zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Občané si zvykli odkládat elektrošrot do sběrných dvorů

04.05.2005
Odpady
Občané si zvykli odkládat elektrošrot do sběrných dvorů
Po celou dobu trvání projektu je veškerý sebraný elektroodpad odvážen ke zpracování k oprávněným společnostem.
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje byla vybrána jako jeden ze zpracovatelů projektu VaV-Bezpečná recyklace elektroodpadu, pro realizaci praktické části rozsáhlého projektu, který kompletně zajišťuje společnost APUSO za finančního přispění Ministerstva životního prostředí ČR.

Hlavním cílem praktické části projektu je ověřit v praxi zpětný odběr elektroodpadu, konkrétně pak jeho produkci od občanů, sběr, přepravu, a především možnosti jeho zhodnocení s vyčíslením nákladů na realizaci zpětného odběru upotřebených elektrovýrobků.

Po provedených analýzách bylo vybráno území jižně od Plzně s přibližně 22 tisíci obyvateli, a to území Mikroregionu Radbuza, jehož členskou základnu tvoří 19 obcí. Toto území plně splňovalo kriteria zadavatele. V tomto územním celku je velmi rozmanitá zástavba i osídlení jednotlivých obcí. Jsou zde jak města s počtem obyvatel kolem 5 tisíc, tak i malá sídla s počtem 200 obyvatel, a má velmi dobře vybudovanou infrastrukturu pro odpadové hospodářství (jeden sběrný dvůr pro zhruba 4500 obyvatel).

V praxi to znamená, že v daném území po dobu šesti měsíců:

bude elektroodpad odebírán od občanů ve čtyřech sběrných dvorech,

bude proveden ambulantní svoz nebezpečných odpadů, jak je v obcích mikroregionu zvykem, a vyhodnoceno množství elektroodpadu,

bude proveden ve všech obcích svoz pouze elektroodpadu, a to pouze v jeden den (tzv. elektrosobota), poté bude provedena analýza množství a kvality sběru,

bude prováděno vyhodnocení množství elektroodpadů na nepovolených skládkách odpadů,

budou instalovány dva speciální (barevně odlišené - fialové) kontejnery v sídlištní zástavbě s označením "Výhradně pro sběr elektroodpadu".

Po celou dobu trvání projektu je veškerý sebraný elektroodpad odvážen ke zpracování k oprávněným společnostem. Tito zpracovatelé provádí rozbory každého kusu odpadu a výstupem bude kompletní zpráva o tom, jak lze každý vyřazený elektroodpad zhodnotit, kolik procent materiálu z každého kusu už nelze zhodnotit a musí se odstranit, jak je tato činnost finančně a časově náročná atd. Součástí závěrečné zprávy této části projektu bude i zhodnocení negativ spojených s realizací, mezi něž patří například chyby ve vedení evidence, velmi nákladná recyklace některých odpadů, nepochopení ze strany obyvatel, velké množství jiných odpadů.

PROBĚHLA "ELEKTROSOBOTA"

V době, kdy byl psán tento článek, probíhala realizace projektu již třetí měsíc a právě byl realizován mobilní svoz elektroodpadu ve všech obcích mikroregionu, tzv. "Elektrosobota". Z výsledků, které jsme doposud z realizace praktické části projektu získali, je zřejmé, že kvóta stanovená legislativou (4 kg elektroodpadu na obyvatele a rok) nebude pro nás problém. Pouze odpad sebraný v jeden den při ambulantním svozu v mikroregionu představuje množství kolem 1,5 kg na obyvatele mikroregionu.

Základem pro úspěšný sběr a následnou recyklaci elektroodpadu je dostatečné zajištění informovanosti obyvatel a dostupná vhodná technologie, která odpovídá legislativě, pro zpracování tohoto druhu odpadu. Velmi mile nás při realizaci "Elektrosoboty" překvapila kvalita sbíraného odpadu. Na všech stanovištích ve všech 19 obcích byl shromážděn pouze elektroodpad bez jakýchkoliv jiných příměsí nebo jiných druhů odpadů, než které byly avizovány na informačních letácích. Z našich poznatků vyplývá, že je vhodné, aby pro každý kraj bylo minimálně jedno recyklační centrum, které by zpracovávalo většinu elektroodpadu (sporáky, lampy, mikrovlnné trouby, mixéry, rychlovarné konvice, elektrické nářadí apod.). Nebezpečné složky elektroodpadu jako vyřazené výrobky domácího chlazení, vyřazené televize, zářivky apod. by se převážely ke zpracování do specializovaných středisek pro recyklaci nebezpečných odpadů. Takto specializovaná střediska by mohla sloužit pro více krajů, nemuselo by být v každém kraji.

ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBCŮ

Pokud se týká zpětného odběru elektroodpadu prostřednictvím posledních prodejců, pak je podle našich poznatků tento způsob velmi problematický. Poslední prodejci nejenže nemají povědomí o svých povinnostech vyplývajících z legislativy, ale především nemají prostory, kde by skladovali zpětně odebraný upotřebený elektroodpad. Občané velmi málo využívají posledních prodejců k odložení elektroodpadu. Ze šesti prodejen měly pouze dvě zkušenosti s tím, že do prodejny někdo přivezl elektroodpad. V jedné prodejně byly odloženy dvě zářivky a v druhé prodejně přivezli občané při nákupu upotřebenou chladničku, se kterou je prodejce poslal do sběrného dvora. Z vyjádření všech prodejců vyplývá, že pokud by někdo ze zákazníků do prodejny přinesl vyřazený elektrovýrobek, tak ho prodejce odkáže na jeho uložení ve sběrném dvoře v obci, protože nedisponuje skladovacími kapacitami.

Z dosavadního průběhu projektu vyplývá, že občané si už zvykli využívat sběrných dvorů k odkládání odpadu. Tam, kde sběrné dvory nefungují, jsou prováděny ambulantní svozy odpadů, které jsou také veřejností vnímány a využívány. Nejvíce odpadu se sebere, pokud obec vyhlásí sběr formou "door-to-door", tj. občan může odpad odložit pouze před svou nemovitost a nemusí nikam docházet. Obec následně odpady sveze vlastními prostředky na určené stanoviště. V takovém případě se množství sebraných odpadů zvýší až desetinásobně.

Shrneme-li dosavadní průběh praktické části projektu VaV - Bezpečná recyklace elektroodpadu, můžeme konstatovat, že stanovená kvóta 4 kg na osobu a rok je splnitelná a jednoznačně nejlepší formou sběru zpětně odebíraných elektrovýrobků je prostřednictvím sběrných dvorů odpadů v kombinaci s ambulantními svozy v malých sídlech.

AUTOR: Lenka Šlajsová
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí