zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Globální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji

09.09.2005
Obecné
Globální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji
V tomto článku bychom vám rádi stručně přiblížili některé způsoby, jimiž lze provádět osvětu v oblasti udržitelného rozvoje.
Globální výchova nabízí metody pro rozvoj dovedností, které jsou předpokladem pro uvažování o udržitelném rozvoji. Je zřejmé, že podmínkou pro prosazování místních Agend 21 a udržitelného rozvoje vůbec je systematická osvěta mezi nejrůznějšími skupinami obyvatel jakéhokoli věku. Na závěr článku uvádíme odkazy na některé internetové stránky, kde můžete nalézt další inspiraci a informace o tomto tématu.

K čemu je globální výchova dobrá a jaké jsou její hlavní cíle?
 1. Jedná se především o:
  Uvědomění si systémovosti, což znamená získání schopností jako je:
  • myslet systémově (komplexně),
  • porozumět systémové podstatě světa,
  • získat holistické pojetí vlastních schopností a možností.
 2. Uvědomění si pohledu
  • přijetí myšlenky, že není jen jediný pohled na svět,
  • otevřenost vůči jiným pohledům.
 3. Pochopení vlastního vztahu k planetě
  • uvědomění si a pochopení globálních podmínek, rozvoje a trendů v současném světě a
  • pochopení pojmů jako je spravedlnost, lidská práva a odpovědnost.
 4. Vědomí zapojení a připravenosti
  • uvědomění, že rozhodnutí, která člověk přijme, a činy, které vykoná jako jednotlivec nebo člen skupiny, budou mít vliv i na globální přítomnost i budoucnost,
  • osvojení si schopností potřebných k politickému a sociálnímu jednání vedoucímu k efektivní účasti na demokratickém rozhodovacím procesu na všech úrovních,
  • poznání cesty a techniky užitečné pro zapojení se do života školy i společnosti.
 5. Vědomí procesu
  • pochopení toho, že učení a osobní rozvoj je nepřetržitá cesta bez určitého konečného bodu,
  • pochopení, že nové pohledy jsou sice oživením, ale jsou také riskantní.

Přečtěte si podrobnosti: "Trocha teorie" na webové stránce J. Hrušky

A zde je pár dobrých důvodů, proč se zajímat o globální výchovu:
 • globální výchova připravuje lidi na život v současném - rychle se měnícím - globálním světě,
 • je otevřený systém, do kterého se není nutné přihlašovat,
 • programy globální výchovy nejsou náročné na pomůcky a hodí se i k zařazení do běžné vyučovací hodiny s běžným počtem žáků ve třídě,
 • globální výchova poskytuje nástroje pro realizaci integrované tématické výuky a projektového vyučování,
 • zavádí systémové myšlení do vyučovacího procesu,
 • podněcuje přechod od chápání změn v nejbližším světě k pochopení složitého systému, kde lokální ovlivňuje globální a globální je zároveň i lokální,
 • globální výchova ukazuje, že minulost, přítomnost a budoucnost jsou dynamicky spjaty a že je nutné uvědomovat si to, jak minulost určuje naši přítomnost a jaké důsledky pro budoucnost může mít naše dnešní chování,
 • ukazuje také propojení globálních problémů v čase a prostoru, ale i vzájemné souvislosti jednotlivých problémů
 • globální výchova ukazuje, že uvědomění si světa jde ruku v ruce s uvědoměním si sebe sama a že není vnější cesty bez cesty vnitřní - zároveň na druhé straně ukazuje, že neexistuje žádný problém, který by neovlivňoval vnitřní svět každého jedince,
 • globální výchova v sobě zahrnuje většinu inovativních metod a přístupů ve výchově.

Více J. Hruška: http://sweb.cz/jiri_hruska/

Výchova k udržitelnému rozvoji

Největším přínosem výchovy k udržitelnému rozvoji (UR) formou her je to, že se zde nabízí možnost rozvíjet všechny oblasti, které jsou považovány za součást celistvé osobnosti - znalosti, dovednosti i postoje. Ve výchově k UR je možné předávat informace a znalosti z teorie systémů, ekologie a životního prostředí, rozvoje, ekonomiky, technických oborů i společenských věd. Informace mohou účastníci získávat ve formě podkladového a motivačního čtení, nebo ve formě fiktivních, reálné situaci blízkých modelů ukazujících spíše vzorce a trendy než jednotlivá data. Hra je způsob, jak přirozeně formovat postoje a hodnotový systém hráčů, formou prožitku. Hráč je většinou do hry vtažen citově a jen těžko může zůstat neutrální ve smyslu postoje k simulované skutečnosti. Postoje a hodnoty důležité pro trvale udržitelný život, jak ve svých pracích popsal Josef Vavroušek:
 • Vědomí sounáležitosti s přírodou, úcta k životu ve všech jeho formách i k přírodě jako celku.
 • Vyvážený důraz na jednotlivce a kolektiv.
 • Důraz na kvalitativní rozvoj lidské společnosti.
 • Opatrnost při všech zásazích do přírody i do společnosti, vyvarování se činností, jejichž důsledky ve všech časových horizontech nemůžeme uspokojivě dohlédnout.
 • Respektování dlouhodobých důsledků lidských činností na základě rozvoje poznání a vědomí odpovědnosti vůči budoucím generacím.
 • Vzájemná tolerance, snaha o vcítění se do situace občanů jiných zemí, řešení problémů jednáním, lepší poznání a pochopení jiných civilizací a snaha poučit se z jejich kultury a zkušeností.
Zatímco oblast znalostí, postojů a hodnot v oblasti trvale udržitelného života (TUŽ) jsou poměrně dobře definovány, dovednosti potřebné pro TUŽ nejsou mezi odbornou veřejností téměř diskutovány. Určitým vodítkem by nám mohl být soubor dovedností rozvíjených v systému Globální výchova (viz výše).


Více na Ekokurs.cz
Na závěr uvádíme některé webové stránky, na kterých můžete nalézt další informace a především inspiraci a hry:
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí