zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Místní Agenda 21 v České republice

01.06.2005
Obecné
Místní Agenda 21 v České republice
Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce, regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe.
Součástí místní Agendy 21 je strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.

První pokusy s uplatňováním MA21 se v naší republice objevily letech 1997 - 1998, kdy se myšlenky chopily některé nestátní neziskové organizace a aktivní místní samosprávy. Současně začalo MA21 metodicky podporovat Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zejména prostřednictvím Českého ekologického ústavu (ČEÚ - od 1. 4. 2005 CENIA). Do oficiálních vládních dokumentů se myšlenka MA21 dostala až v roce 1999. Místní Agenda 21 je v současnosti jedním z cílů současné Státní politiky životního prostředí (2004 - 2010). Podpora procesů MA21 vyplývá také ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Od prosince 2004 je nedílnou součástí Strategie udržitelného rozvoje České republiky.

Významné projekty na podporu MA21 v ČR - z minulosti
1. Projekt "Spolupráce s Britskou radou při budování kapacity pro uplatňování MA21 v České republice (1997 - 2001) v roce 1997 byly pojmy "udržitelný rozvoj" a "Agenda 21" v České republice víceméně neznámé a v praxi běžně neužívané. Proto tehdejší oddělení EVVO ČEÚ zpracovalo projekt zaměřený na zprostředkování britských zkušeností s praktický uplatňováním MA21 a předložilo jej s žádostí o podporu Britské radě v Praze.

2. Projekt "Širší podpora procesů místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie". Projekt podpořilo britské ministerstvo pro zahraniční rozvoj, DFID, podíleli se na něm: tehdejší OEVVO ČEÚ, MŽP, ÚEP, a představitelé pilotních projektů. Projekt oficiálně zaštítilo MŽP a převzalo garanci za jeho realizaci na české straně. Koordinací a realizací projektu byl pověřen Český ekologický ústav. Projekt byl plánován na období let 2001 - 2003. Cíle projektu byly:
 • Zavést principy UR do praxe řízení v pilotních místech (město Kladno, okres Děčín, mikroregion Poodří)
 • Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice udržitelného rozvoje
 • Zvýšit počet kvalitně proškolených lidí v praktických metodách a způsobem zahájení a vedení procesu místní Agendy 21, schopných předávat své zkušenosti dále
 • Vytvořit metodiku uplatnění MA21
 • Zvýšit počet MA21 v ČR
 • Zpracovat Strategii uplatnění MA21 v ČR
V rámci projektu byly realizovány tři pilotní projekty: město Kladno, mikroregion Poodří, Region Děčínsko, Pilotní projekty poskytly materiál pro metodiku uplatňování udržitelného rozvoje prostřednictvím místních Agend 21 na úrovni města, mikroregionu a regionu.

3. Metodika pro místní Agendy 21 v ČR
shrnuje všechny získané zkušenosti s praktickým uplatňování principů udržitelného rozvoje v podmínkách ČR prostřednictvím místních Agend 21 a zároveň představuje ojedinělý materiál, který může ovlivnit přechod ČR na cestu udržitelného rozvoje.

4. Semináře "Uplatnění Metodiky místních Agend 21 v rámci ČR"
Semináře proběhly v Brně, Olomouci, Děčíně a Českých Budějovicích, zabývaly se uplatněním MA21 na mezinárodní i lokální úrovni. Celkem přes 150 účastníků - pracovníků úřadů, obcí s rozšířenou působností měst, zde bylo seznámeno s konkrétními přínosy uplatnění místních Agend 21 a získalo praktické informace, jak místní Agendu 21 uplatňovat.

5. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) je sdružení nestátních neziskových organizací (Agentury Koniklec, Regionálního environmentálního centra ČR a Ústavu pro ekopolitiku) a jednotlivců. Jeho Hlavní náplní TIMUR je sledování ukazatelů místního udržitelného rozvoje, kvality života a kvality prostředí na místní úrovni. Projekt běží od roku 2003, do roku 2005 byly vybrané indikátory měřeny ve třech pilotních městech Hradci Králové, Vsetíně a Chrudimi. V roce 2005 se k těmto městům dále přidaly Krnov, Svitavy, Záhoran, Kladno, Mladá Boleslav, Třebíč, Hodonín, Praha.

6. Příklady dobré praxe místní Agendy 21 v ČR
V souvislosti s realizací veřejné zakázky MŽP ČR uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR v období od září do listopadu 2004 celkem 10 krajských informačních seminářů. Seminářů se zúčastnilo 352 osob a byly na nich prezentovány aktivity, uskutečněné z pilotních měst zapojených do projektu: Vsetín, Hodonín, Chrudim. Aktivity se týkaly Ekologického auditu škol, Ekologické stopy školy a města, Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni). Odborným partnerem projektu byl Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Ze současnosti:
Pracovní skupina pro MA21:
V říjnu 2003 byla při MŽP vytvořena Národní pracovní skupina pro MA21, která se zabývá implementací MA21 v ČR. Tato skupina je složena ze zástupců ministerstev, CENIA, krajských úřadů, městských úřadů, Národní sítě zdravých měst ČR, státní ochrany přírody, nevládních neziskových organizací a akademické obce. Dne 15. 4. 2004 se pracovní skupina stala oficiální pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Hlavním cílem pracovní skupiny je aby se proces MA21 stal běžným nástrojem fungování veřejné správy v ČR. Nejbližším cílem pracovní skupiny bylo stanovení kritérií pro MA21, podle kterých bude možné objektivně hodnotit stav implementace MA21 v jednotlivých městech České republiky a podle nich by se v budoucnu měla ministerstva orientovat při podpoře MA21. Na setkáních se účastníci zabývají kromě řešení úkolů vyplývajících ze stanovených cílů skupiny také aktuálními událostmi v oblasti MA21 a UR (např. aktualizací Státní politiky ŽP, novou verzí stavebního zákona, SEA apod.).

Kritéria MA21:
Na podzim roku 2004 dotvořila Pracovní skupiny pro MA21 Kritéria pro místní Agendy 21 v ČR. Podle vytvořených Kritérií je možné rozdělit místní Agendy 21 podle úrovně do čtyř resp. pěti kategorií: Zájemci, D, C, B, A. Každá kategorie zahrnuje kritéria (včetně konkrétních ukazatelů), která je nutno splnit pro postup do kategorie vyšší. Kategorie A pak představuje žádoucí stav fungování státní správy na místní úrovni. V roce 2005 budou Kritéria otestována v praxi na místní i krajské úrovni (město Vsetín, kraj Vysočina), připomínkována a upravena do finální verze. Poté budou předložena Radě vlády pro udržitelný rozvoj ke schválení a dána k dispozici pro přímou aplikaci v praxi.

Obce, města, regiony přihlášení k realizaci místní Agendy 21:
Seznam municipalit, které byly k srpnu 2004 přihlášeny k procesu MA21 jsou zaneseni do Databáze místních Agend 21 v ČR. Skutečný počet měst/obcí/regionů se zavedenou místní Agendou 21 včetně stupně její kvality by měl být znám až po otestování Kritérií MA21.

Tři města České republiky jsou přihlášena do Evropské kampaně za udržitelná města tím, že podepsala Aalborgskou chartu. Jsou to města: Hlučín (2002), Vsetín (2003) a Hradec Králové (2004), spolu s podpisem této charty se tyto města přihlásila k Projektu Evropské komise "Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni (ECI), který byl zahájen na konferenci v Hannoveru 2000.

Organizace zabývající se MA21
MŽP
Do roku 2002 byla místní Agenda 21 v ČR uplatňována ze strany MŽP v rámci odboru strategií, od roku 2003 samostatný pracovník MA21 v rámci odboru vzdělávání a osvěty. Zástupce MŽP je členem European LA21 Roundtable - mezinárodní skupiny zástupců jednotlivých států v problematice MA 21. První setkání se uskutečnilo v Aalborgu v červnu r. 2004.
Činnosti k MA21:
 • Veřejné zakázky se zaměřením místní Agendy 21
 • Podpora vydávání publikací metodických a informačních materiálů k MA21, které jsou vesměs dostupné na internetu: www.env.cebin.cz
 • Uspořádání 8 celostátních pracovních seminářů ve spolupráci s ČEÚ "místní Agendy 21 v České republice" v průběhu let 1998 - 2003
 • Od roku 1997 každoroční finanční podpora projektů NNO s tématikou místní Agendy 21
 • Garance aktivit oddělení EVVO Českého ekologického ústavu, příspěvkové organizace MŽP.
V rámci podpory rozvoje lidských zdrojů z ESF, 1. výzvy MŽP byl mezi čtyřmi vítěznými projekty podpořen projekt Národní sítě Zdravých měst. Projekt je mimo jiné zaměřen na podporu MA21, šíření informací v této oblasti. Jedním z výstupů bude databáze příkladů dobré praxe. Projekt byl podpořen částkou 10 miliónů korun.

Český ekologický ústav (ČEÚ), oddělení environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty, od 1. 4. 2005 CENIA, Česká informační agentura životního prostředí
Činnost: Oddělení bylo ustanoveno jako samostatné oddělení na počátku roku 1996. Od roku 1998 v rámci oddělení EVVO působí cca dva pracovníci MA21. Činnost týkající se místní Agendy 21 byla započata na základě spolupráce s Britskou radou v roce 1997.
 • Zpravodaj místních Agend 21 v České republice.
 • Webová stránka od roku 2003 samostatná doména http://www.ma21.cz.
 • Databáze místních Agend 21 v ČR začala vznikat na začátku února 2002.
Národní síť zdravých měst České republiky (NSZM ČR)
Na základě mezinárodního projektu Světové zdravotní organizace (WHO) při OSN z roku 1988 - (WHO Healthy Cities Project) vytvořilo v roce 1994 jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť zdravých měst České republiky. Společným návodem pro postup měst, obcí a regionu se stala od roku 1998 metodika NSZM ČR. Metodika byla podpořena UNDP a získala titul Světový projekt EXPO 2000 na Světové výstavě v Hannoveru. Vlivem metodiky vznikla ve členských městech, obcích a regionech v krátkém časovém sledu řada místních Agend 21, místních akčních plánů zdraví a životního prostředí v rámci strategického rozvoje se širokým zapojením veřejnosti.
Do NSZM ČR je v současně době zapojeno 47 členů s regionálním vlivem na 1 101 měst a obcí, 2,2 milionu obyvatel (22% populace ČR). Z tohoto počtu je:
 • Řádných členů: 1 kraj, 20 měst
 • Přidružených členů: 1 kraj, 19 měst a obcí, 6 mikroregionů Projekty:
 • Strategické řízení municipalit k udržitelnému rozvoji - s důrazem na environmentální vzdělávání
 • Místní Agendy 21 v Programech sociálního a ekonomického rozvoje municipalit
 • Veřejná zakázka MŽP ČR (2004) "Šíření úspěšných výstupů z procesu MA21 - ekologické audity veřejných institucí a místní indikátory udržitelného rozvoje".

Ústav pro ekopolitiku o.p.s. (ÚEP)
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je rozvíjení a praktické uplatňování myšlenek a principů udržitelného rozvoje. Ústav byl založen v roce 1992. U zrodu Ústavu stáli nynější ředitelka Doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., Dr. Zbigniew Bochniarz, a Doc. JUDr. Václav Meziřický.
Projekty k UR a MA21:
 • Místní Agenda 21 pro Kladno
 • Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni
 • Ekologická stopa
 • Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky
 • Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
 • Brownfields
 • O NÁS? S NÁMI! - strategie udržitelného rozvoje ČR
Centrum pro komunitní práci (CpKP) Cílem centra je podpora účasti veřejnosti na rozvoji komunit. Činnost CpKP spočívá zejména v realizaci modelových projektů na zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí, do plánování a rozhodování na místní a regionální úrovni. Realizované projekty spadají do následujících programů:
 • Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů
 • Místní udržitelný rozvoj
 • Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR
 • Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací
 • Realizace strategického posuzování vlivů plánů, programů či koncepcí na životní prostředí (tzv. SEA)
 • Hodnocení vlivů projektů, staveb, technologií apod. na životní prostředí (tzv. EIA) a hodnocení zdravotních rizik

Agora Central Europe (Agora CE)
Občanské sdružení bylo založeno v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Jeho zakladatel Eric Berman při tom vycházel ze zkušeností se zapojováním veřejnosti v Nizozemí. Náplň projektů se dá shrnout do těchto skupin:
 • strategické plánování
 • kontroverzní investice nebo výstavba
 • děti, mládež, volný čas a školství
 • regenerace sídlišť a obytných zón
 • komunitní plánování sociálních služeb
 • zlepšení informovanosti a obecně komunikace
 • řešení aktuálních problémů

Agentura Koniklec
Agentura Koniklec je občanské sdružení - nezisková organizace, založená v roce 1992 za účelem vyhledávání efektivních forem práce, realizace netradičních projektů a programů v oblasti životního prostředí. V současné době se zabývá realizací těchto projetů:
 • Udržitelný rozvoj a environmentální osvěta Českého krasu (MA 21 Českého krasu)
 • Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj (TIMUR)

Síť ekologických poraden (STEP)
Síť ekologických poraden České republiky (STEP) byla založena v září 1997, jejími členy v současné době jsou: Kosenka -Valašské Klobouky, Rosa - České Budějovice, Veronica - Brno, Vita - Ostrava, Ekologický právní servis - Brno a Tábor, VIS Bílé Karpaty - Veselí nad Moravou a Podblanické ekocentrum ZO ČSOP Vlašim.
STEP se mj. účastní procesů, které hledají cesty k prosazení trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni. Zkušenosti s realizací projektů stavěných na spolupráci partnerů z různých sektorů společnosti velmi záhy přivedly ekologické poradny k myšlenkám a procesům souvisejícím s implementací místní Agendy 21. Významný projektem STEP jsou "Krůčky k udržitelnosti", sbírka řešených příkladů místní Agendy 21.

Zelený kruh
Zelený kruh je asociací nevládních neziskových organizací působících v ochraně životního prostředí. Zajišťuje organizační zázemí pro oborovou platformu, která slouží připojeným organizacím pro výměnu a sdílení informací a pro vytváření společných strategií. Jeho posláním je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí a zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí.
Projekty: "Hra o Zemi"

Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí (COŽP)
Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí má za cíl koordinovat činnost v oblasti životního prostředí mezi jednotlivými pracovišti Univerzity Karlovy i pracovišti mimouniverzitními. Centrum vychází z myšlenek trvale udržitelného rozvoje, který poskytuje východisko i rámec pro ochranu životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů. Centrum spolupracuje s Parlamentem České republiky, s několika ministerstvy, s nevládními organizacemi a s akademickými institucemi v České republice i mimo ni. Poskytuje expertízy, organizuje semináře a konference a účastní se informačních kampaní a další veřejné činnosti.

Svaz měst a obcí České republiky
Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž řádnými členy jsou obce ve smyslu zákona o obcích. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu. V současné době je ve Svazu zhruba 2 200 obcí, tedy asi 33 %, ve kterých žije přes 7 milionů obyvatel, což je více než 70 % občanů České republiky. Svaz je konstruktivním partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínkování právních norem v oblastech, týkajících se místní samosprávy. Pod pojmem "Svaz" je nutné vidět především starosty a primátory,

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení). Založil ji první ministr životního prostředí tehdejšího Československa Josef Vavroušek v roce 1992. STUŽ je zaměřena na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného života na místní, regionální, národní a globální úrovni. Sdružuje odborníky zabývající se ekologií a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi. Základním cílem STUŽ je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

Český svaz ochránců přírody
Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí.Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní zprávy, s místními samosprávami, školami a dalšími organizacemi.

Institut komunitního rozvoje
Posláním Institutu komunitního rozvoje je rozvoj občanské společnosti v jeho jednotlivých částech. Cíli činnosti sdružení je podpora účasti veřejnosti na plánování a rozvoji měst a obcí, podpora spolupráce neziskových organizací, podpora spolupráce neziskových organizací a veřejné správy, podpora principů trvale udržitelného rozvoje, podpora kulturního, společenského rozvoje komunit, zajišťování školení a vzdělávání, podpora rozvoje lidských zdrojů, podpora exkludovaných skupin obyvatelstva a vytváření koncepcí a analýz.
Projekty: Principy MA 21 pro veřejnou správu

Centrum rozvoje Česká Skalice
Centrum rozvoje Česká Skalice je občanským sdružením se sídlem ve Vile Čerych. Jeho posláním je podpora místní vzdělanosti a kultury, posílení rozvoje zdravých regionů Královéhradeckého kraje a prosazování principů trvale udržitelného života. Činnost sdružení se soustředí také na záchranu památkově chráněného objektu Vila Čerych.
Projekty: vzdělávací cyklus pro veřejnou správu, NNO a svazky obcí "Rozvoj obce za účasti veřejnosti" (principy Místní Agendy 21)

Společnost pro komuntitní práci Vsetín
Společnost byla zřízena městem Vsetín za účelem zlepšení zdraví a kvality života obyvatel vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů a podpory neziskového sektoru. Svou činností zasahuje do administrace grantových systémů města, realizuje vlastní projekty, koordinuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb, Vsetín-město k životu (MA 21), Zdravé město Vsetín a Bezpečná komunita Vsetín.

Rosa - Jihočeská společnost pro ekologické informace a aktivity
Posláním Rosy je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem, pomáhat jejich uvádění do života. U vědomí naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni. Projekt: Rozvoj místní Agendy v Borovanech

Budeme vděčni za jakékoliv jiné informace týkající se stavu místní Agendy 21 v České republice. Své příspěvky zasílejte na adresu: evvo@cenia.cz.

Zdroj:
Internetové stránky www.ma21.cz
Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, MŽP, ČEÚ, NSZM ČR, DFID, 2003
Internetové stránky veškerých zmíněných organizací
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 1995 - 2004
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí