Ing. Petr Měchura
(nominace za Českou asociaci OH)

Neziskové organizace
25. Ing. Eva Tylová
(nominace za Zelený kruh)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí