zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na úspory energií dotace až 30 miliónů

21.04.2005
Obecné
Na úspory energií dotace až 30 miliónů
Žádosti se předkládají agentuře CzechInvest.

Na úspory energií může podnik získat dotaci až 30 miliónů korun z unijního operačního programu Průmysl a podnikání. Žádosti se předkládají agentuře CzechInvest.
Cílem programu Úspory energie je přispět ke snižování energetické náročnosti českého průmyslu. Podpora je poskytována formou dotace, a to zejména na:


* Projekty snižující energetickou náročnost procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, které snižují negativní dopady na životní prostředí.

* Pořízení nových technologií na zpracování energetických surovin za účelem zvýšení výtěžnosti jejich energetického potenciálu.

* Zavádění moderních zařízení na výrobu elektřiny a tepla.

* Modernizaci zařízení sloužících k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií, která povede ke snížení energetických ztrát.

* Využívání odpadního tepla a druhotných zdrojů energie.

* Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace).

* Zavádění energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních zařízení.

* Modernizaci energetického hospodářství.

* Zkvalitnění postupů v logistice, zlepšení tepelně technických a energetických vlastností budov (výrobních a pomocných provozů), omezení ekologické zátěže a dosažení energetických úspor.

Program Úspory energie je určen malým a středním podnikům z oblasti zpracovatelského průmyslu. Podrobné podmínky, které musí firma splnit, jsou ve znění programu nebo s nimi blíže seznámí CzechInvest.
Podpora je poskytována formou dotace na uznatelné náklady, maximálně do výše 46 % těchto nákladů. Minimální výše dotace je půl miliónu korun, maximální 30 miliónů korun.

Uznatelné náklady

K uznatelným nákladům se řadí ty, které byly vynaloženy v souladu s cíli programů a bezprostředně souvisejí s realizací projektu, jsou doloženy průkaznými účetními doklady a byly vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu (výjimkou jsou náklady na energetický audit, který je nutné předložit už se žádostí o podporu).
Náklady na vypracování energetického auditu budou uznány do maximální výše 100 tisíc korun. Energetický audit nesmí být starší devíti měsíců.
Mezi uznatelné náklady patří i investiční náklady na stavby a technologie (např. náklady, které povedou k vyššímu využití energetického potenciálu surovin a k úspoře energií).
Dále náklady na vypracování projektové dokumentace, na specializované informační systémy nutné pro fungování pořizovaných technologií, dále nákup pozemku nebo nemovitosti (za předpokladu, že existuje přímá vazba na projekt) a výdaje na publicitu.
Do uznatelných nákladů nelze zahrnout investice realizované před datem přijetí žádosti o podporu CzechInvestem.
Ani provozní a osobní náklady, vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, leasing.

Výběr projektů

Program je vyhlášen na období 2004-2006. Žádosti o podporu přijímají regionální kanceláře CzechInvestu. Po kontrole formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti jsou žádosti předány České energetické agentuře, která projekt vyhodnotí a předloží hodnotitelské komisi.
Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává ministerstvo průmyslu a obchodu. Uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené peníze mohou být nárokovány nejpozději do září 2008.

Zdroj: CzechInvest

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí