zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Elektroodpad dává impuls zpracovatelskému průmyslu

26.04.2005
Odpady
Elektroodpad dává impuls zpracovatelskému průmyslu
Povinnosti v oblasti nakládání s elektroodpadem jsou podle zákona č.7/2005 Sb. dány nejen výrobcům, ale i dalším subjektům - spotřebitelům, tj. držitelům elektrozařízení pocházejícího z domácností, obcím, zpracovatelům, provozovatelům zařízení pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr, využití a odstraňování elektroodpadu

Magické datum 13. srpna tohoto roku by mělo znamenat přelom v nakládání s odpadem z elektronických a elektrických zařízení u nás. Zavedená povinnost zpětného odběru by měla dát impuls k rozvoji zpracovatelského průmyslu pro materiály z těchto zařízení, zejména tedy barevných kovů, kovového odpadu, plastů atd. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo materiál, který přehledně zpracovává povinnosti všech, kdo s elektroodpadem přicházejí do styku.

Povinnosti, které ukládá zákon výrobcům:

Po dni 13. srpna 2005 musí výrobci financovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpad své vlastní značky uvedených na trh po 13. srpnu 2005.

Po dni 13. srpna 2005 je výrobce povinen před uvedením svého výrobku na trh poskytnout záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností v rámci kolektivního systému, záruku neposkytuje.

Odpovědnost za financování nakládání s tzv. historickým elektroodpadem bude sdílena všemi stávajícími výrobci v kolektivních systémech financování, do kterých budou přispívat úměrně všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů.

Výrobci musí poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s elektroodpad a vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení, která by mohla skončit v nádobách na odpadky.

Výrobce musí jasně identifikovat své výrobky uvedené na trh po 13. srpnu 2005 svou značkou a navíc značkou uvádějící, že elektrozařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005;

Výrobci mohou svoje povinnosti plnit v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu. Postup pro rozhodování, zda výrobce musí podat návrh na zápis do seznamu výrobců elektrozařízení podle § 37i zákona je znázorněn na schématu.

Schéma

Financování nakládání s OEEZ se liší, jde-li o elektroodpad z domácností nebo z jiných zdrojů.

Financování nakládání OEEZ z domácností:

Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce elektrozařízení je povinen financovat zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jedná-li se o elektrozařízení, jehož je výrobcem.

Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění EEZ pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jsou výrobci a dovozci povinni vytvořit systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají všechny tyto osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů.

Financování nakládání OEEZ jiného než z domácností:

Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho financování sám výrobce.

Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu dodávaných elektrozařízení.

Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, není však nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování koneční uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli.

Stát zajistí, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2008 dosaženo roční průměrné míry sběru elektrozařízení z domácností ve výši minimálně 4 kg na jednoho obyvatele Termín stanovený směrnicí 2002/96/ES pro zajištění cíle zpětného odběru elektrozařízení a platný pro členské státy původní patnáctky je do 31. 12. 2006. České republice byla schválena tzv. derogace tj. prodloužení termínu pro splnění požadavků stanovených směrnicí. Od 1. července 2006 nebudou nová EEZ uváděná na trh obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromovaný difenyléter (až na výjimky).

Zdroj: MŽP, www.env.czTermíny pro naplňování cílů stanovených zákonem č.7/2005 Sb.


Výrobce elektrických nebo elektronických zařízení uváděných na trh po 13. srpnu 2005 musí být jasně identifikovatelný podle značky na zařízení

Výrobci musí vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení uvedená na trh po 13. srpnu 2005 symbolem pro označení elektrického a elektronického zařízení

Nejpozději od 13. srpna 2005 musí být výrobci zajištěn oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ a OEEZ

Nejpozději od 1. ledna 2009 musí výrobci zajistit splnění cíle pro využití, opětovné použití a materiálové využití uvedené

v tab. 1
OD0405s19a ()

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí