zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fyzická osoba jako původce odpadu

26.07.2005
Odpady
Fyzická osoba jako původce odpadu
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí ministra životního prostředí

K povinnosti rozlišení výše pokuty za jednotlivá porušení zákona při společném výroku o uložení sankce k § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

k § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

I. K tomu, aby mohla být fyzická osoba považována za původce odpadu, musí být naplněny dva zákonné předpoklady: musí jít o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání a odpady musí vznikat při její podnikatelské činnosti.

II. Stanovení výše pokuty v úhrnu a rozlišení skutkových podstat jednotlivých deliktů pouze v odůvodnění rozhodnutí není z hlediska požadavků ustanovení § 47 správního řádu dostačující. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 6. října 2004, č.j. M/100919/04, SRK/628/P-1620/04)
Ministerstvo životního prostředí potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci Králové, kterým byla panu R. (odvolateli) uložena pokuta v úhrnné výši za porušení povinností dle § 16 odst. 1 písm. g), § 16 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Porušení uvedených povinností se odvolatel dle názoru ministerstva dopustil tím, že jako fyzická osoba oprávněná k podnikání nevedl průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, nakládal s nebezpečnými odpady bez souhlasu příslušného orgánu státní správy a jako původce nebezpečných odpadů nezpracoval jejich identifikační listy a místa nakládání s nebezpečnými odpady jimi nevybavil. Nesouhlas s rozhodnutím vyjádřila manželka pana R., neboť je přesvědčena, že s odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem a nařízením obce, jelikož 3 až 4 kusy zářivek byly uschovány na bezpečném místě v původním balení a jejich odvoz byl zajištěn dohodou s obcí. Poukazuje rovněž na to, že v době kontroly odvolatel již čtyři měsíce nepodnikal, pouze vyklízel objekt a čekal na jeho převzetí. Ministerstvo paní R. oznámilo, že na základě uváděných skutečností lze uvažovat o snížení pokuty v mimoodvolacím řízení, avšak zdůraznilo, že s takovým snížením pokuty musí souhlasit odvolatel jako jediný účastník řízení. S navrhovaným snížením pokuty však pan R. vyjádřil nesouhlas s tím, že žádné zákonné povinnosti neporušil. Požádal tedy o zrušení pokuty jako takové a tato žádost byla ministerstvem posouzena jako podnět k přezkoumání rozhodnutí ministerstva v řízení mimo odvolání podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu. Ministr s přihlédnutím k návrhu zvláštní (rozkladové) komise zahájil mimoodvolací přezkumné řízení a v jeho závěru rozhodnutí ministerstva změnil v jeho meritorním výroku, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem. Změna výroku měla za následek zrušení rozhodnutí ČIŽP a vrácení věci správnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí.

Z odůvodnění:
Za porušení uvedených povinností byl odvolatel postižen jako původce odpadu. Původcem odpadu je ve smyslu § 4 písm. p) zákona o odpadech právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. K tomu, aby mohla být fyzická osoba považována za původce odpadu, tedy musí být naplněny dva zákonné předpoklady: musí jít o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání a odpady musí vznikat při její podnikatelské činnosti. V posuzované věci je sice odvolatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, avšak objekt, v němž svou podnikatelskou činnost vykonával, několik měsíců fakticky neprovozoval. Ve správním řízení nebylo jednoznačně prokázáno, že při kontrole zjištěné nebezpečné odpady vznikly při podnikatelské činnosti odvolatele. ……….Závěrem je třeba upozornit na nesprávnou formulaci výroku rozhodnutí ČIŽP. Ve výroku rozhodnutí nejsou rozlišena jednotlivá porušení povinností a není zde specifikovaná výše pokuty za tato jednotlivá porušení. Stanovení výše pokuty v úhrnu a rozlišení skutkových podstat jednotlivých deliktů pouze v odůvodnění rozhodnutí tak není z hlediska požadavků ustanovení § 47 správního řádu dostačující.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí