zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jde o ochranu proti povodním?

23.08.2005
Voda
Jde o ochranu proti povodním?

9.8.2005 se uskutečnilo na turnovské radnici jednání monitorovacího povodňového výboru. Hejtman kraje se setkal s některými starosty z Pojizeří a vybranými pracovníky krajských a komunálních orgánů. Optimistické zprávy z jednání mne neuspokojily. Ostatně podobné bylo i monitorování stavu Jizery při vodáckém putování hejtmana dne 4.8.2005 a za účasti starosty Turnova a Malé Skály. Problematické úseky Jizery od Malé Skály až do Přeper hejtman neviděl a starosta Turnova ani neprojevil zájem jej na ně upozornit. Hejtman by se určitě vyjadřoval jinak, pokud by kromě „pohodové plavby“ seznámil se situací, zvláště pak v údolí obou toků Jizery, tj. Velké a Malé Jizery i jejich přítoků Stebénky i Libuňky v Turnově. Zde je třeba urychleně řešit protipovodňovou ochranu a přestavbu jezu u Juty.

Podle hejtman má Jizera pověst přívětivé řeky pro vodáky, je čistá, bez plovoucích kmenů apod. Starosta Malé Skály si údajně postěžoval, že při povodních mají většinou poškozený ostrůvek s kempem. Komentář k úseku Malá Skála - Turnov - Přepere se nikde neobjevil.

Turnovský zastupitel Kunetka se obává, že o povodních v katastru Turnova a jejich následcích, nemá hejtman Skokan ani ponětí. S tím souvisí ochrana vodních zdrojů a respektování ochranných pásem 2. stupně, o cílových záměrech regulačního plánu centra (např. výstavby obchodního centra na Koňském Trhu, a také Na Lukách, výstavby dosud neujasněné trasy „Vnitřního-městského okruhu" v inundačním území), a neuvážená průtahová trasa R35 městem pod Nudvojovicemi údolím Libuňky. Bylo by záhodno, aby se povodňovou problematikou začal kraj seriozně zabývat, když k tomu nedochází na úrovni komunální.

Po poslední povodni z 9.března 2000, se neúspěšně usiluje o zahrnutí rekonstrukce jezu u Juty do programu protipovodňové prevence - programu Ministerstva zemědělství. Již 7.července 2003 sdělil generální ředitel s.p. Povodí Labe starostovi Turnova Hejdukovi, že na rekonstrukci jezu chybí finanční podpora ze státního rozpočtu, a požádal jej, aby město a Liberecký kraj protipovodňový záměr s jezem podpořily. Zájem města o podporu realizace regulovaného jezu je ale nulový. Vedení města totiž jde o prosazení investiční akce v inundační oblasti. Sice zadalo několik odborných studií (jednu si zadal dokonce sám investor plánovaného Obchodního centra Na Koňském Trhu, v záplavové oblasti, se současnou stavební uzávěrou, ze které prosadil starosta pro tuto akci výjimku).

Cíle vyplývající z Regulačního plánu centra, především podklady pro novou komunikaci tzv. „vnitřního-městského okruhu" mezi Velkou a Malou Jizerou s několikerým přemostěním - 1x Stebénky, 2x až 3x Malé Jizery, ale i o záměr již zmíněné průtahové trasy R35, situaci jen zhorší. Zrušení výjimky ze stavební uzávěry si investor OC se starostou Hejdukem předjednal.

Podle stanoviska s.p. Povodí Labe z 10. března 2005 jsou taková dílčí opatření (vyčleněná z Regulačního plánu) změnou v inundačním území. Povodí Labe trvá na tom, že nelze nic realizovat před vybudováním dříve schválených opatření na toku Jizery, neboť by došlo k nebezpečí povodňového zvýšení hladin, což je nepřípustné. Je s podivem, že se podle toho město Turnov zastoupené starostou Hejdukem, neřídí.

Na tomto místě je užitečné citovat z dopisu kterým Povodí Labe, s. p. Hradec Králové:
Upřesnění „Záznamu z jednáni dne 2.2.2005"
Dne 24.2.2005 jsme obdrželi Vaši žádost o upřesnění „Záznamu z jednáni dne 2.2.2005". K Vašim dotazům sdělujeme následující:
Souhlasíme s tím, že se u Regulačního plánu centra Turnova jedná o velice závažný dokument, který by měl být připravován na základě odborných analýz. Městem Turnov bylo zadáno zpracováni hydrotechnického posudku firmou DHI Praha, který řešil změnu odtokových poměrů na základě změn zástavby dle Regulačního plánu centra Turnova. Z tohoto posouzeni vyplynulo, že hlavni vliv na odtokové poměry v centru Turnova má protipovodňová hrázka nad autobusovým nádražím. Samotné uspořádáni zástavby v centru již nemá tak výrazný vliv na odtokové poměry. Při Q100 dojde ke sníženi hladin povodňových průtoků v centru města pod plánovanou ochrannou hrázkou cca o 15 cm. V lokalitě nad hrázkou dojde ke zvýšení hladin cca o 10 cm. Při Q20 dojde k ještě výraznějšímu sníženi hladin v centru města pod plánovanou hrázkou cca o 100 cm. V lokalitě nad hrázkou dojde ke zvýšení hladin o 25 cm.

Je nám líto, že ovlivnění změnou výstavby dle Regulačního plánu je porovnáváno se stávajícím stavem bez zahrnutí základních protipovodňových opatření (rekonstrukce jezu a úprava koryta).
Opatření dle Regulačního plánu (především výstavbu ochranné hráze) nelze realizovat před vybudováním výše uvedených opatření na toku neboť v určité části města dojde ke zvýšení hladin což je nepřípustné.

Zcela správně se domníváte, že Povodí Labe, státní podnik bude prosazovat vybudování základních protipovodňových opatřeni jako je rekonstrukce jezu u Juty a úprava koryta Jizery v daném úseku. Tento závazek byl deklarován při jednáni dne 2.2.2005, které se konalo na Povodí Labe, státní podnik a zástupci města byli s tímto seznámeni. Uvedené akce jsme zařadili do druhé etapy dotačního programu Mze s předpokládaným terminem realizace v letech 2006-2010. O zřízeni této etapy programu a jejím rozsahu však dosud nebylo rozhodnuto, ale Povodí Labe, státní podnik bude pokračovat v projektové přípravě těchto akcí, tak aby byly připraveny k realizaci v uvedeném termínu.

Doporučujeme provést posouzení Regulačního plánu v době kdy bude definitivně rozhodnuto o jeho konečné podobě (bylo nám předloženo několik řešení např. komunikačního propojení) a do návrhu zahrnout i základní úpravy na korytě toku. Financování tohoto posouzení musí provést investor - Město Turnov. Povodí Labe, státní podnik jako správce toku investoval nemalé prostředky do zhodnoceni současného stavu na celé Jizeře v úseku od ústí do Labe až soutok s Mumlavou, včetně návrhu základních protipovodňových opatřeni ve významných lokalitách. Zpracovaný model proudění byl použit jako základní podklad i pro další výpočty v lokalitě města Turnova.

K Regulačnímu plánu centra Turnova jako celku vydáme stanovisko, avšak ponecháme si právo vyjádřit se ke každé samostatné stavbě nacházející se v záplavovém území s ohledem na odtokové poměry. Budeme zaujímat negativní stanovisko k výstavbě v aktivní zóně záplavového území Jizery, kromě výjimek vyplývajících z § 67 zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ing. Ladislav Merta, vedoucí odboru péče o vodní zdroje (10. 3. 2005)

Autor Ivan Turnovec
http://dnes.politikon.info

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí