zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odstranění nevybuchlé munice

09.09.2005
Voda
Odpady
Odstranění nevybuchlé munice
* Referenční číslo: 
TE200556763
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Srbsko a Černá Hora 
 
* Identifikační číslo tendru: 
56763 
 
* Datum uzávěrky:  
07.12.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 172 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

CS-Bělehrad:Cards - obnova neomezené lodní dopravy (odstranění nevybuchlé munice) v systému vnitrozemské vodní přepravy
2005/S 172-170296

Srbská republika, Srbsko a Černá Hora

Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce

1. Referenční číslo:
EuropeAid/120694/D/W/YU
2. Řízení:
Otevřené.
3. Program:
Cards.
4. Financování:
Rozpočet Evropské agentury pro obnovu (agentura) na rok 2005.
5. Zadavatel:
Ministerstvo kapitálových investic

Předmět zakázky

6. Popis zakázky:
Zakázka zahrnuje vyčištění vnitrozemského systému vodní přepravy v Srsbku od nevybuchlých výbušnin (UXO), které jsou pozůstatkem bombardování NATO v roce 1999. Předmětem čistění jsou 2 řeky, Dunaj a Sáva. Čistění se bude provádět podle mezinárodních standardů a v souladu s požadavky Dunajské konvence a ujednání o bezpečné lodní dopravě. Postupy čištění se skládají z fáze hledání, identifikace, odkrývání, deaktivace-neutralizace a fáze vytažení, přepravy a zničení UXO.
7. Počet a názvy položek:
1.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby, které se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů z 25 členských států Evropské unie a z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Srbska a Černé Hory, bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Rumunska, Bulharska a Turecka (viz také bod 21 níže). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí doložit, že se nenacházejí v žádné ze situací vyjmenovaných v bodě 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy programů, které jsou financovány ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství v kontextu vnějších akcí. Praktický průvodce je dostupný na následující webové stránce:
europa.eu.int
10. Počet nabídek:
Uchazeči (včetně firem v rámci stejného právního seskupení, různých členů stejného konsorcia) smějí podat pouze 1 přihlášku. Jeden uchazeč se nesmí zůčastnit žádného jiného výběrového řízení jako subdodavatel. Stejná společnost se smí zůčastnit různých výběrových řízení jako subdodavatel. Nabídky pro část položky nebudou brány v úvahu. Uchazeči nesmí předložit nabídku pro různorodé řešení jako dodatek k jejich nabídce na stavební práce vyžadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši 75 000 EUR při podávání své nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému(-ým) uchazeči(-ům) po podpisu smlouvy všemi stranami.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % hodnoty zakázky při podpisu smlouvy. Tato záruka musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel zadavatelem podepsanou smlouvu. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána nová smlouva a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Uchazeči jsou povinni navštívit a prohlédnout si veškeré lokality určené v dokumentaci k výběrovému řízení jako místa prací, a to na svou vlastní zodpovědnost a náklady, z důvodu vymezení faktorů nezbytných pro přípravu své zakázky a přípravu podpisu smlouvy o zajištění zakázky.
Povinné prohlídky lokalit se budou konat v termínu 17–21.10.2005. Detailní program lokalit bude dodán ve stanovené lhůtě všem budoucím uchazečům, kteří o účast při povinné prohlídce požádali.
Povinné prohlídky lokalit mají pouze technický charakter. Při prohlídkách lokalit nebudou podávána žádná vysvětlení k dotazům.
Jakýkoliv potencionální uchazeč, který se nezůčastnil povinné prohlídky lokality, nebude připuštěn k žádné další části výběrového řízení. Veškeré přihlášky podané ze strany uchazečů, kteří se nezůčastnili povinné prohlídky lokalit, budou vyřazeny.
Uchazeči, kteří mají zájem o účast při povinných prohlídkách lokalit, jsou povinni podat písemnou přihlášku Evropské agentuře pro rozvoj výhradně formou faxu: (381-11) 302 34 54, k rukám: Pan Enrico Maglia, kopie pro pana Goran Kecman, Ministerstvo kapitálových investic, fax (381-11) 361 74 86, a kopie pro pana Petar Mihajlovic, Důlní centrála, Bělehrad, fax (381-11) 304 52 81. Tato písemná přihláška, v níž musejí být uvedena jména a identifikační údaje/čísla pasů osob, které se zůčastní prohlídek, včetně názvů společností, jež zastupují, by měly být zaslány Evropské agentuře pro rozvoj s kopií pro Ministerstvo kapitálových investic a Důlní centrálu nejpozději do 7.10.2005 místního času (Bělehrad).
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Doba provedení:
Doba dokončení zakázky je 6 kalendářních měsíců. Datum oznamovací povinnosti je 1.3.2006. Období údržby (po provedení zakázky/období ručení za vzniklé vady) se odhaduje na 365 dnů. Více informací lze získat v dokumentaci k výběrovému řízení.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na každého uchazeče se vztahují minimálně následující výběrová kritéria:
V případě podniku se společnou účastí/konsorcia:
i) Průměrný meziroční obrat všech členů podniku se společnou účastí/konsorcia v letech 2002, 2003 a 2004 musí být minimálně 7 000 000 EUR .
ii) Vedoucí člen podniku se společnou účastí/konsorcia musí prokázat schopnost zajistit minimálně 50% veškerých prací na zakázce z vlastních zdrojů, což zahrnuje odpovídající organizační strukturu, zařízení, materiálové zajištění, lidské a finanční zdroje.
iii) Každý ze všech ostatních členů podniku se společnou účastí/konsorcia (tj. nikoliv jeho vedoucí člen) musí prokázat schopnost zajistit minimálně 10% prací na zakázce z vlastních zdrojů na základě ustanovení bodu ii).
iv) Je nutno, aby všichni členové prokázali za posledních 5 let (2000, 2001, 2002, 2003 a 2004) kombinované zkušenosti se zajišťováním a dokončením nejméně 3 zakázek, každé z nich v minimálním rozsahu 500 000 EUR a o stejném rozsahu a stejného charakteru (čištění vody od výbušnin), jako je tato zakázka. Agentura si vyhrazuje právo vyžádat si kopie příslušných certifikátů ohledně závěrečného předání zakázky i s podpisy kontrolních orgánů/zadavatele příslušné zakázky.
V případě výhradního uchazeče:
v) Jeho průměrný meziroční obrat v letech 2002, 2003 a 2004 musí být minimálně 7 000 000 EUR .
vi) Musí prokázat schopnost zajistit minimálně 60% prací na zakázce z vlastních zdrojů na základě ustanovení bodu ii).
vii) Je nutno, aby prokázal za posledních 5 let (2000, 2001, 2002, 2003 a 2004) kombinované zkušenosti se zajišťováním a dokončením nejméně 3 zakázek, každé z nich v minimálním rozsahu 500 000 EUR a o stejném rozsahu a stejného charakteru (čištění vody od výbušnin), jako je tato zakázka. Agentura si vyhrazuje uplatnit právo definované v kritériu iv).
V případě výhradního uchazeče a podniku se společnou účastí/konsorcia:
viii) Rozsah prací bude zajišťován více než z 40% formou subdodávek.
ix) Výhradní uchazeč nebo podnik se společnou účastí/konsorcia musí prokázat dostatečně vysoký úvěr a jiné finanční zdroje pro pokrytí požadovaného rozpočtu po dobu trvání zakázky. Každopádně částka dostupného úvěru musí přesáhnout ekvivalent 500 000 EUR pro každou položku.
x) Všichni klíčoví zaměstnanci musejí mít minimálně 10 leté odpovídající zkušenosti a prokazatelnou kvalifikaci pro práce odpovídající charakteru této zakázky.
Úchazečem může být pouze registrovaná firma nebo fyzická osoba, která prokáže schopnost zajistit stanovené práce.
Více informací k výběrovým kritériím lze získat v dokumentaci k výběrovému řízení.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Nejnižší cena administrativně a technicky vyhovující nabídky.

Nabídkové řízení

18. Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci lze získat od:
Evropská agentura pro obnovu, Úředník pro zásobování, Vasina 2-4, 11000 Bělehrad, Srbsko a Černá Hora. Fax (381-11) 302 34 66.
Žádost o zaslání dokumentace k výběrovému řízení musí být EAR dodán výhradně formou faxu a musí obsahovat následující formulaci: `Request for Tender Dossier for Restoring of Unhindered Navigation (removal of unexploded ordnance) in the Inland Waterway Transport System — Republic of Serbia — Serbia and Montenegro (Žádost o zaslání dokumentace k výběrovému řízení pro obnovu neomezené lodní dopravy (odstranění nevybuchlé munice) v systému vnitrozemské vodní přepravy v Srbské republice - Srbsku a Černé Hoře). Viz publikace EuropeAid/120694/D/W/YU K žádosti připojte prosím svou e-mailovou adresu, na kterou lze zaslat dokumentaci k výběrovému řízení i následné objasňující informace. Zadávací dokumentace bude k dispozici pouze v elektronické formě.
Kromě výše uvedeného musí potenciální uchazeči ve své žádosti jasně označit: název společnosti, poštovní adresu, telefonní číslo, faxové číslo, jméno kontaktní osoby.
Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří vznášejí k tomuto výběrovému řízení dotazy, by je měli zaslat písemně na adresu Evropská agentura pro obnovu, Úředník pro zásobování, Vasina 2-4, 11000 Bělehrad, Srbsko a Černá Hora. Fax (381-11) 302 34 66 (s uvedením referenčního čísla jako v bodě 1) nejméně 21 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek uvedené v bodě 19. Evropská agentura pro obnovu musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek. Objasňující informace budou zasílány výhradně formou faxu na e-mailovou adresu dodanou v rámci žádosti o dodání dokumentace k výběrovému řízení.
19. Lhůta pro podání nabídek:
Dne 7.12.2005 do 12.00 místního času (Bělehrad).
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
Dne 7.12.2005 do 14.00 místního času (Bělehrad) v úřadu
Evropská agentura pro obnovu, Vasina 2–4, 11000 BělehradSrbská republika, Srbsko a Černá Hora
21. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. 12.2000 v platném znění Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10. 12.2001.
22. Další informace
Vybraný uchazeč je povinen dostavit se neodkladně ihned po obdržení rozhodnutí o přidělení zakázky k akreditaci ze strany Důlní centrály v Bělehradě (MAC). Upozorňujeme, že akt podpisu smlouvy je podmíněn získáním akreditace ze strany MAC.
K výše uvedeným podmínkám pro výběrová kritéria a udělení zakázky patří i zajištění financování a přijetí odpovídajícího finančního rozhodnutí Evropské komise.
23. Zrušení
Evropská agentura pro obnovu si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v kteroukoliv dobu jeho průběhu.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí