zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

22.04.2005
Obecné
Krátce - různé

Rada Středočeského kraje ustavila Konzultační skupinu pro řešení problematiky perzistentních organických látek v životním prostředí. Tato skupina bude poskytovat odbornou pomoc při rozhodování o projektech, které řeší likvidaci starých ekologických zátěží, včetně monitoringu a preventivních opatření k zacházení s perzistentními organickými látkami. Výsledky práce této skupiny budou sloužit jako odborný podklad pro činnost Komise pro životní prostředí a zemědělství, Radu Středočeského kraje i Krajský úřad Středočeského kraje. Mezi členy komise jsou špičkoví odborníci. Konzultační skupina pro řešení problematiky perzistentních organických látek v životním prostředí by se měla setkávat v intervalech minimálně jednou za 6 měsíců.

Konsorcium převážně evropských výrobců obalů se dobrovolně zavázalo, že bude používat pouze "ekologické" polymery z obnovitelných i fosilních zdrojů, u nichž je zaručena schopnost biologické degradace. Členové konsorcia představují více než 90 % evropského trhu pro rozložitelné plasty a mají podobný podíl i na současném světovém trhu. Jelikož se v této oblasti neočekává vytvoření nové legislativy, může tato dobrovolná dohoda podpořit využívání nových materiálů i zjednodušit nakládání s odpady. Dohoda zavádí také systém certifikace a značení. Biologicky rozložitelné plasty lze s úspěchem využít při výrobě obalů (potraviny, balicí fólie, síťky, pěnové tácky), odnosných tašek v supermarketech (38 % spotřeby) a výrobě pytlíků pro sběr a kompostování potravinového odpadu.
Dohoda bude zajišťována Mezinárodní asociací a pracovními skupinami pro biodegradovatelné polymery (IBAW) a podporuje ji Evropská komise
Více informací najdete na www.europa.eu.int/comm/enterprise/ environment/index_home/emantool_indic_prodrel_vappr/polymer.htm.

Nová pravidla, která poskytují evropské veřejnosti lepší přístup k informacím o životním prostředí, se stala závazná pro všechny členské státy Evropské unie. Nová směrnice posiluje stávající pravidla EU v této oblasti a spojuje je s požadavky na informace o životním prostředí stanovené Aarhuskou úmluvou z roku 1998. Nová směrnice o veřejném přístupu k environmentálním informacím (směrnice 2003/4/ES) nahrazuje směrnici z roku 1990 (směrnici 90/313/EHS). Stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na občanství, národnost nebo místo bydliště, má právo na přístup k environmentálním informacím drženým nebo vytvářeným veřejnými institucemi. Příklady takových informací jsou údaje o emisích v životním prostředí, jejich důsledcích pro veřejné zdraví a výsledcích hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA).

Aerosolové částice jsou podstatnou a zdraví nebezpečnou součástí mlžných oparů, které vytvářejí smogové situace zejména ve velkých městských aglomeracích s vysokým dopravním a průmyslovým zatížením. Škodlivé aerosoly jsou příčinou zdravotních problémů populace, především pak plicních onemocnění. Je obecně známo, že fotochemickou oxidací výfukových plynů z aut vznikají aromatické kyseliny, které vytvářejí s atmosférickou kyselinou sírovou zárodečné částice budoucích aerosolů. Kyselina sírová obsažená v atmosféře, pocházející převážně ze spalování uhlí v klasických tepelných elektrárnách, je tedy jednou z hlavních komponent aerosolových částic. Aromatické kyseliny vytvářejí s kyselinou sírovou stabilní komplexy, které jsou charakterizovány velmi silnými vodíkovými vazbami. Mechanizmus tvorby aerosolů poměrně dobře popisuje situaci v městských aglomeracích, kde dochází ke tvorbě aerosolů nejčastěji, a poskytuje přímou vazbu mezi organickými sloučeninami pocházejícími z automobilo vých výfuků a atmosférickou kyselinou sírovou.

Ocelářské výrobky jsou tradičním artiklem zahraničního obchodu a jen málokterý výrobce na světě si může dopřát přepych dodávat je jenom do své země. Až 60% závislost produkce na exportu není v ocelářství nic mimořádného.
Z dlouhodobějšího vývoje objemů výroby oceli lze vysledovat, že situační podmínky ocelářských podniků na trhu cyklují mezi vysokou konjunkturou a stavem, který lze označit až jako krizový. Ukazuje se, že délka cyklu se zpravidla pohybuje mezi 4 až 6 lety.. Od konce 2. světové války do konce 20. století bylo těchto cyklů zaznamenáno jedenáct.
S charakteristikou vývoje souvisí i rozvoj využívání šrotů a jeho závislost na dynamice výroby oceli. Ocel přitom patří mezi nejvíce recyklované suroviny. V současné době je recyklována z 55 %, u skla se tento podíl v globálním měřítku odhaduje na 45 %, u papíru 35 %, v případě hliníku na pouhých 27 %.

Výrobci elektrických spotřebičů budou muset při vývoji a výrobě více brát v potaz ekologická hlediska. S tímto požadavkem, který má omezit spotřebu elektřiny a další negativní dopady provozu těchto přístrojů na životní prostředí, přichází nová unijní směrnice, kterou definitivně schválil Evropský parlament. EU si od této směrnice slibuje, že povede ke snižování emisí skleníkových plynů - odhady Komise hovoří o snížení emisí kysličníku uhličitého o 180 milionů tun do roku 2010.
Ať už jde tedy třeba o fén, počítač, pračku nebo jiný elektrický spotřebič (vyjma automobilů) vyráběný v EU či do ní dovezený, každý bude muset v budoucnu vyhovět přesně definovaným požadavkům pro jednotlivé druhy přístrojů. U pračky půjde například o spotřebu elektřiny, vody či prášku. Na požadavcích pro různé druhy výrobků bude nyní Komise pracovat, konkrétní návrhy by měla předložit ve druhé polovině roku 2007. Pokud se však průmysl na evropské úrovni dohodne na vlastních pravidlech, a ty bude Komise považovat za vyhovující, vyjde se přímo z nich.

Členové ekologického sdružení Děti Země a Diakonie v Čáslavi připravili k mezinárodnímu Dni Země 22. dubna na tuto sobotu velký úklid dvou městských parků. Sraz zájemců je v sobotu v 9.30 hodin před střední zemědělskou školou.
„Dohodli jsme se, že se pokusíme vyčistit park Vodranty a park mezi zemědělkou a Podměstským rybníkem, ale závisí to na tom, kolik přijde dobrovolníků,“ prohlásil místní člen Dětí Země Josef Houfek. Účastníci úklidu by neměli doma zapomenout rukavice a dobrou náladu, vzkazují také organizátoři akce.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí