zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nemožnost nahrazení výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny jiným právním aktem

20.07.2005
Obecné
Voda
Příroda
Nemožnost nahrazení výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny jiným právním aktem
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí ministra životního prostředí

Neplnění jiného rozhodnutí, kterým není subjekt dosud vázán, jako podklad rozhodnutí o výjimkách dle zákona o ochraně přírody a krajiny

k § 43 a 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

I. Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území, jakož i ze zákazu škodlivého zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nelze nahradit žádným jiným právním aktem, tedy ani případným platným oprávněním k odběru vody.

II. Rozhodnutí správního orgánu nelze opírat o skutečnost, že účastník řízení nesplnil jiným rozhodnutím mu uloženou povinnost, není-li tímto druhým rozhodnutím dosud vázán. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 5. května 2004, č.j. M/100443/04, SRK/298/R-1566/04)
Pan B. (dále jen „navrhovatel“) podal rozklad proti rozhodnutí ministerstva, jímž nebyla povolena obnova řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím, kterým bylo změněno rozhodnutí České inspekce životního prostředí, kterým tato navrhovateli podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny uložila zákaz převodu vody z koryta řeky Ch. za účelem využití jejího energetického potenciálu. Ministerstvo potom v rozhodnutí, které navrhovatel požadoval obnovit, tento zákaz změnilo na omezení činnosti, jež by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, spočívající v povinnosti zachovat při odběru vody za účelem využití jejího energetického potenciálu z koryta řeky Ch. průtok vody o objemu stanoveném pravomocným rozhodnutím ministerstva, a to do doby, než se rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, kterým se povoluje nakládání s vodami k využití jejího energetického potenciálu, konkrétně k výrobě elektrické energie na malé vodní elektrárně P., stane pravomocným. Toto omezení bylo vymezeno minimálními zůstatkovými průtoky vody v korytě řeky Ch. Tato rozhodnutí správní orgány odůvodnily jednak skutečností, že pro posuzované nakládání s vodami neexistovalo v uvedené době platné povolení k nakládání s vodami, ve kterém by byl stanoven minimální zůstatkový průtok, a dále především, že z chování navrhovatele a M.B., jakož i z jejich vyjádření v řízení, vyplývá, že nejsou ochotni respektovat zájmy ochrany přírody a nedodržují ani minimální zůstatkový průtok stanovený rozhodnutím ministerstva, ačkoliv tím poškozují dochované přírodní prostředí zvláště chráněného území a biotop zvláště chráněných druhů živočichů. Navrhovatel v návrhu na obnovu řízení spatřuje důvody k jejímu provedení v nových důkazech ve věci existence tvrzeného vodního práva z roku 1942, které jej opravňuje k odběru vody z řeky Ch. v množství odpovídajícím turbínám malé vodní elektrárny, tj. více než 900 l/s. V rozkladu dále rozvádí, že posouzení otázky existence platného oprávnění k odběru vody z roku 1942 je ve věci podstatné, jelikož činnost pravomocně povolenou nelze omezit, ale jedině zakázat. Z toho navrhovatel vyvozuje, že v případě prokázání existence platného oprávnění k odběru vody by se správní orgány musely zabývat i možností pouhého omezení činnosti, nikoli jen jejím úplným zákazem. Dále mj. navrhuje přezkum těch částí rozhodnutí, podle nichž je vázán rozhodnutím ministerstva ve věci stanovení minimálního zůstatkového průtoku na řece Ch. Toto rozhodnutí je dle jeho názoru pouze vyjádřením pro vodoprávní řízení ve věci udělení povolení k nakládání s vodami, přičemž minimální zůstatkový průtok lze stanovit pouze v rámci takového povolení. Ministr s přihlédnutím k návrhu zvláštní (rozkladové) komise rozklad zamítl a napadené rozhodnutí ministerstva potvrdil.

Z odůvodnění:
Výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území, jakož i ze zákazu škodlivého zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů zákon o ochraně přírody a krajiny připouští pouze za podmínek stanovených v § 43, resp. 56 zákona. Udělení výjimky nelze nahradit žádným jiným právním aktem, tedy ani případným platným oprávněním k odběru vody z roku 1942. Pro posouzení nutnosti přijmout opatření k ochraně dochovaného stavu přírody ve zvláště chráněných územích, jakož i k ochraně přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů nemá podstatného významu skutečnost, zda navrhovatel provozuje činnost, o jejíž zákaz jde, na základě platného povolení pro nakládání s vodami, anebo bez něho, ale především způsob, jakým je tato činnost prováděna, v daném případě pak, jak je převáděna voda z řeky do náhonu elektrárny.
Byť navrhovateli svědčilo platné oprávnění k nakládání s vodami, je orgán ochrany přírody oprávněn tuto činnost podle § 66 zákona stanovenými podmínkami omezit nebo i zakázat, je-li prováděna takovým způsobem, že dochází ke změnám v biologické rozmanitosti, struktuře nebo funkci ekosystému nacházejícího se ve zvláště chráněném území a dále ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů v rozporu se zvláštním předpisem (zákonem o ochraně přírody a krajiny)…
Lze přisvědčit stanovisku navrhovatele, že rozhodnutí správního orgánu nelze opírat o skutečnost, že účastník řízení nesplnil jiným rozhodnutím mu uloženou povinnost, není-li tímto druhým rozhodnutím dosud vázán. Pro posouzení zákonnosti pravomocného rozhodnutí je však rozhodný soulad jeho výroku se skutečnostmi tvořícími podklad rozhodnutí posuzovanými jako celek, resp. je-li možno považovat formu ochranného opatření přijatého správním orgánem za plně opodstatněnou všemi skutečnostmi, které vyšly najevo a jsou pro posouzení věci směrodatné. V této otázce je nutno zdůraznit, že ačkoliv rozhodnutí ministerstva ve věci stanovení minimálního zůstatkového průtoku na řece Ch. nelze považovat za takové stanovení minimálního zůstatkového průtoku, které by navrhovatele přímo zavazovalo, navrhovateli muselo být s ohledem na celý průběh řízení ve věci známo, že nerespektováním tohoto průtoku protiprávně škodlivým způsobem zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, resp. ekosystému zvláště chráněného území, a to aniž by byly stanoveny podmínky pro takový zásah zákonem stanovené. Tato neochota navrhovatele respektovat zájmy ochrany přírody ani při vědomí protiprávnosti a značné škodlivosti vlastního jednání pro životní prostředí byla i hlavním důvodem zákazu převodu vody z koryta řeky Ch. za účelem využití jejího energetického potenciálu v malé vodní elektrárně

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí