zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Po technické podpoře třídění odpadů přichází osvěta veřejnosti

20.06.2005
Odpady
Po technické podpoře třídění odpadů přichází osvěta veřejnosti
Od roku 2003 probíhá v Plzeňském kraji projekt zaměřený na technickou, organizační a informační podporu systému sběru a třídění komunálních odpadů včetně jejich obalové složky.
Vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek je pilotním projektem plánu odpadového hospodářství kraje. V první etapě projektu bylo hlavním cílem doplnění sítě sběrných nádob v obcích a městech, které se zapojily do celorepublikového systému společnosti EKO-KOM.

V tomto systému bylo v roce 2004 zapojeno již 442 obcí Plzeňského kraje (88 %), což představuje na 98 % obyvatel kraje, jichž se projekt týká. Na projektu spolupracují zainteresované organizace: Plzeňský kraj, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s,.(RRA) a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s.

Na samém počátku byla vyhodnocena výtěžnost separovaného sběru, tzn. množství vytříděných odpadů přepočtené na jednoho obyvatele a rok v jednotlivých obcích. Rovněž byla zhodnocena hustota sběrné sítě (množství nádob na tříděný sběr, které jsou občanům k dispozici). Z těchto údajů byla navržena optimální hustota sběrné sítě tak, aby byla separační hnízda co nejvíce dostupná pro všechny obyvatele obce. Přihlíželo se i k velikosti dané obce, hustotě a typu zástavby, aktivitě samospráv obcí a stavu systému sběru a nakládání s odpady v dané obci. Na základě uvedených kritérií vznikl seznam potřebnosti instalace sběrných nádob do obcí zapojených do systému, který zároveň vypovídal, jak obyvatelé obce třídí.

MOTIVAČNÍ FAKTOR PRO OBCE

Každá vybraná obec byla oslovena a byla jí nabídnuta možnost podpory formou zapůjčení stanoveného počtu nádob. U obcí nad 500 obyvatel byl uplatněn tzv. motivační faktor, který smluvně určoval, že obec musí za každé dvě obdržené sběrné nádoby z projektu nejdéle do jednoho roku pořídit jednu nádobu vlastní.

Během prvních dvou let projektu bylo 102 obcím Plzeňského kraje poskytnuto 471 sběrných nádob. "Většina z nich (303 nádob) byla s dolním výsypem, přestože tyto nádoby nejsou preferovaným typem nádob, neboť zvyšují náklady na dopravu," poznamenává RNDr. Martina Vrbová ze společnosti EKO-KOM, a. s.

"Organizátoři projektu však v tomto případě vyšli vstříc obcím, které jsou již na tento systém zvyklé, i svozovým firmám, jež by si jinak musely opatřit novou techniku."

V rámci závazku plynoucího ze smluvních vztahů se společností EKO-KOM se celkem 59 obcí a měst Plzeňského kraje zavázalo v rámci svých systémů obstarat navíc celkem 184 sběrných nádob (tab. 1). V období od listopadu 2003 do září 2004 se tak ve 102 obcích Plzeňského kraje celkem objevilo 655 nových sběrných nádob na vytříděné složky odpadů. Z tohoto počtu je 271 sběrných nádob na papír (41 %), 166 sběrných nádob na sklo (26 %) a 218 sběrných nádob na plasty (33 %).

PROJEKT SE ROZRŮSTÁ

V roce 2005 projekt pokračoval plošnou podporou obcí, přibyla však také podpora vybavenosti sběrných dvorů, škol a školských zařízení sběrnými nádobami na vytříděné složky odpadů a začala komunikační kampaň na podporu třídění.

V první etapách se ukázalo, že pro menší obce (1 až 499 obyvatel) je velmi obtížné dodržet motivační faktor, tj. za každé dvě zapůjčené nádoby obstarat jednu nádobu vlastní. Proto bylo u 19 vybraných obcí kraje od tohoto požadavku upuštěno. V přímé vazbě na realizaci Integrovaného projektu výstavby sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje budou vybaveny nově připravované sběrné dvory odpadů v osmi obcích.

Větší pozornost je v tomto roce věnována zkvalitnění sbíraného skleněného střepu. Ve většině obcí je zatím sbíráno bílé i barevné sklo do jediného kontejneru, což však už nevyhovuje požadavkům skláren.

Proto spolupracující organizace analyzují současné možnosti v regionu s cílem zavést oddělený sběr skla (bílé a barevné). Pro ověření funkčnosti nového systému se budou realizovat pilotní projekty ve třech obcích různé velikosti (nad 20 tisíc obyvatel, nad 5000 obyvatel a ve sdružení obcí). Bude jim poskytnuto 100 sběrných nádob na sběr bílého skla, které doplní stávající kontejnery na zelené sklo.

Sběrné nádoby na vytříděné složky odpadů, umístěné v budově, získá zhruba 10 základních a mateřských škol. Vhodné příjemce loni vytypovaly ekologické organizace Ametyst a RECEPTT v rámci projektu "Barevné školy".

Pro širokou veřejnost budou do maloobchodních potravinářských řetězců distribuovány plastové tašky s logem kampaně a informací, že po svém použití (na nákup) slouží pro shromažďování vytříděných složek odpadů, zejména plastů.

Návrh vychází ze zkušeností - velká část veřejnosti třídící odpady, shromažďuje vytříděné odpady (hlavně plasty) v igelitových taškách a do sběrných nádob je vhazuje celé. Tato zkušenost může však být využita i u papíru a skla, neboť všechny odpady procházejí dotřiďovacími linkami.

Na každé tašce bude napsáno, že je pro veřejnost zdarma a že chce spolu s vytříděnými odpady do příslušné sběrné nádoby. Výhodou tohoto návrhu je rovněž samotná propagace myšlenky třídění odpadů (úzká vazba na informační kampaň). Předpokládá se distribuce zhruba 150 tisíc kusů igelitových tašek.

Informační a osvětová kampaň pro veřejnost veřejnosti je zaměřena zejména na děti a mladistvé. Radek Sýkora z RRA Plzeň komentuje: "Snažíme se kampaní oslovit co nejširší spektrum občanů. Aby byla kampaň zajímavá pro děti, zvolili jsme jako maskota kampaně opičku makaka, která je hlavní postavou propagačních billboardů a je rovněž na samolepkách."

Z prostředků kraje bylo hrazeno zpracování, distribuce a semináře k využití speciálních informačních manuálů pro základní školy na systém třídění odpadů a ekologické výchovy na školách. Nezbytnou součástí kampaně byly rovněž televizní a rozhlasové spoty a články v regionálních tiskovinách, především v denících.

NÁKLADY A EFEKTY PROJEKTU

Na realizaci projektu poskytla za období listopad 2003 - prosinec 2004 společnost EKO-KOM 7,17 miliónu korun. Plzeňský kraj dal finanční prostředky ve výši 0,5 miliónu korun, a to na environmentální výchovu v rámci mediální kampaně. Předpokládaný podíl obcí ve formě vlastních pořízených sběrných nádob činí 2,5 miliónu korun.

V rámci samotné funkce systému odpadového hospodářství však zvláštní náklady nevznikají. Ing. Milan Korecký ze společnosti AVE CZ, a. s., která zajišťuje odpadové hospodářství, říká: "Se zvyšujícím se počtem kontejnerů se nám náklady na svoz nezvyšují, spíše naopak. Zahušťuje se síť a je víc odpadů, takže logistika vychází lépe. S množstvím vytříděných odpadů se také zvyšuje příspěvek ze systému EKO-KOM pro obce, takže se odpadové hospodářství stává vyváženější."

Podíl vytříděných složek odpadů v Plzeňském kraji za rok 2004 se proti roku 2003 zvýšil (tab. 2). Největším překvapením je ohromný nárůst vytříděného kovu, který však nebyl komoditou, na niž by se soustředil hlavní záměr projektu. V komoditách papíru, skla a plastů se účinnost vytříděných složek odpadů zvýšila z 21,8 kg/obyvatele v roce 2003 na 27 kg/obyvatele v roce 2004, což je o plných 5,2 kg na osobu více (nárůst o 20 %).

Znamená to, že aktivity spojené s projektem s největší pravděpodobností napomohly k podstatnému zvýšení tříděných odpadů ze strany obyvatel Plzeňského kraje.

AUTOR: Jarmila Šťastná


Tab. 1. Obce se zavázaly pořídit

v rámci uzavřených smluvních vztahů

Nádoby dle sbírané komodity Počet nádob

Papír 40

Sklo 123

Plasty 21

Celkem 184

Zdroj: RRA Plzeň

Tab. 2 Porovnání podílu vytříděných složek odpadů v Plzeňském kraji

Komodita Výtěžnost na jednoho obyvatele Plzeňského kraje v kg

Rok 2003 Rok 2004 Nárůst Nárůst v %

Papír 8,8 11,5 2,7 23,4 %

Sklo 7,6 8,4 0,8 6 %

Plasty 5,4 7,1 1,7 24 %

Kov 9,5 20,0 10,5 105 %

Celkem 31,3 47 15,7

Zdroj: RRA Plzeň
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí