zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

08.09.2005
Odpady
	V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

PRAHA – Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a třídící a recyklační linky, v České republice se během posledního roku hovořilo o výstavbě 10 nových spaloven. Arnika tento fakt připomíná právě dnes, neboť na 7. září 2005 vyhlásila mezinárodní síť GAIA (1) Celosvětový den proti odpadu a spalovnám. Tento den je vyhlášen již čtvrtým rokem a během tohoto týdne jej podpoří přes 200 nevládních organizací z více jak 50 zemí světa.

O výstavbě spaloven se v uplynulém roce uvažovalo v Žatci, Kroměříži, Jihlavě, v Poličce anebo v Pardubicích, v Plzni, v Praze, Opatovicích, Mydlovarech (2), v Ostravě a v Mladé Boleslavi. V některých městech (např. Praha – Císařský ostrov) byla realizace projektů pozastavena. Nejméně ve čtyřech posledních lokalitách jsou však plány na stavbu spaloven stále velmi aktuální.

Přestože by nemělo být možné postavit spalovnu, která by vypouštěla toxické látky v nadměrně vysokých koncentracích do ovzduší, představují nově zamýšlené provozy zvýšení zátěže našeho životního prostředí vysoce toxickými dioxiny a podobnými látkami. „Například plánovaná spalovna v Opatovicích je vyprojektována tak, že počítá s použitím toxické směsi popela a popílku pro stavební účely anebo s jeho ukládáním na nezabezpečenou skládku podobně jako liberecká spalovna komunálních odpadů. Plánovaná výstavba spaloven je tak v rozporu se závazkem, který učinila Česká republika ratifikací Stockholmské úmluvy,“  konstatoval v souvislosti s dnešním dnem předseda Arniky, RNDr. Jindřich Petrlík.

“Díky našemu vstupu do EU se konečně podařilo docílit platnosti limitu pro emise dioxinů (3) do ovzduší. O to větším problémem jsou nyní popílky ze spaloven odpadů, které nekontrolovaně končí na místech, kam takto toxické odpady rozhodně nepatří - na rekultivacích, v hlubinném dole anebo dokonce v náspech komunikací,” shrnul jeden z problémů spojených se spalováním odpadů v České republice Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.

„Pokud to myslíme vážně s ochranou naší křehké planety, omezování úniků toxických látek a snižování množství odpadů musí patřit k prioritám na globální i lokální úrovni. Prosazování udržitelných alternativ ke spalování odpadů přinese celou řadu výhod, od ochrany mateřského mléka před kontaminací toxickými látkami až ke snížení produkce skleníkových plynů ohrožujících globální klima,“ řekl koordinátor sítě GAIA Filipínec Manny Calonzo v souvislosti s dnešním Celosvětovým dnem proti odpadu a spalovnám.

Řada studií již prokázala, že spalovny odpadů jsou „rakovinotvornými“ provozy produkujícími stovky toxických látek jako dioxiny a těžké kovy. Tyto toxické látky vyvolávají celou řadu zdravotních problémů takových jako rakovina, poruchy rozmnožování u dospělých a vývoje u dětí, poškozují imunitní a hormonální systém člověka. Arnika se  podílela na celosvětovém projektu, který ukázal na to, že spalování odpadů přináší mimo jiné kontaminaci vajec od doma chovaných slepic. Jedním z míst, kde to bylo prokázáno bylo okolí spalovny zdravotnických odpadů na Filipínách.

„Většina věcí, které prohlašujeme odpadem a bezstarostně je spalovnami necháváme přetvořit v koktejl toxických látek anebo je odkládáme bez užitku na skládky, může být znovu využita. Alternativou ke spalovnám tak rozhodně nejsou skládky, ale znovuvyužití nepotřebných věcí a materiálů. Odpad je surovina a je levnější ho využít nežli draze spálit,“ shrnul Ing. Milan Havel.

K Celosvětovému dni proti odpadu a spalovnám Arnika připravila do konce týdne pokračování petiční akce Budoucnost bez jedů II (4), která mimo jiné požaduje zpřísnění podmínek pro nakládání s popílky ze spaloven. Sdružení Arnika také zahájilo práce na  studii o „nulovém odpadu“ v podmínkách států střední a jihovýchodní Evropy.

Poznámky:

(1) GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives - Světová aliance pro alternativy ke spalování odpadů) je celosvětovou sítí sdružující přes 500 nevládních neziskových organizací a osobností ze 77 zemí světa. Vznikla v roce 2000 v Jihoafrické republice. Českou republiku na zakládající schůzce reprezentoval nynější předseda sdružení Arnika, RNDr. Jindřich Petrlík. Kromě Arniky je členem této aliance v ČR ještě Hnutí Duha. GAIA se soustředí na propagaci alternativ ke spalování komunálních odpadů, především na tzv. „zero waste“ (nulový odpad)strategii. Více o této strategii lze najít na stránkách projektu „Odpad je surovina“ (http://odpady.arnika.org). GAIA má centrum v Manile na Filipínách a druhou hlavní kancelář v kalifornském Berkeley, patřícím k městům, která se vydala cestou „zero waste“.

(2) Přestože se záměr na výstavbu spalovny v Mydlovarech nepodařilo protlačit do krajského plánu nakládání s odpady, Jihočeská energetika pokračuje v přípravách projektu a nyní probíhá na projekt spalovny proces vydání integrovaného povolení.

(3) Limit pro emise dioxinů do ovzduší ze spaloven odpadů je 0,1 ng I-TEQ/m3. Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – www.chpr.szu.cz - “Dioxiny v potravinách”)

(4) Putování výstavy Budoucnost bez jedů bylo podpořeno v rámci projektu Budoucnost bez jedů pro povodí Dunaje. Tento projekt je podpořen Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu (REC) v zastoupení UNDP/GEF v rámci Dunajského regionálního projektu. Petici Budoucnost bez jedů II podepsalo již více než 12.500 lidí. Více informací na http://bezjedu.arnika.org/petice.shtml

TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ ARNIKA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí