zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Green public procurement v ČR

10.08.2005
Obecné
Green public procurement v ČR
V České republice lze green public procurement realizovat s využitím těchto zákonů a předpisů:
 • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • usnesení vlády ČR č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků.
 • nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií


A) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách definuje v § 55 možnost, aby zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání zakázky buď nejnižší nabídkovou cenu, nebo ekonomickou výhodnost nabídky. Rozhodne-li se pro druhou z možností, posuzuje jednotlivé nabídky podle několika dílčích kritérií. Jedním z kritérií musí být vždy nabídková cena a dále zejména
 • provozní náklady,
 • požadavky na údržbu,
 • technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

Kritéria, jež se dají zařadit pod použitý termín „ekologické vlastnosti předmětu veřejné zakázky“, se mohou týkat např. energetické náročnosti (spotřeby), životnosti, použitých materiálů, balení, příp. různých technických specifikací a požadavků, jejichž splněním se poptávaný produkt stává environmentálně šetrnější než srovnatelné alternativy.

Pro efektivní podporu environmentálně šetrného zboží a služeb je kromě zvolených environmentálních kritérií velmi důležitá také významnost (váha), kterou jim zadavatel při hodnocení přidělí.

Zvláštní pozornost věnuje zákon případu, kdy je mezi hodnotícími kritérii uveden požadavek na zavedený systém environmentálního řízení (EMS) u dodavatele. V takovém případě se splnění požadavku prokazuje doložením jednoho z následujících dokumentů (viz § 37):
 • certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou,
 • rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie, nebo
 • jiného dokladu prokazujícího splnění požadavků systému environmentálního řízení, pokud jej zadavatel uzná.

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, který v § 33 umožňuje veřejnému zadavateli požadovat předložení certifikátu systému environmentálního řízení (ISO 14001 nebo EMAS) vydaného v České republice nebo v zahraničí. Dále se zákon v § 89 zmiňuje o technických specifikací nakupovaných výrobků a služeb, jež mohou zahrnovat požadavky na vlastnictví národní, nadnárodní či evropské ekoznačky. Konkrétně je zmiňována evropská ekoznačka „The Flower“ (Květina).

Zákon navíc nechává veřejným zadavatelům velký prostor pro stanovení dalších environmentálních kritérií: „charakteristiky z hlediska životního prostředí“, „opatření k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí“, apod. Sem mohou být zahrnuty např. požadavky na recyklovatelnost, biologickou odbouratelnost, opatření čistší produkce, atp.


B) Usnesení vlády ČR č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků

Dne 19. července 2000 přijala vláda ČR usnesení č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků. Usnesení všem členům vlády a vedoucím ostatních orgánů státní správy doporučuje, aby v jimi řízených organizacích (či úřadech):
 • při zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je dodávka, instalace a použití výrobku, zohledňovali jako jedno z hodnotících kritérií jeho ekologickou šetrnost (např. označení ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“);
 • upřednostnili přímý nákup takto označeného zboží a výrobků (např. pro opravy exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení - nábytek, osvětlení, kancelářská technika a papíry, hygienické potřeby atd.).

Ministerstvo životního prostředí každoročně vyhodnocuje plnění a přínosy usnesení č. 720/2000. Z těchto hodnoceních je patrné, že snaha o preferenci ekologicky šetrných výrobků na úřadech (ministerstvech) se rok od roku zvyšuje, stejně tak jako povědomí pracovníků, kteří mají otázku nákupů a výběrových řízení na jednotlivých ministerstvech na starosti.


C) Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

V závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky, který přijala vláda ČR svým nařízením č. 197/2003 Sb., jsou definována „opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností.“ Mezi tato opatření, jež mají vést ke splnění strategických cílů odpadového hospodářství, se řadí mimo jiné následující:
 • podporovat všemi dostupnými prostředky zavedení systémů environmentálního řízení (EMS);
 • využívat v rámci jednotlivých odvětví Národní program čistší produkce a programy Státního fondu životního prostředí České republiky pro šíření a podporu preventivních postupů k omezení vzniku odpadů a jejich nebezpečných vlastností;
 • usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí;
 • podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní a nevýrobní sféry.

Přehled, jakým způsobem jsou uvedené požadavky naplňovány v praxi, poskytuje např. Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy. Ten si jako jedno z opatření k zajištění stanovených cílů definuje „upřednostňování ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy.“ Konkrétně uvádí, že při zadávání veřejných zakázek mají orgány veřejné správy požadovat:
 • certifikaci systému řízení (ISO 9000, 14001, EMAS),
 • certifikaci společnosti jako odborně způsobilé organizace k nakládání s odpady,
 • prokázání srovnání s nejlepší dostupnou technikou,
 • použití ekologicky šetrných výrobků (EŠV),
 • použití recyklovaných materiálů nebo výrobků a výrobků z odpadů (např. kompost z odpadů, recykláty stavebních odpadů),
 • vyloučení materiálů/výrobků, jejichž použitím vznikají nebezpečné odpady (v co největší míře),
 • minimalizaci vzniku odpadů.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí