zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výhradní ložiska nevyhrazených nerostů

05.08.2005
Geologie
Výhradní ložiska nevyhrazených nerostů
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí ministra životního prostředí
k § 24 odst. 2 a 43 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

U nevyhrazených nerostů lze existenci výhradního ložiska konstatovat pouze v případech, kde již bylo rozhodnuto příslušnými orgány státní správy, že jsou ložiska vhodná k průmyslovému dobývání, popř. pro potřeby a rozvoj národního hospodářství. Platná právní úprava neumožňuje rozšíření stávajícího dobývacího prostoru na nevyhrazený nerost. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 1. března 2005, č.j. M/100247/05, SRK/99/R-1700/05)
Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo neudělilo žadateli dle § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru D. na ložisku štěrkopísků Č. – II. etapa s odůvodněním, že ložisko nelze ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 horního zákona považovat za výhradní.
Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel rozklad, v němž argumentuje mj. tím, že rozhodnutí nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci, neboť ministerstvo při rozhodování ve věci nevzalo v potaz přípis výrobního ředitele oborového podniku V.S. z roku 1981, který s odkazem na výklad Českého báňského úřadu rozšířil platnost rozhodnutí o vhodnosti ložiska Č. k průmyslovému dobývání. Dle sdělení žadatele správní orgán mj. účelově vycházel z vyjádření ČBÚ z 21. 9. 2004, neboť z něj cituje jen poslední odstavec.
Ministr rozklad žadatele spolu se spisovým materiálem předložil k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi a s přihlédnutím k jejímu názoru rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

 Z odůvodnění:
Po podrobném prozkoumání celého spisového materiálu se ztotožňuji se stanoviskem ČBÚ. Výhradní ložiska se mohou týkat jen vyhrazených nerostů. U nevyhrazených nerostů lze existenci výhradního ložiska konstatovat pouze v případech, kde již bylo rozhodnuto příslušnými orgány státní správy, že jsou ložiska vhodná k průmyslovému dobývání, popř. pro potřeby a rozvoj národního hospodářství. Platná právní úprava neumožňuje rozšíření stávajícího dobývacího prostoru na nevyhrazený nerost.
Pro předmětné ložisko štěrkopísku Č. – II. etapa navazující na severu na nedotěžené výhradní ložisko Č. bylo oborovým podnikem V.S. vydáno pouze samostatné usnesení o schválení výpočtu zásob na ložisku a dále byla pro něj stanovena ochrana územním rozhodnutím. Samotné rozhodnutí o vhodnosti ložiska k průmyslovému dobývání (vhodnost ložiska pro potřeby a rozvoj národního hospodářství ve smyslu § 43 odst. 1 horního zákona) vydáno nebylo. Takové rozhodnutí bylo vydáno pouze pro dříve ověřené ložisko Č., a to oborovým podnikem V.S. v roce 1978. Citované rozhodnutí, které bylo vydáno pro ložisko Č. už v roce 1978, se však nemůže bez dalšího vztahovat na ložisko štěrkopísku Č. – II. etapa, které bylo prozkoumáno až v 80. letech. Rovněž přípis výrobního ředitele oborového podniku V.S. z roku 1981, kterým se rozšiřuje platnost rozhodnutí o vhodnosti ložiska Č. k průmyslovému dobývání s ohledem na obsah výkladu ČBÚ z roku 1977, nemůže zhojit neexistenci požadovaného rozhodnutí pro ložisko štěrkopísku Č. – II. etapa. Po přezkoumání citovaného přípisu bylo zjištěno, že byl podkladem k návrhu na stanovení dobývacího prostoru v roce 1985, který však stanoven nebyl.
… Nemohu souhlasit s žadatelem, že správní orgán v předmětném případě nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci, tj. nebyla objasněna skutečnost, citovaná v přípisu výrobního ředitele oborového podniku V.S. Předmětný přípis V.S. sloužil pouze jako podklad ke stanovení dobývacího prostoru v r. 1985, který však stanoven nebyl. Správní orgán se nedopátral jiných skutečností, a proto požádal ČBÚ o poskytnutí stanoviska, ze kterého jednoznačně vyplývá, že výhradním ložiskem se rozumí „jen ložisko, resp. ta jeho část, o které tak bylo rozhodnuto vymezením v příslušném rozhodnutí“.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí