zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třetí otevřený dopis

12.07.2005
Příroda
Třetí otevřený dopis

Vážení přátelé,
    zasíláme Vám již třetí otevřený dopis k problematice stávajících postupů Ministerstva životního prostředí a Správy ochrany přírody. Jde o odpověď na vyjádření tajemníka ministra, pana Vondrouše na náš dopis panu ministrovi č.j. 0705 ze dne 21.6.2005. Pro Vaší lepší orientaci v příloze zasíláme i náš původní dopis č.j. 0190 ze dne 18.2.2005, odpověď ministra ze dne 29.3.2005, náš dopis č.j. 0705 ze dne 21.6.2005 a odpověď tajemníka ministra, pana Vondrouše č.j. M/22702/05 ze dne 27.6.2005.
 
    Uvedené dokumenty byly dosud dle našich informací zveřejněny též na serverech Neviditelný pes, Econnect, Ekolist a chko.wz.cz.
 
    Tento dopis je otevřený a určený ke zveřejnění a dalšímu šíření.
MALLORN
občanské sdružení pro ochranu přírody a životního prostředí
Chelčického 12/1130
130 00 Praha 3
 
č.j.: OP-0753/05
 

V Praze dne 10.7.2005

 

 

Vážený pane tajemníku,

 

            děkujeme Vám za Vaši reakci ze dne 27.6.2005 na náš otevřený dopis ze dne 21.6.2005 ve věci kritiky některých praktik stávajícího vedení Ministerstva životního prostředí a Správy ochrany přírody. Tento dopis berte prosím jako naši snahu o věcné a konstruktivní řešení naznačených problémů.

 

            Nejprve bychom se rádi vyjádřili k Vašemu tvrzení, že náš dopis obsahuje řadu nařčení vůči ekologickým organizacím i státním úředníkům. Mohl by totiž vzniknout nesprávný dojem, že sdružení Mallorn je „proti všem a proti všemu“. Skutečností je, že jsme vznesli kritiku vůči postupům ředitele SOP a ministra životního prostředí a pouze okrajově poukázali na celkem pochopitelnou a z jejich pracovní náplně vyplývající snahu jim nejbližších spolupracovníků obhájit tyto postupy.

 

    Co se týká postoje nevládních neziskových organizací, se kterými jsme v kontaktu, můžeme Vás ujistit, že velmi uvítaly otevření diskuse o problémech zmiňovaných v našem dopise ministrovi, a to včetně některých organizací ČSOP, jejichž každodenní činnost nemá s kritizovaným propojením ÚVR ČSOP a státní správy mnoho společného. S podobným postojem jsme se setkali i u pracovníků správ CHKO, nejen v Českém krasu.

 

1.        K problematice sdružení Econnect a dalších ekologických informačních serverů:

 

Jak vyplývá i z oficiální reakce Econnectu, došlo z jeho strany skutečně k dočasnému stažení článku o povolování výjimky pro těžbu štěrkopísků z koryta Berounky Ministerstvem životního prostředí. Econnect toto zdůvodňuje jistým zájmovým střetem autora článku pana Bittnera, který byl tou dobou redaktorem Econnectu a zároveň naším členem. Taková argumentace by ovšem byla na místě, pouze pokud by tento článek obsahoval nepravdivé údaje. Vy sám jste, pane tajemníku, tehdy telefonoval kvůli tomuto článku panu Bittnerovi, a kromě toho Vaše osobní vazba na Econnect a tehdejší nadřízené pana Bittnera není neznámá, stejně jako vazba pana Kašpara. Toto jsou tedy skutečná podložená fakta.

 

V žádném případě nezpochybňujeme objektivitu a nestrannost zpravodajství Econnectu ani jiných ekologických informačních serverů, pokud jde o věcné kausy, a velmi si vážíme jejich kvalitního a aktuálního zpravodajství. O něco jiná a znatelně opatrnější bývá bohužel situace v případech, kdy jde o kritiku konkrétních osob vrcholového managementu Ministerstva či Správy ochrany přírody. Je skutečností, že tiskové zprávy, otevřené dopisy a články k těmto tématům se na ekologických informačních serverech objevují často se zpožděním, v době, kdy již vyšly na jiných serverech a v denním tisku, a zpravidla až poté, co k nim ministerstvo či SOP vydali stanovisko, a ke všemu téměř současně s tímto stanoviskem. Toto je také, pane tajemníku, podložená skutečnost.

 

2.        K problematice stránek http://www.chko.wz.cz:

 

Ve svém dopise píšete: „Nevím o žádném jiném sdružení, kromě Vašeho, které by tyto stránky veřejně obhajovalo a užívalo ve své argumentaci. Dosud jsem se v ekologickém hnutí naopak vždy setkal s jednoznačným odsouzením tak lidsky nízkého a s etikou ekologických sdružení neslučitelného počínání, které představuje samotný provoz i obsah uvedených anonymních stránek.“

 

Toto je ovšem nepravdivé tvrzení. Jednak naše sdružení zatím nikdy nikde tyto stránky veřejně neobhajovalo (pokud za veřejnou obhajobu nepovažujete naše konstatování „Není potom divu, že vznikají webové stránky jako www.chko.wz.cz, a že se jejich provozovatelé raději drží v anonymitě“). Naopak jsme se setkali s řadou sdružení i jednotlivců, kteří informace obsažené na těchto stránkách považují minimálně za velmi závažné. A kromě toho, první zmínka o těchto stránkách a použití informací z nich bylo, pokud se nemýlíme, na internetovém serveru „Hory Doly“, poté v Reflexu, v Berounském deníku a v Mladé frontě Dnes. Např. týdeník Reflex o chko.wz.cz ve svém článku hovoří i pro nás až překvapivě nekriticky.

Nezaměňujte prosím obsah a formu. S formou některých příspěvků na těchto stránkách zajisté nelze souhlasit, neboť mají skutečně bulvární charakter. Na druhou stranu je na těchto stránkách řada věcných příspěvků s naprosto korektním a podloženým obsahem, konkrétních údajů, nezřídka i podepsaných. Některé z těchto údajů naše sdružení skutečně použilo ve své argumentaci, na čemž nespatřujeme nic špatného, neboť jsme si uvedené informace navíc dostatečně dobře ověřili i z jiných zdrojů. Zatím jsme nezaznamenali, že by se někdo konstruktivně zabýval řešením oprávněné kritiky na těchto stránkách zveřejněné. Urputná snaha odhalit tvůrce stránek, nabourat tyto stránky, požadavky na jejich odstranění správcem serveru, a když to nejde, tak alespoň zdiskreditování celé stránky pouze proto, že se provozovatel drží v anonymitě – bez ohledu na věcná a podložená fakta včetně uvedeného autorství některých příspěvků, to vše pouze potvrzuje, jak jsou tyto stránky vedení Vašeho ministerstva a vedení Správy ochrany přírody nepohodlné.

Takže teprve nyní, pane tajemníku, můžete naše sdružení považovat za jedno z občanských sdružení, které tyto stránky veřejně obhajuje. I když, jak jsme již výše zdůraznili, pouze v oblasti věcných a konkrétních příspěvků s podloženou argumentací a jasnými fakty.

 

3.        K podezření z ovlivňování celostátních deníků pracovníky resortu Vašeho ministerstva.

 

Zde musíme, pane tajemníku, připustit, že náš názor nejsme schopni podložit a korektně veřejně obhájit. Ve třech případech intervencí u vedení deníků, o kterých jsme se dosud dozvěděli, nemůžeme bohužel zveřejnit zdroj, neboť bychom tyto lidi ohrozili v jejich zaměstnání. U vědomí, že nejsme schopni toto ovlivňování dokázat, jej již dále nebudeme uvádět.

 

4.        K podezření z lobbingu starostů a klientelismu na Vašem ministerstvu:

 

Naprosto chápeme a považujeme za správné, že státní úředníci včetně pana ministra jednají s občany a zejména se starosty obcí jako jejich volenými zástupci. Na tom není nic špatného, právě naopak jde o chvályhodnou a žádoucí otevřenost.

V případě náplavů na Berounce ale považujeme za velice zvláštní, jestliže starostka informuje komisi obce o tom, jak bude znít rozhodnutí ministerstva tři dny před tím, než je rozhodnutí vydáno. V té době však leží na příslušném odboru Ministerstva rozhodnutí jiného znění, které je následně z příkazu pana náměstka přepracováno přesně tak, jak již dříve informovala paní starostka. Tento postup prostě není ničím jiným než politickým, nikoli odborným, rozhodnutím a takový postup nemá ve správním řízení co dělat.

 

Obdobně považujeme za zvláštní, jestliže Správa CHKO odmítá nezákonný záměr výstavby v obci Bubovice a jestliže je následně uvedeno v internetových diskusích, že paní starostka u pana ministra zajistila vyřešení, pár dní před tím, nežli je odvolán vedoucí Správy CHKO. Ano, může jít o náhodu, v podobných případech svědci a důkazy nebývají. Nedivte se ovšem podezřením, která potom vznikají, pokud zároveň nejsou uvedeny žádné relevantní důvody pro odvolání tohoto vedoucího.

 

Pokud se vrátíme k tomu, v čem je chybné rozhodnutí o výjimce k těžbě štěrkopísků v Berounce, podrobných zdůvodnění našeho sdružení (ale i AOPK, ČIŽP, Správy CHKO Český kras a Výzkumného ústavu vodohospodářského) je v předmětném spise, jak se můžete přesvědčit, založeno několik. Ve zkratce lze shrnout, že Povodí Vltavy si prosadilo odtěžení všude, aniž by doložilo jakýkoli odborný posudek, že tato těžba je z hlediska protipovodňových opatření potřebná. Jediný posudek, k němuž donutila Správa CHKO Český kras investora - Povodí Vltavy na úsek těžby v CHKO v Karlštejně, doložil, že těžba je opodstatněná pouze na 1/3 původně žádaného úseku a Povodí dle tohoto závěru postupovalo. Touto problematikou se nejnověji zabývá např. článek „Výroba povodňových škod“ – Ekolist 4.7.2005, str. 6.

 

V případě výjimky pro stavbu rodinného domu pana Vodrážky na Karlštejně vidíme, jak již jsme uvedli, podezření z klientelismu v informaci od několika členů rozkladové komise pana ministra, že se u nich pan ministr přimlouval za benevolentní přístup a kladné doporučení. Dodáváme pouze, že rozkladová komise nakonec návrh zamítla v době, kdy pan ministr Ambrozek podal demisi a obecně se předpokládalo, že nadále ministrem nebude. Obdobně jako v případě našeho podezření na ovlivňování médií však celkem pochopitelně nemůžeme jmenovat konkrétní osoby. U vědomí, že nejsme schopni toto ovlivňování dokázat, jej již dále nebudeme uvádět.

 

5.        K výběrovým řízením na vedoucí správ CHKO:

 

Co se týká vítězství pana Hůly ve výběrovém řízení, tak bychom pouze doplnili, že nebyl vítězem, jak uvádíte, byl v pořadí vyhodnocení až druhý, ale doporučený pro zkušenosti z výkonu státní správy. Informace, které jsme obdrželi o pozadí jeho vstupu do řízení a kandidatury (kromě podání přihlášky až po původně stanoveném termínu), však nemůžeme prokázat bez zveřejnění zdrojů těchto informací, ke kterému zatím nechceme přistoupit. Tímto se tedy výběrové komisi, i panu Hůlovi omlouváme za neuváženou formulaci předchozího dopisu.

 

Ke složení výběrové komise a možnosti zastoupení občanských sdružení z regionu uvádíte, že: „5 těchto sdružení se pohybuje na hranici střetu zájmů tím, že jejich představitelé pracují na Správě CHKO ČK a zároveň stejná sdružení rozhodnutí stejné správy veřejně napadají“. To ovšem není pravda. V CHKO Český kras aktivně pracuje nejméně 7 ekologicky zaměřených občanských sdružení. V případě pěti z nich je jejich členem některý z pracovníků CHKO. Pouze dvě z nich jsou přihlášené k informacím, potažmo účasti ve správních řízeních, a pouze jedno z nich, naše sdružení, se těchto řízení skutečně účastní. Mallorn v několika případech podal odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO a v jednom případě takové rozhodnutí veřejně kritizovalo. Tuto skutečnost však na rozdíl od Vás považujeme za důkaz nezávislosti našeho sdružení a Správy CHKO, nikoli za znak střetu zájmů. Znovu zdůrazňujeme, že náš člen, který pracuje na Správě CHKO, v řízeních týkajících se území CHKO, a dokonce ani v řízeních na území k CHKO přiléhajících, za sdružení Mallorn nerozhoduje. Na Správě CHKO je navíc zaměstnán jako ekonom a nemá s rozhodováním v oblasti správních řízení nic společného. Nevíme tedy, v čem spatřujete Vámi uváděnou údajnou „problematičnost“.

 

Vrátíme-li se však ke složení výběrové komise, Vaše odpověď nám tedy vůbec nevysvětlila, proč byl do výběrové komise jmenován ředitel kanceláře ÚVR ČSOP, přímý podřízený předsedy ÚVR ČSOP, náměstka ředitele SOP a předsedy výběrové komise pana Pešouta, a nikoli zástupce některého ze sdružení pracujících v regionu. Již vůbec se nezmiňujete o nestandardní výměně dvou původně jmenovaných členů komise a dodatečném přizvání starosty, jehož obec je s bývalým vedením Správy CHKO v ostrém střetu. Pro upřesnění, právě účelové zastoupení starostů konfliktních obcí při výběrovém řízení na CHKO Broumovsko je tou „obdobnou manipulací“, kterou jsme měli na mysli v předchozím dopise. Proti panu Máchalovi naprosto nic nemáme.

 

6.        Problematika zadávaných zakázek vedením SOP pro NNO:

 

Tato záležitost je, jak jste správně pochopil, prezentována v našem předchozím dopise právě projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Směrem ke správám CHKO bylo výběrové řízení uváděno vedením SOP, a to právě tak, že jedinými kandidáty jsou organizace ČSOP (na to existují důkazy v podobě e-mailů, o kterých nepochybně víte). Teprve po vlně kritiky, kterou tato prezentace vyvolala, se další vývoj ubíral jiným směrem.

 

7.        K personální politice pana ředitele Dolejského:

 

Netvrdíme, že při navýšení pracovníků v rámci novely zákona č. 114/92 Sb. na jaře 2004 nebylo vůbec třeba posílit stav i na ředitelství. Přijde nám však podivné, pokud téměř polovina pracovníků je navýšena právě na ředitelství a pouze druhá polovina rozdělena na 23 správ CHKO. Tímto skokovým navýšením ředitelství svůj personální stav více než zdvojnásobilo (210,3%), zatímco navýšení pracovníků jednotlivých správ CHKO, kam dopadl nárůst práce v souvislosti s uvedenou novelou zákona, byly v průměru posíleny pouze nepatrně (114,4%). Takový postup nám rozhodně nepřipadá správný ani normální. Zvýšení administrativní zátěže jednotlivých správ CHKO tímto zvýšením počtu pracovníků ředitelství je, pane tajemníku, skutečností. Doporučujeme Vám nejlépe anonymní průzkum u pracovníků CHKO. Ono obecně platí, že zvýšením počtu úředníků nahoře nikdy dole práce neubylo, spíše naopak.

 

Nemáte pravdu, pokud tvrdíte, že „Dosavadní vedoucí správy pan Mgr. Pondělíček nepožadoval v posledních letech personální posílení svého pracoviště“. Dle sdělení pana Pondělíčka v uplynulých letech opakovaně u pana ředitele Dolejského i u jeho náměstků požadoval zvýšení počtu pracovníků a opakovaně poukazoval na nedostatečné personální zabezpečení Správy CHKO Český kras. I pan Kutý, ekonom této správy, písemně opakovaně upozorňoval ředitelství na přetížení administrativního úseku i ostatních pracovišť Správy CHKO Český kras. V tomto směru jste, pane tajemníku, obdržel zřejmě nepravdivé informace.

 

K 1.1.2004 měla skutečně Správa CHKO Český kras 9 tabulkových míst, protože před tím, k 31.6.2003, bylo Správě CHKO Český kras jedno místo odebráno. Toto odebrané místo tedy bylo nahrazeno k 1.1.2005, a to ještě se sdělením pana ředitele Dolejského, že pouze dočasně. O nějakém posílení Správy CHKO Český kras v souvislosti s rozšířením řady kompetencí o celou Prahu a téměř polovinu Středočeského kraje tedy nelze mluvit. Vámi uváděné srovnatelné Správy CHKO Český ráj a Blanský les byly oproti tomu skutečně a reálně posíleny o 1, resp. 2 místa. Tyto správy CHKO s obdobně velkou rozlohou ale navíc nespravují území v těsném sousedství velkoměsta se všemi souvisejícími stavebními, průmyslovými a turistickými tlaky, ani nemají tak velkou rozlohu nejpřísněji chráněných území, jako je NPR Karlštejn a NPR Koda v CHKO Český kras. V současné době má, pane tajemníku, Správa CHKO Český kras stejný počet pracovníků jako v roce 1999, a to přesto, že se zásadním způsobem rozšířila územní i věcná působnost a objem správní agendy se více než zdvojnásobil. Personální podcenění Správy CHKO Český kras je, pane tajemníku, průkaznou a naprosto evidentní realitou a nezlobte se na nás, že dle našeho názoru ve světle všech souvislostí vzniká dojem, že mohlo být i záměrem vedení SOP.

 

Platové ocenění pracovníků správ CHKO nepochybně vyplývá, jak uvádíte, z platných mzdových tabulek. Jistě však pro Vás není novinkou, že kromě tříd daných vzděláním a praxí jsou ještě platové stupně, které na návrh vedoucího CHKO přizná či nepřizná ředitel, a prémie, jejichž celkovou výši pro jednotlivé správy též stanoví ředitel. Nižší mzdové ocenění pracovníků CHKO Český kras je tedy opět skutečností, ledaže by ve výročních zprávách SOP byly uváděny nepravdivé údaje. Považujeme za nepravděpodobné, že rozdíl ve mzdovém ohodnocení by byl způsoben nižší kvalifikací pracovníků Správy CHKO Český kras, jestliže je na ní zaměstnán  jeden pracovník s tituly Doc., Ing., DrSc., tři další Ing., jeden RNDr., a tři s titulem Mgr. Pouze tři pracovníci nemají vysokoškolské vzdělání a pouze tři pracovníci mají praxi ve státní správě kratší nežli 5 let. Zveřejněnou výši mzdových prostředků za rok na správu lze snadno vydělit zveřejněným počtem tabulkových míst na správu a získat tak průměrnou mzdu na každé správě CHKO. A rozdíl mezi nejlépe a nejhůře ohodnocenou správou CHKO činí přes neuvěřitelných 4.500 Kč / měsíc / pracovníka, tedy přes 54.000 Kč / pracovníka / rok, tedy přes 25% celkového objemu mzdových prostředků. A Správa CHKO Český kras je druhá nejhůře „placená“ správa CHKO, hned po Správě CHKO Orlické hory. To je, pane tajemníku, věcná a podložená argumentace na základě Správou ochrany přírody v ročenkách zveřejněných statistických dat. Nezlobte se na nás, že dle našeho názoru vzniká dojem, že toto mohlo být záměrem vedení SOP.

 

8.        Ohledně uvedení důvodů pro odvolání vedoucích Správ CHKO Broumovsko, Český kras a Žďárské vrchy se asi, pane tajemníku, neshodneme. Vy tvrdíte, že uvedeny byly, my jsme se nikde žádné pravdivé, relevantní a podstatné nedozvěděli. Zejména však postrádáme stanovená a veřejně známá kritéria hodnocení pana ředitele a před tak závažným krokem, jako je odvolání, bychom očekávali, že pan ředitel vedoucím hůře hodnocených správ vysloví napomenutí, upozornění, výstrahu, kritiku ... Nic takového však dle informací pana Piňose a pana Pondělíčka neproběhlo. Takový postup se nám jeví jako nestandardní a vysoce nekorektní. V případě předchozího ředitele pana Pelce jsme podobný postup nikdy nezaznamenali. Znovu opakujeme, že na rozdíl od pana ředitele Dolejského nevykazovala dle našeho názoru práce pana Pondělíčka významnější chyby, a přesto byl pan Pondělíček odvolán. Naopak, dodržování správních lhůt a naprosté minimum opravných prostředků v odvolacích řízeních při nedostatečném personálním zabezpečení Správy CHKO potvrzuje velmi kvalitní práci pana Pondělíčka i jím řízeného kolektivu.

 

Je velmi zarážející, že o odvolání pana Dolejského pan ministr zřejmě neuvažuje. Chyby, kterých se pan Dolejský dle našeho názoru dopustil, jsme uvedli již v našem předchozím dopise a musíme bohužel konstatovat, že se Vám tyto naše připomínky v žádném případě nepodařilo vyvrátit.

 

Na závěr bychom Vám, pane tajemníku, rádi připomněli některé body naší kritiky, ke kterým jste se ve své odpovědi vůbec nevyjádřil, či na které není Vaše odpověď zcela jasná:

 

a)        Prosím uveďte, zda Váš dopis, na který tímto reagujeme, je Vaším osobním stanoviskem, či zda jste byl k němu pověřen panem ministrem. Tato podstatná skutečnost z něj totiž nevyplývá, a tak nevíme, zda máme ještě čekat nějakou přímou reakci na náš dopis z 21.6.2005 od pana ministra.

 

b)        Uveďte prosím, jak bude řešeno nezákonné přidělení příplatku za státní správu pracovníkům ředitelství SOP panem ředitelem Dolejským a zda vedení MŽP hodlá v tomto směru podat trestní oznámení pro podezření z porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 trestního zákona. Znovu zdůrazňujeme skutečnost, že ředitelství SOP ze zákona žádnou správní činnost nevykonává, k jejímu výkonu jsou zmocněny výhradně jednotlivé správy CHKO.

 

c)        Jaké je stanovisko Ministerstva životního prostředí k nedostatkům v povinném zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ředitelstvím SOP, které byly napraveny až po kritice (uvedené právě na stránkách chko.wz.cz).

 

d)        Jak bude řešena nezákonnost a neústavnost zřizovací listiny ředitelství SOP, k jejíž stávající formulaci nebyl ministr zmocněn zákonem.

 

e)        Jak bude řešena špatná personální práce pana ředitele Dolejského, destabilizující činnost správ CHKO, jednak v oblasti neefektivního a nepřiměřeného rozdělení tabulkových míst a mzdových prostředků mezi ředitelství a správy CHKO, ale i v oblasti neprůhledného a pochybnosti vyvolávajícího systému hodnocení a navazujícího odvolávání vedoucích správ CHKO s logickým následkem destabilizace jistot a práce kolektivů těchto správ.

 

f)          Zda bude nějak řešeno propojení vrcholového managementu MŽP a SOP s vrcholovým managementem ČSOP, aby nezavdávalo nadále důvody pro pochybnosti o klientelismu.

 

g)        Zda je řešeno podezření z neefektivního vynakládání prostředků, zejména na předraženou výpočetní techniku a autopark ředitelstvím SOP a zda je pravda, že v tomto směru bylo podáno trestní oznámení a žádost o šetření finančních či dalších kontrolních orgánů. Pokud taková šetření probíhají, žádáme o sdělení, v jakém stádiu se šetření nachází či s jakými závěry byla uzavřena.

 

h)        Zda je pravdou, že iniciativa k odvolání všech či některého z vedoucích správ CHKO vzešla přímo od pana ministra.

 

Závěrem se ještě jednou omlouváme za poněkud emocionálnější tón našeho předchozího dopisu. Věříme, že tuto naši omluvu Vy i pan ministr přijmete. V zájmu průhlednosti a transparentnosti dořešení těchto medializovaných témat odesíláme tento náš dopis jako otevřený a prosíme i o zveřejnění Vaší odpovědi na něj.

 

 S pozdravem

 

           

                                              

                                                                                                          David Mareš

                                                                                                  místopředseda sdružení

 

 

 

Na vědomí:

 

RNDr. Libor Ambrozek

ministr životního prostředí

Vršovická 65

100 10  Praha 10

 

 

Mgr. Daniel Vondrouš
tajemník ministra
           
V Praze dne 27. června 2005
                                                                                                         Č.j.:M/22702/05
Vážený pane místopředsedo,

 

občanská sdružení, která se zabývají veřejnou politikou, plní ve společnosti nezastupitelnou a velmi důležitou roli zpětné vazby. Opírají se přitom především o důvěru veřejnosti, proto by se, podle mého soudu, měla snažit udržet svůj kredit užíváním věcné a podložené argumentace a  solidním vystupováním.

 

Obávám se ovšem, že tyto principy se Vám v otevřeném dopise ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi z 21. 6. 2005 příliš dodržet nepodařilo. Váš dopis obsahuje řadu nepravdivých a nepodložených nařčení vůči ekologickým organizacím i státním úředníkům. 

 

Obviňujete například MŽP (resp. Kancelář ministra) z toho, že vyvíjela tlak na sdružení Econnect, aby ze svých internetových stránek odstranilo článek, který obsahoval kritiku MŽP za udělení výjimky pro těžbu v korytě Berounky na podzim 2003. Ve skutečnosti ovšem, jak jsem si ověřil, Econnect na svém internetovém serveru v dané době uveřejnil hned čtyři obsáhlé tiskové zprávy sdružení Mallorn o této kauze. V této souvislosti uvádíte, že: „…informační servery, které jsou kromě jiného dotovány Vaším ministerstvem, jsou velmi opatrné ve zveřejňování takovýchto kritických správ.“. MŽP ale Econnect nedotuje. Od roku 2002 až dodnes podpořilo pouze jediný projekt (Hra o Zemi), na němž se Econnect podílel. Šlo o společný projekt Zeleného kruhu a sdružení Econnect (to mělo na starosti vytvoření jeho webové stránky). Informace o dotacích, přidělené transparentním výběrovým řízením, si přitom můžete snadno ověřit na našich internetových stránkách. Jaký další informační server máte na mysli, mi není zřejmé už vůbec – nevím o žádném serveru, který by byl tak „opatrný ve zveřejňování kritických zpráv“ o MŽP, že bych si toho vůbec všiml.

 

Uvedenou kauzou zdůvodňujete vznik velmi kontroverzních anonymních webových stránek: „Není potom divu, že vznikají webové stránky jako www.chko.wz.cz, a že se jejich provozovatelé raději drží v anonymitě“. Nevím o žádném jiném sdružení, kromě Vašeho, které by tyto stránky veřejně obhajovalo a užívalo ve své argumentaci. Dosud jsem se v ekologickém hnutí naopak vždy setkal s jednoznačným odsouzením tak lidsky nízkého a s etikou ekologických sdružení neslučitelného počínání, které představuje samotný provoz i obsah uvedených anonymních stránek.

 

Dále v dopise obviňujete kancelář MŽP: „….pracovníci Vašeho resortu zneužívají svého a Vašeho vlivu k zásahům do nezávislosti sdělovacích prostředků“…Po intervenci Vaší kanceláře u šéfredaktora MFD byl článek stažen a ani po několikerém přepracování nebylo umožněno jeho zveřejnění. Podobné informace o snaze Vaší kanceláře, ovlivnit pro Vás nepříznivé články, jsme zaznamenali již dříve i z jiných deníků.“ Taková úvaha vyžaduje velmi rozvinuté stadium paranoie. MŽP skutečně nedokáže a ani nehodlá zasahovat do obsahu českých novin. Garantuji Vám, že se o nic takového skutečně nesnažíme a obávám se, že podobná tvrzení jsou skutečně na hranici toho, čemu se ve slušné společnosti říká pomluva. Pro ilustraci – v tomto případě se redaktor MfD  obrátil na Správu ochrany přírody se žádostí o odpověď na několik otázek. Mimochodem, týkaly se pouze Českého krasu, nikoli dalších CHKO. Druhý den redaktor telefonoval tiskové mluvčí MŽP Karolíně Šůlové, že doposud nedostal odpověď. Ta tedy kontaktovala Správu ochrany přírody a požádala ji o rychlé zaslání odpovědí. Nic víc, nic míň. To považuji nikoli za zásah do nezávislosti sdělovacích prostředků, ale naopak za aktivní snahu o co nejefektivnější komunikaci s veřejností a médii.

 

Velmi závažné obvinění: „ve Vašem resortu zřejmě existuje významné politické zasahování do nezávislého rozhodování státní správy a závažná podezření z klientelismu…“, zdůvodňujete třemi příklady.

 

1)      Ministr a nespecifikované „vedení“ hovořili se starostkami  - paní Langšádlovou z Černošic a paní Arnoldovou z Bubovic - přestože tyto starostky zastávají odlišné názory (od názorů sdružení Mallorn) ve dvou uvedených kauzách.

Státní úředníci si ale skutečně nemohou dovolit nediskutovat s občany, jejich sdruženími či volenými zastupiteli, bez ohledu na jejich názory a členství v politických stranách. Patří to k základním povinnostem pracovníků veřejné správy i principům otevřené demokracie. Rozdílný názor ani členství v KDU-ČSL či v jiné politické straně není faktorem, který by zamezoval dotyčné či dotyčnému hovořit s ministrem či úředníky MŽP.

 

2)      Rozhodnutí bývalého náměstka L. Mika (nyní pracuje v EK): „V případě správního řízení na výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v rámci záměru těžby štěrkopísků z řeky Berounky nařídil Váš náměstek v listopadu 2003 přepracování tohoto rozhodnutí tak, aby umožnilo těžbu v plném rozsahu.“

Neuvádíte ovšem, v čem bylo rozhodnutí, podle Vás,  chybné. Podrobné zdůvodnění rozhodnutí přitom není problém zjistit u příslušných pracovníků sekce ochrany přírody na MŽP, budete-li mít zájem.

 

3)      Vaše třetí a poslední „závažné obvinění z klientelismu“ zní: „Vy sám jste údajně žádal na jaře tohoto roku členy své rozkladové komise o vstřícnost k povolení výjimky z ochranných podmínek NPR Karlštejn v rámci záměru stavby rodinného domku pana Vodrážky s plochou střechou a bazénem na střeše, mezi vesnickou zástavbou přímo pod hradem Karlštejn. S uspokojením však kvitujeme, že rozkladová komise přesto doporučila žádost o výjimku zamítnout a že jste toto zamítavé rozhodnutí podepsal“.

Zde, omlouvám se, postrádám logiku. Vítáte rozhodnutí ministra, ale bez uvedení důvodu tvrdíte, že „údajně“ chtěl  původně rozhodnout špatně. Není tedy jasné, co a proč má být důkazem klientelismu.

 

Slovo „údajně“ ve Vašem dopise nápadně často nahrazuje věcný argument. Údajného obvinění z nesvéprávnosti se tak dočkal také vítěz konkursu na vedoucího správy CHKO Český kras: „Pan Hůla, který byl jmenován, se údajně do řízení nepřihlásil sám, ale až na nátlak ředitele Dolejského…“.

 

Věcné jádro shledávám v jediném Vámi uváděném argumentu. Jde o jmenování zástupce ČSOP do výběrové komise u výše uvedeného řízení. Také mně  by v tomto případě připadalo vhodnější, aby vedení SOP raději oslovilo jinou ekologickou organizaci. Na druhou stranu si dovedu představit, proč v komisi nemohl být zástupce řady jiných ekologických sdružení, které v regionu také působí. Samo Vaše sdružení zveřejnilo (otevřený dopis z 18.2.2005), že 5 těchto sdružení se pohybuje na hranici střetu zájmů tím, že jejich představitelé pracují na Správě CHKO ČK a zároveň stejná sdružení rozhodnutí stejné správy veřejně napadají. Přestože se v konkrétních případech nemusí jednat o přímý střet zájmů, považuji takovou činnost za přinejmenším problematickou a to jak z pohledu státní správy, tak z pohledu ekologického hnutí. Tvrzení, že „Podobným způsobem bylo zmanipulováno i výběrové řízení na vedoucího Správy CHKO Broumovsko“, skutečně nerozumím. Ve výběrové komisi zastupoval NNO Aleš Máchal z DEV Lipka v Brně.

 

Obvinění, že „…existuje řada závažných nedostatků v práci pana ředitele Dolejského…“, se snažíte doložit tvrzením, že  „Některé zakázky pro nevládní organizace byly vypsány tak, aby v nich uspěla již předem určená organizace. Například záměr vybudování informačních středisek při CHKO byl bezdůvodně vymezen podmínkami, které mohl splnit pouze ČSOP.“

Opět nemáte pravdu. Správa ochrany přírody (SOP), vedená ředitelem Dolejským, žádnou zakázku ohledně vybudovaní informačních středisek při CHKO nevypsala. Máte pravděpodobně na mysli projekty, které byly předloženy k posouzení v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Ministerstv

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí