zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - Phare — Určení a příprava budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody

27.05.2005
Příroda
EuropeAid - Phare — Určení a příprava budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody
* Referenční číslo: 
TE200555475
 
* Stav tendru: 
výzva k projevení zájmu  
 
* Banka: 
EuropeAid - PHARE  
 
* Země: 
Bulharsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
55475 
 
* Datum uzávěrky:  
04.07.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 99 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby
 

BG-Sofie: Phare — Určení a příprava budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody — všeobecné činnosti

2005/S 99-097884

Lokalita — Bulharsko

Vyhlášení veřejné zakázky na služby

1. Referenční číslo:
Europeaid/119875/D/SV/BG
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
Phare CBC.
4. Financování:
2003/005-631-04 Finanční memorandum 2003 Phare CBC mezi Bulharskem a Rumunskem.
5. Zadavatel:
Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW), Sofie, Bulharsko.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Placená zakázka.
7. Popis zakázky:
Technická pomoc ministerstvu pro regionální rozvoj a veřejné práce za účelem určení a přípravy budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody mezi Bulharskem a Rumunskem. Zakázka má několik hlavních složek:
1. určení možných míst projektu pro společnou ochranu přírody a činnosti trvale udržitelného rozvoje v přeshraničním regionu Bulharska a Rumunska;
2. poskytnout model účasti, poradního postupu pro určení projektu a rozpracování plánů trvale udržitelného rozvoje ve 3 vybraných místech;
3. příprava 1 budoucího projektu přeshraniční spolupráce zaměřeného na grantový plán pro projekty menšího rozsahu, jenž pokrývá prioritní aktivity přijaté a schválené prostřednictvím společného organizačního výboru.
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se
9. Maximální rozpočet:
850 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Nehodící se

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby z členských státu EU, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Rumunska, Srbska a Černé Hory a Turecka (viz také bod 29 níže).
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně i jednotlivě zodpovědní zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo vedoucí či partner konsorcia, které podává přihlášku), může podat pouze jedinou přihlášku. V případě, že fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) podá více než jednu přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba (a právnické osoby v rámci stejné právní skupiny) podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit platné prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou vyjmenovány v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy programů, které jsou financovány z rozpočtu Evropských společenství v kontextu vnějších akcí (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Subdodávky:
Subdodávky budou povoleny do výše 30 % hodnoty zakázky.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
srpen 2005.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
listopad 2005.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
Doba trvání zakázky je 12 (dvanáct) kalendářních měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, se tato výběrová kritéria budou vztahovat na konsorcium jako celek, pokud není stanoveno jinak:
1) Hospodářské a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 přihlášky):
(a) roční obrat uchazeče (firma nebo vedoucí partner konsorcia) musí dosáhnout alespoň 750 000 EUR za každý z posledních 2 let, za které už byly účty uzavřeny;
(b) firma nebo vedoucí partner konsorcia musí být činná během posledních 2 let.
Ke standardnímu formuláři žádosti musí být dále přiložena roční vyúčtování za poslední 2 roky, která jsou k dispozici, tj. účetní uzávěrky nebo výpisy z účetních uzávěrek za nejméně poslední 2 roky, za které byly účty uzavřeny, pokud je zveřejnění účetních uzávěrek vyžadováno obchodním právem země, ve které má podnikatelský subjekt své sídlo.
2) Profesionální kapacita uchazeče (na základě bodu 4 a 5 formuláře přihlášky):
Uchazeč má v současnosti a v průměru během posledních 3 let alespoň 8 odborníků, stálých pracovníků, dle formuláře přihlášky, kteří pracují v jedné nebo více z oblastí, jež se týkají této zakázky a jsou specifikovány níže:
a) odbornost v oblasti biodiverzity a ochrany přírody, mokřad a lesní správy, práce v oblastech plánování správy chráněných území, ochrany a rekultivace životního prostředí a posílení správní kapacity v oblasti ekologie;
b) odbornost v sociálně ekonomických aspektech využívání přírodních zdrojů a v souvisejících oblastech (např. ekoturismus);
c) zkušenosti v oblastech řízení cyklu projektu, obzvláště návrhu a implementace environmentálních projektů;
d) odbornost a zkušenosti v navrhování postupů pro účast veřejnosti a strategie ke zvyšování povědomí.
3) Technická kapacita uchazeče (na základě bodu 5 a 6 přihlášky):
a) Uchazeč musí mít zkušenosti v následujících oblastech specializace:
— rozvoj programu v oblasti přírodních zdrojů (biodiverzita, ochrana prostředí, lesní hospodářství, hodnocení zainteresovaných činitelů a jejich účasti),
— plánování trvale udržitelného rozvoje, zavádění a ekologicky únosné využívání přírodních zdrojů.
b) uchazeč musí mít úspěšně dokončeny alespoň 2 projekty s hodnotou nejméně 300 000 EUR v oblastech souvisejících s touto zakázkou (dle popisu p.21.3a) během minulých 5 let (30.4.2000 – 30.4.2005).
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu přezkoumány relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jedinými faktory, které budou brány v úvahu během přezkoumání, v sestupném pořadí priorit:
1) vyšší počet dokončených projektů v oblasti biodiverzity, ochrany prostředí, lesního hospodářství, hodnocení zainteresovaných činitelů a jejich účasti během minulých 5 let (30.4.2000–30.4.2005);
2) vyšší počet dokončených podobných projektů v zemích EU během minulých 5 let (30.4.2000–30.4.2005).
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Jsou specifikována v zadávací dokumentaci, která je připojena k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení a jež bude zaslána vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:
Konečná lhůta pro přijetí přihlášek je 4.7.2005 (17.00) místního času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nedodrží tato ustanovení, bude automaticky vyloučena. Mimo roční vyúčtování požadovaná v souladu s ustanovením bodu 21, jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v anglickém jazyce výlučně zadavateli:
— buď doporučenou zásilkou (úřední poštovní služba) na adresu:
Ministry of Regional Development and Public Works, 17-19 Kiril i Metodii Str., 1202 Sofie, Bulharsko, Room 618,
— nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli oproti podepsanému a datovanému potvrzení o příjmu na adresu:
Ministry of Regional Development and Public Works, 17-19 Kiril i Metodii Str., 1202 Sofie, Bulharsko, Room 618.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
27. Další informace:
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče reference od příjemce/-ů a/nebo uchazečů o úspěšně dokončených projektech, které uchazeč uvedl v přihlášce. Uchazeč by měl být připraven předložit na základě žádosti zadavatele během posuzování podané přihlášky takové reference a/nebo další informace, které souvisí s uvedenými projekty uchazeče.
28. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
26.5.2004.
29. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002; nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 v platném znění; nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12. 2001; nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21.4.2004.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

Pavel Talafús
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí