zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

2. kolo Výzvy MŽP v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

24.06.2005
Obecné
2. kolo Výzvy MŽP v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Řídící orgán)
a
Ministerstvo životního prostředí - odbor vnějších vztahů (Konečný příjemce)

vyhlašují Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
1. Identifikace výzvy
Číslo kola výzvy: 02
Číslo grantového schématu: CZ.04.1.03/4.2.16
Název grantového schématu: Síť environmentálních informačních a poradenských center
Celková částka pro toto kolo výzvy: 140 mil. Kč

2. Operační program, priorita, opatření
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Priorita: 4. Adaptabilita a podnikání
Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání
Cíl opatření: Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí o horizontálním tématu udržitelného rozvoje

3. Popis grantového schématu
· Podporované aktivity:
- Příprava a realizace programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), kurzy, informační služby, pilotní projekty.
- Vzdělávání pracovníků institucí poskytujících EVVO.
- Programy k rozšíření účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí.
- Podpora vzniku pracovních příležitostí a rozvoje dobrovolnictví v oblasti životního prostředí.
· Cílové skupiny:
- NNO - zaměstnanci, dobrovolní pracovníci, členové
- Pracovníci veřejné správy - členové zastupitelstev, pracovníci úřadů a orgánů ochrany přírody
- Pracovníci veřejných institucí - knihovny, muzea, ZOO, botanické zahrady, informační střediska, atd.
- Zaměstnanci a management podnikatelských subjektů
- Účastníci vzdělávacích a informačních akcí
· Vymezení žadatelů o finanční podporu:
- Veřejná správa – organizační složky státu (např. správy NP a CHKO), kraje, obce
- Veřejné instituce – příspěvkové organizace org. složek státu, krajů, obcí (např. ZOO, botanické zahrady, informační centra, knihovny, muzea, planetária, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce), svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob
- Nestátní neziskové organizace – občanská sdružení a o.p.s.
Podnikatelské subjekty se mohou na projektu podílet jako partneři.
Projekt musí předkládat vždy nejméně 4 partneři (tj. žadatel a 3 partneři).
Jedním z partnerů musí být veřejná správa.
· Omezení výše podpory na jeden projekt:
minimální výše podpory: 3 mil. Kč
maximální výše podpory: 20 mil. Kč
· Míra podpory:
Projekty mohou být podpořeny až do výše 100% uznatelných nákladů projektu.
· Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu:
Pro věcné hodnocení žádostí budou použita hodnotící kritéria uvedená v Příručce pro žadatele.
Specifická kritéria pro grantové schéma CZ.04.1.03/4.2.16 jsou:
1. Předpokládaný počet nově vytvořených env. informačních a poradenských center (tj. zcela nově vzniklých nebo rozšíření činnosti subjektů, které se dosud EVVO nezabývaly)
0 – 3 body
2. „Pokrytí bílých míst“ na úrovni NUTS IV (okresy). Hledisko hodnotí vznik nových ekocenter a ekoporaden z hlediska plošného rozmístění po republice.
V současné době se pokrytí ekocentry v jednotlivých okresech velmi liší. Toto hledisko má upřednostnit budování nových ekocenter v okresech, které dosud nejsou ekovýchovným působením pokryty dostatečně nebo vůbec.
0 – 9 bodů
3. Úroveň spolupráce s veřejnou správou (formální, skutečná, skutečná s finanční nebo materiální spoluúčastí)
0 – 3 body
· Výdaje na nákup služeb:
Podíl nákladů projektu na nákup služeb nesmí převýšit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu.
· Režijní náklady
V rámci výjimky z postupů Operačního manuálu pro OP RLZ udělené Řídícím orgánem režijní náklady projektu nesmí překročit 10 % uznatelných nákladů projektu.
· Povinné přílohy k žádosti:
1. Doklad o právní subjektivitě žadatele
2. Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám
3. Přehled ekonomické a finanční situace žadatele
4. Prohlášení každého partnera o partnerství – nejméně za 3 partnery

· Doporučené přílohy
- Podrobný rozpočet projektu (kromě rozpočtu v Benefitu doporučujeme přiložit ještě podrobný rozpočet, ze kterého budou jasně patrné plánované náklady na jednotlivé aktivity, výše mezd apod.)
- Logický rámec projektu

4. Místo realizace projektu
Území dopadu projektu může být:
- kraj
- přirozený a tradiční region a mikroregion
- chráněná oblast (území NP, CHKO)
- celá ČR bez hl. m. Prahy – pouze v omezené míře (jen tématicky vyhraněné systémy)
Místem realizace projektu je území, které bude mít z realizace projektu a jeho služeb prospěch. Činnosti projektu musí být uskutečněny v regionu, pro který byla žádost podávána, a který bude mít z realizace projektu prospěch. Přípravné práce a vedení projektu mohou být realizovány mimo region.

5. Forma podpory
V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu bude poskytována finanční podpora formou nevratné přímé pomoci. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.

6. Doba trvání grantového projektu
Maximální délka trvání grantového projektu je 2 roky.

7. Uznatelné náklady projektu
Z prostředků určených na Operační program Rozvoj lidských zdrojů můžou být financovány pouze uznatelné náklady projektu. Za uznatelné náklady se považují náklady projektu vzniklé po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Podrobný výčet uznatelných a neuznatelných nákladů projektu je uveden v Příručce pro žadatele.

8. Termíny výzvy
Žádosti je možno podávat od : 22.6.2005
Ukončení příjmu žádostí: Žádosti musí být doručeny osobně nebo doporučeně poštou do podatelny MŽP do 5.9.2005 do 12:00 hodin.
Rozhodující je čas doručení, nikoli odeslání žádosti. Žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny a vráceny žadateli.

9. Způsob výběru projektů
Projekty jsou vybírány na principu soutěže mezi předloženými projekty. Žádosti jsou po splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány k věcnému hodnocení. Po vyhodnocení projektů výběrová komise doporučí konečnému příjemci projekty pro poskytnutí pomoci. Počet podpořených projektů bude limitován alokací prostředků na dané kolo výzvy.

10. Účast v dalších programech podpory
Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpora z OP RLZ, nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky.

11. Monitorování
Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění žádosti v MSSF-Benefit včetně definic je přílohou výzvy. Z tohoto seznamu si žadatel zvolí indikátory, které se vztahují k jeho projektu. Tyto je povinen sledovat v průběhu celé realizace projektu a informovat o jejich naplňování prostřednictvím monitorovacích zpráv.

12. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání
Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v programu MSSF-Benefit, který je přílohou elektronické výzvy na webových stránkách: www.env.cz, www.esfcr.cz nebo na vyžádání na pevném médiu (CD, disketa) na níže uvedené adrese vyhlašovatele grantového schématu. Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD, disketa) a tištěnou verzi žádosti včetně všech příloh v 5 výtiscích (1x originál/úředně ověřená kopie a 4x kopie) v příslušně označené zalepené obálce. Přesný postup při předkládání žádostí je uveřejněný v Příručce pro žadatele.

· Označení obálky:
adresa: Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10
název programu: Rozvoj lidských zdrojů
číslo priority a opatření: 4.2
číslo kola výzvy: 2
název grantového schématu: Síť environmentálních informačních a poradenských center
název projektu
plný název žadatele a adresa žadatele
upozornění „NEOTVÍRAT“ v levém horním rohu

13. Příručka pro žadatele:
Žadatel se při přípravě žádosti řídí Příručkou pro žadatele o finanční podporu grantových projektů OP RLZ verze 1.3 ze dne 1.5.2005, která je přílohou elektronické výzvy na adrese: http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_lidske_zdroje
Na stejné adrese je i Doporučení pro žadatele a přehled nejčastějších chyb při předkládání projektů do prvního kola Výzvy a v současnosti platná Příručka pro příjemce, kterou doporučujeme také prostudovat.

14. Adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

15. Kontaktní místo:
Zájemci o informace mají možnost konzultovat přípravu projektu s pracovníky oddělení pro spolupráci s NNO, odboru vnějších vztahů MŽP.
Mgr. Ivona Kristiánová, tel.: 267122373, e-mail: Ivona_Kristianova@env.cz
Hedvika Jermanová, DiS., tel.: 267122052, e-mail: Hedvika_Jermanova@env.cz
Termín konzultace je nutno domluvit předem.

Příručka pro žadatele - verze 1.3 1.5.2005 (doc, 1840 kB)
Příručka pro příjemce - verze 1.0 (doc, 2924 kB)
Monitorovácí indikátory - 2. výzva (doc, 49 kB)
Benefit 4.2 MŽP (zip, 1946 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí