zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příprava vyhlášky upravující ukládání odpadů

27.06.2005
Odpady
Příprava vyhlášky upravující ukládání odpadů
V současné době se na MŽP vyhodnocují připomínky z vnějšího připomínkového řízení k návrhu nové vyhlášky,
upravující ukládání odpadů na skládkách a využívání odpadů na povrchu terénu, která implementuje směrnici Rady o skládkách odpadů 1999/31/ES a rozhodnutí Rady 2003/33/ES.

Rozhodnutí stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách podle článku 16 směrnice 1999/31/ES a její přílohy II. Vstoupilo v platnost dne 16. července 2004 a členské státy mají pro jeho implementaci do národních předpisů dvanáct měsíců. Vyhláška by tedy měla být v ČR účinná od 16. července 2005.

Rozhodnutí Rady zavádí odlišné ukazatele, postupy a limity, než jsou v dosud platných předpisech ČR. Obsáhlé změny by bylo třeba učinit ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a ve vyhlášce ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.

Proto se Ministerstvo životního prostředí dohodlo s Českým báňským úřadem, že do novel uvedených prováděcích předpisů budou převzaty všechny požadavky rozhodnutí Rady. Nová vyhláška MŽP stanoví požadavky na ukládané odpady a vyhláška ČBÚ, resp. novela vyhlášky č. 99/1992 Sb., stanoví způsob hodnocení podzemních úložišť a jejich zařazování do skupin, stanovených rozhodnutím Rady pro skládky jednotlivých skupin.

Připravovaná vyhláška MŽP - oproti platné vyhlášce č. 383/2001 Sb. - stanovuje nové podmínky využívání odpadů na povrchu terénu a dále upravuje:

Technické požadavky na skládky odpadů a podmínky jejich provozování.

Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně pouze za určitých podmínek.

Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů.

Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,

Požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky.

Požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky.

Způsob vytváření a čerpání finanční rezervy.

Obsah plánu úprav skládky.

Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.

Nově nebo odchylně jsou ve vyhlášce stanovena následující témata (opět v porovnání s vyhláškou č. 383/2001 Sb.):

Přísnější limity ukazatelů vyluhovatelnosti odpadů umožňující jejich přijetí na příslušné skládky.

Podrobnější členění skupiny skládek S-ostatní odpad do 3 podskupin podle druhů odpadů na ně ukládaných.

Prokazování požadavků na přijetí odpadů na skládku nebo do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu.

Požadavek na zpracování "Základního popisu odpadu" jako průvodního dokumentu k odpadu a dokladu o vyhovění požadavkům pro ukládání odpadů na jednotlivé skupiny skládek.

Odpovědnost původce odpadu za úplnost a správnost všech informací o odpadu poskytovaných oprávněné osobě (provozovateli zařízení).

Stanovení tzv. kritických ukazatelů, jejichž sledování a ověřování je považováno za dostatečné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do příslušných zařízení.

Seznam odpadů, které lze přijímat za stanovených podmínek na určité skupiny skládek bez zkoušek.

Požadavky na laboratoře, odběr vzorků, technické normy analytických stanovení ukazatelů.

Odděleně jsou stanoveny požadavky a podmínky pro využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládek, k zavážení vytěžených povrchových důlních děl za účelem jejich rekultivace, a na povrchu terénu. Základními kritérii je obsah škodlivin v sušině odpadu a vyluhovatelnost, která se sleduje pouze jedním ukazatelem - výsledky ekotoxikologických testů.

Vzhledem k intenzivnímu projednávání návrhu textu vyhlášky je článek pouze základní informací o rozsahu připravovaných změn.

AUTOR: Ing. Milena Veverková
UNIVERZA-SoP, s. r. o.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí