zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úplné znění zákona o odpadech, včetně všech novel

09.05.2005
Odpady
Legislativa
Úplné znění zákona o odpadech, včetně všech novel
Zákon o odpadech prodělal v poslední době řadu velkých změn, kvůli kterým se jeho znění stalo takřka nepřehledné.

V březnu vyšlo ve Sbírce zákonů jeho úplné znění po novelách.

Zákon vyšel pod číslem 106/2005 v částce 33 sbírky zákonů ze dne 8. března 2005. Zmocnění k vydání toho zákona najdeme už v zákoně č. 7/2005 ("elektrošrotová novela" ze 6. ledna 2005), kde v článku II se předseda vlády zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Důvod tohoto zmocnění je zřejmý - lepší orientace adresátů právní normy.

Zákon č. 106/2005 proto neprocházel běžnou procedurou schvalování v Parlamentu ČR. Jeho znění bylo připraveno za spolupráce Ministerstva životního prostředí a Legislativní rady vlády.

V běžném pracovním názvu zákona se však bude dále využívat označení "zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech (eventuálně s dodatkem - ve znění zákona číslo 106/2005).

Nedávno vydaný zákon totiž de facto nepřináší nic nového, jen zpřehledňuje stávající zákon o odpadech a uvádí veškeré zněny do jednoho kompaktního celku, aby ulehčil jeho uživatelům práci při hledání všech relevantních ustanovení.

Zákon číslo 106/2005 tedy zahrnuje úplné znění zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem číslo 477/2001 Sb., zákonem číslo 76/2002 Sb., zákonem číslo 275/2002 Sb., zákonem číslo 320/2002 Sb., zákonem číslo 167/2004 Sb., zákonem číslo 188/2004 Sb., zákonem číslo 317/2004 Sb. a zákonem číslo 7/2005 Sb.

Vedle změn obsahuje zákon na padesát odkazů na relevantní právní normy jak evropské, tak české a sedm příloh (skupiny odpadů, seznam nebezpečných vlastností odpadu, způsoby využívání odpadů, způsoby odstraňování odpadů, seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným, sazbu základního poplatku za ukládání odpadů a skupiny elektrozařízení).

Pro "uživateke" zákona by bylo příjemné, aby toto úplné znění vydrželo aspoň rok. Další novely jsou však již na obzoru.

Kompletní legislativu životního prostředí v aktuálním znění předpisů Vám přináší software EnviParagarf - registr legislativy životního prostředí.
http://www.enviweb.cz/enviparagraf


Zákon č. 106/2006 zahrnuje úplné znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., které bylo postupně změněno následujícími právními normami:

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 167/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (23. dubna 2004), s výjimkou čl. I bodů 77 až 86 - části deváté, které nabyly účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Zákon č. 317/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (27. května 2004).

Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (6. ledna 2005), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18, pokud jde o § 37i, 37k, 37n, 37o, a bodů 19, 21 a 22, které nabývají účinnosti dnem 13. srpna 2005, a čl. I bodu 18, pokud jde o § 37m odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí