zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologický průzkum

20.05.2005
Geologie
Geologický průzkum
* Referenční číslo: 
TE200555354
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
55354 
 
* Datum uzávěrky:  
27.06.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 94 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby
 

SK-Bratislava: Geologický prieskum
2005/S 94-093405
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Služby

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa
Ministerstvo životného prostredia SR, K rukám: Eva Nagyová, Námestie Ľudovíta Štúra 1, SK-812 35 Bratislava. Tel.: 421 2/57783201. Fax: 421 2/57783218. E-mail: nagyova.eva@enviro.gov.sk. URL: www.enviro.gov.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť
Ako v bode I.1.
I.5) Typ obstarávateľa:
Ústredná úroveň.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služieb.
Kategória služby: 12.
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Vypracovanie projektu geologickej úlohy a jeho realizácia: Regionálne hydrogeotermálne zhodnotenie Rimavskej kotliny.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Cieľom projektu geologickej úlohy bude overenie hydrogeotermálnych pomerov Rimavskej kotliny, výskytu geotermálnych vôd a ich množstiev.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Rimavská kotlina, Slovenská republika.
Kód NUTS: SK032.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC):
Nie je.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Vypracovanie projektu geologickej úlohy, jeho realizácia. Výsledkom bude záverečná správa geologickej úlohy.
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť uplatnené:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
30 mesiace(ov) od uzatvorenia zmluvy.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 200 000.- SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Úloha je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly MŽP SR, preddavok sa neposkytuje, spôsob úhrady: mesačnými faktúrami.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu, právna forma sa neobmedzuje. Uchádzač musí mať geologické oprávnenie na predmet obstarávania vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v súlade so zákonom č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a štátnej geologickej správe (geologický zákon).
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služieb a informácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
§ 29 ods. 1 - doklady podľa § 29 ods. 2. resp. 3 zák.č. 523/2003 a geologické oprávnenie podľa zák. č. 313/1999 Z.z. v znení nesk. predpisov.
§ 30 ods. 1 písm. a),b),c) podľa zák. č. 523/20003 Z.z.
§ 20 ods. 5 písm. a), b),c), e), f), h) podľa zák. č. 523/2003 Z.z.
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
§ 29 ods. 1 - doklady podľa § 29 ods. 2, resp. 3 zák. č. 523/2003 Z.z. a geologické oprávnenie podľa zák. č. 313/1999Z.z. v znení nesk. predpisov a banské oprávnenie podľa zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita – požadované dôkazné prostriedky:
§ 30 ods. 1 písm a! - vyjadrením banky,
§ 30 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení,
§ 30 ods. 1 písm. c) - súvahou.
III.2.1.3) Technická kapacita – požadované dôkazné prostriedky.
§ 30 ods. 5 písm. a) - údajmi o vedúcich zamestnancoch,
§ 30 ods. 5 písm. b) - zoznamom úloh týkajúcich sa predmetu obstarávania,
§ 30 ods. 5 písm. c) - údajmi o technikoch, pre zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy predloženie odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 313/1999 Z.z. v znení nesk. predpisov a odbornej spôsobilosti pre technika zodp. za odborné riadenie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
§ 30 ods. 5 písm. e) - údajmi o strojnom a prístrojovom vybavení pre zabezpečenie geologickej úlohy,
§ 30 ods. 5 písm. f) - osvedčenie o zabezpečení kvality ISO - dokladovanie podľa § 30 bodu 6,
§ 30 ods. 5 písm. h) - podielom plnenia zmluvy subdodávateľom.
Iné: doklady požadované ako dôkazné prostriedky pre tretiu osobu (subdodávateľa) :
Geologické oprávnenie vydané podľa zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení nesk. predpisov a banské oprávnenie podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení nesk. predpisov.
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:
Áno.
§ 6 a 9 zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení nesk. predpisov a banské oprávnenie podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení nesk. predpisov.
III.3.2) Požaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:
Áno.

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Zujemcovia už boli vybraní:
IV.1.2) Odôvodnenie výberu konania so skrátenými lehotami:
IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.3.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2005/S 30-029028 - Z: 11.2.2005.
IV.1.3.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.4) Predpokladaný počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pokiaľ ide o:
Kritériá uvedené nižšie:
1: kvalita,
2: cena.
V zostupnom poradí priority: Áno.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
1276/2005/7.
IV.3.2) Podmienky získania súťažných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať do: 14.6.2005.
Podmienky a spôsoby platby: Súťažné podklady je možné si prevziať len na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou bezodplatne.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
27.6.2005.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 31.8.2005.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami:
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou s plnou mocou uchádzača na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL a plnou mocou na zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
28.6.2005-10,00 hod.SEČ.
MŽP SR Bukureštská 4, Bratislava-III. posch.-zasad.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Toto oznámenie je nepovinné:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakovan a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
VI.4) Dodatočné informácie:
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
17.5.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

Pavel Talafús
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí