zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kam s odpadem v Rychnově nad Kněžnou?

31.05.2005
Obecné
Odpady
Kam s odpadem v Rychnově nad Kněžnou?
Odpady – součást života Následující řádky by nám měly pomoci orientovat se ve stávající problematice nakládání s odpady na území města Rychnov nad Kněžnou. Informace objasňuje používané základní pojmy z oblasti odpadů, upozorňuje na existující aktuální systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který vzniká na území města činností obyvatel. Jsou zde uvedeny též kontakty (adresy) na zařízení (firmy) na území města, kam mohou občané určený druh odpadu odvézt. Co je odpad ? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona o odpadech. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití (např. recyklaci) nebo odstranění (např. skládkování) nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti (jako je např. výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, žíravost, atd.); odpady, jejichž množství nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech. Využití odpadů má přednost před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech. Město Rychnov nad Kněžnou vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území města Rychnova nad Kněžnou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška je přístupná na internetových stránkách města www.rychnov-city.cz. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob. Jedná se zejména o: směsný komunální odpad, což je zbytkový odpad po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů ( např. smetí, popel, saze, vyřazené drobné předměty, znečištěné a mastné obaly od potravin, voskový papír, kopírovací papír, celofán, textil, keramika a porcelán, žárovky, zbytky masa a kostí, papírové kapesníky a ručníky, použité pleny a hygienické potřeby, krabice od mléka a džusů, oleje a tuky z fritéz, apod.), tento odpad patří do popelnic, kontejnerů nebo ho lze dovézt do centrálního sběrného dvora za čistírnou odpadních vod, separovaný odpad je odpad získaný odděleným sběrem (např. papír, sklo, plasty, kov) určený k dalšímu využití (recyklaci). Tento druh odpadu je nutné ukládat v sídlištní zástavbě do kontejnerů na tříděný odpad a u rodinných domů do barevně odlišených igelitových pytlů. Separovaný odpad lze přímo dovézt do výkupu sběrných surovin nebo do centrálního sběrného dvora, papír lze ukládat do modrých kontejnerů nebo pytlů (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartónový papír, papírové obaly, katalogy), sklo lze ukládat do zelených kontejnerů nebo černých 120 l popelnic ( sklo bílé i barevné, lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, skleněné střepy), plasty lze ukládat do žlutých kontejnerů nebo pytlů (PET lahve, čisté kelímky, sáčky, folie, výrobky a obaly z plastů, mikroten, igelit), nebezpečné složky komunálního odpadu jsou složky získané odděleným sběrem (např. oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, výbojky, zářivky, baterie a akumulátory, ledničky - mrazničky, obrazovky, které lze předat v centrálním sběrném dvoře a léky, které lze odevzdat v lékárnách), objemný odpad (ostatní odpad) je komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do popelnic nebo kontejnerů a který neobsahuje nebezpečné složky( např. starý nábytek, koberce, linolea, kuchyňské linky, sporáky, pračky, rádia,počítače, videa, vany, dřezy, umývadla apod). Tento odpad lze dovézt do centrálního sběrného dvora nebo využít 3 x ročně přistavovaných velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po městě. Bližší informace lze získat u Technických služeb Rychnov nad Kněžnou s.r.o., Soukenická 1124, Rychnov nad Kněžnou, telefon 494 534 637 nebo 494 535 605. Termíny svozů odpadů na rok 2005 21.3.2005 – 25.3.2005 kovový odpad VDS 29.3.2005 – 15.4.2005 ostatní odpad TS RK s.r.o. 30.5.2005 – 3.6.2005 kovový odpad VDS 6.5.2005 – 17.6.2005 ostatní odpad TS RK s.r.o. 19.9.2005 – 23.9.2005 kovový odpad VDS 26.9.2005 – 7.10.2005 ostatní odpad TS RK s.r.o. Zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru jsou povinny zajistit právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na následující komodity: oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech (s účinností od 13.8.2005 bude bod nahrazen bodem elektrozařízení pocházející z domácností). Zpětný odběr se vztahuje na všechny uvedené použité výrobky bez ohledu na datum jejich výroby, resp. uvedení na trh. Povinná osoba musí použité výrobky nabídnuté ke zpětnému odběru odebrat od spotřebitele bez nároku na úplatu a dále zajistit jejich využití nebo odstranění a informovat spotřebitele prostřednictvím posledního prodejce o způsobu provedení zpětného odběru výrobků. Na území města Rychnov na Kněžnou se nachází tato zařízení, kam mohou fyzické osoby odvézt odpad: Centrální sběrný dvůr – překládací stanice odpadů, za čistírnou odpadních vod v Rychnově n.Kn. směrem na Synkov - Slemeno provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hodin kontaktní osoba - Ing. Müller, telefon 494 535 719 odebírané odpady : směsný komunální odpad, separovaný odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad. Výkup druhotných surovin, Soukenická 1181, Rychnov nad Kněžnou provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin kontaktní osoba – Jaroslav Sejkova, telefon 494 534 601, odebírané odpady : papír, kovy, plast, sklo, autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných částí. Výkup druhotných surovin, Na Jamách 1180, Rychnov nad Kněžnou provozní doba: pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin kontaktní osoba – Petr Bajer, telefon 603 436 679, odebírané odpady : papír, kovy, barevné kovy. Autovraky (včetně kapalin a jiných nebezpečných částí) lze předat v okolí Rychnova n.Kn. do těchto zařízení, např.: Josef Vilímek, Mánesova 270, Kostelec n.O., tel. 494 323 784 Panam, spol.s r.o., Zdeňka Nejedlého 293, Dobruška, kontakt.osoba Josef Štěpán, tel. 776 001 200 Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1004, Žamberk, kontaktní osoba Ing. Pavel Mikulecký, tel. 465 612 171 nebo 736 631 258 Jaromír Plundra - Suroviny, U Velorexu 904, Žamberk, tel. 465 611 488 nebo 606 945 669 VELOREXPORT Žamberk v.d., Nádražní 608, Žamberk, kontaktní osoba Ing. Martin Kos, tel 465 614 741 Další informace lze získat přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou v ulici Havlíčkova 136 (budova bývalého okresního úřadu) ve 2.patře - vedoucí odboru - Ing. Luboš Meloun – tel. 494 509 350 - referent pro odpadové hospodářství – Ing. Gabriela Marková – tel. 494 509 354 ZDROJ:http://www.rychnov-city.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí