zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajský úřad nesouhlasí se skládkou Baková - Zbuzany

22.04.2005
Odpady
Krajský úřad nesouhlasí se skládkou Baková - Zbuzany

PRAHA - Krajský úřad Středočeského kraje potvrdil nesouhlasné stanovisko s výstavbou skládky Baková-Zbuzany. Hlavní důvod je jednoznačný - skládka je v rozporu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. Těžbu nekvalitních štěrkopísků kraj nevyloučil. Odmítl ale možnost, že by vytěžené prostory měly zaplnit odpady.

Stanovisko Arniky k záměru investora naleznete zde.

Více informací o případu naleznete na stránkách občanského sdružení Karlštejnská cesta.

Příloha:

Stanovisko Středočeského kraje k investičnímu záměru vybudování skládky odpadů v lokalitě vytěženého stavebního materiálu Baková Zbuzany.

Uvedený investiční záměr podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Tento proces je pro investora stavby obligatorní a dotčené orgány státní resp. veřejné správy nedisponují nástroji, které by bylo možné použít tak, aby bylo zabráněno provedení hodnocení vlivu stavby na životní prostředí podle uvedeného zákona. Naopak lze říci, že provedení tohoto posouzení je v nejlepším zájmu těchto institucí. Středočeský kraj tedy nemůže a ani nechce uvedený proces posuzování (tedy pouze a jen administrativní a zákonem stanovený proces EIA) jakkoli zastavit. Cílem popsaného procesu je komplexní, tedy ve všech souvislostech provedené zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí v jeho blízkém i vzdálenějším okolí. Výstupem tohoto zhodnocení je stanovisko, které může být záporné, nebo kladné resp. kladné s podmínkami. Uvedené stanovisko není pro další postup povolování záměru závazné, dotčené orgány státní správy (např. příslušný stavební úřad) se s ním však musí ve svých správních rozhodnutích vypořádat.

Středočeský kraj se k  dokumentaci, která je k uvedenému záměru zpracována v rámci uvedeného procesu EIA ze zákona vyjádřil v Komisi pro životní prostředí v březnu 2005 (stejně tak krajský úřad jako orgán kraje). Uvedené vyjádření bylo formulováno především z hlediska základních koncepčních materiálů zpracovaných pro Středočeský kraj v oblasti odpadového hospodářství a kterými jsou Krajská koncepce hospodaření s odpady a  Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje, který byl včetně závazné části (je ze zákona závazná pro všechny subjekty ve Středočeském kraji) schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 21.12. 2004. V Plánu i v Koncepci je uvedeno, že Kraj nebude podporovat na svém území výstavbu nových skládek jakékoliv skupiny. Skládkování jako jeden ze způsobů nakládání s odpady, je v pořadí priorit obou materiálů uveden až na posledním místě. De facto to znamená, že na skládky by měly být ukládány pouze ty odpady, které není možné využít a odstranit jiným způsobem.

Za zcela zásadní připomínku je nutné považovat skutečnost, že předložená dokumentace je v rozporu, se stanoviskem, které v téže věci zaujal Středočeský kraj ve vyjádření v rámci tzv. zjišťovacího řízení k uvedenému procesu EIA. Kraj ve vyjádření ze dne 10.12. 2003 podmínil souhlas s těžbou stavebních surovin v zájmové lokalitě Baková Zbuzany tím, že dojde ke změně způsobu rekultivace - tedy pro rekultivaci nebude používán odpad a to ani formou jeho využití na povrchu terénu (takové řešení zákon o odpadech principiálně umožňuje) tím spíše ne formou výstavby nové skládky odpadů jakékoli kategorie. Toto jednoznačné stanovisko předložená dokumentace nerespektuje a doporučuje variantu těžby s následným vybudováním skládky skupiny S -OO a zařízení na stabilizaci a solidifikaci nebezpečného odpadu a zavážením prostoru takto upraveným odpadem.

Nesouhlas s ukládáním odpadu v souvislosti s těžbou stavebních materiálů vyjádřil Krajský úřad Středočeského kraje i ve stanovisku k návrhu změny č.5 územního plánu SÚ Zbuzany. Toto dílčí stanovisko bylo opět jednoznačně konkretizováno v dopise krajského úřadu ze dne 17.6. 2004 starostovi obce Zbuzany, kde je uvedeno „rekultivace vytěženého prostoru TP1 v k.ú. Zbuzany, lokalita Baková neproběhne formou ukládání odpadu“.

Závěrem lze tedy říci, že z hlediska nakládání s odpady Středočeský kraj se záměrem popsaným a doporučeným v předložené dokumentaci jednoznačně nesouhlasí. Kromě toho že dokumentace není zpracována na dostatečné úrovni, aby bylo možné odpovědně posoudit možné vlivy na ŽP, nerespektuje také základní koncepční dokumenty přijaté Zastupitelstvem Kraje v jeho samostatné působnosti, upravující problematiku odpadového hospodářství na území Středočeského kraje.

Zdroj: Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí