zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesní hospodářství obce má stejný režim jako ostatní hospodářská činnost

22.09.2005
Les
Lesní hospodářství obce má stejný režim jako ostatní hospodářská činnost
Ačkoliv zpracování základních dokumentů, které jsou nutné ke každoroční kontrole hospodaření v lesích obce či města, si vyžádá jen několik desítek hodin administrativní práce, dosud nemálo zastupitelstev tuto kontrolu podceňuje či zcela zanedbává.

Od roku 1991 přešlo do vlastnictví obcí přibližně 400 tisíc hektarů lesů, což je bezmála 16 % celkové rozlohy lesů ČR. Na tuto změnu vlastnických poměrů reagoval nový zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, který je založen na principu, že za hospodaření v lese odpovídá jeho vlastník.

UŽ 150LETÁ TRADICE

Aby zůstala zachována odborná úroveň hospodaření v lesích, je vlastníkům uložena povinnost hospodařit v součinnosti s odborným lesním hospodářem (OLH). Ve středoevropských zemích je nařízení o odborném dozoru na hospodaření v lesích praktikováno bezmála 150 let.

Nynější právní úprava ukládá obcím a ostatním subjektům, které vlastní více než 50 hektarů lesa, vybrat si OLH, uzavřít s ním smlouvu, nahlásit to orgánu státní správy lesů pověřeného obecního úřadu a zajistit úhradu jeho činnosti z vlastních prostředků. Možnost vlastního výběru OLH mají i ty obce a subjekty, které vlastní méně než 50 hektarů lesa. Současně s volností výběru OLH však jde povinnost úhrady jeho činnosti.

SMLOUVA S HOSPODÁŘEM:

Obsah smlouvy o výkonu funkce OLH závisí na tom, zda obec zajišťuje provoz lesního hospodářství dalším pracovníkem, který organizuje práce, služby a prodej vytěženého dřeva, nebo jestli veškerou odbornou a organizační činnost provádí jediný pracovník, a to OLH. Nedostatkem lesního zákona je, že neobsahuje přesný výčet povinností, které musí OLH pro vlastníka zajistit. Mnohdy se pak stává, že OLH není pro vlastníka partnerem, ale poručníkem.

Obcím s lesními majetky do výměry 50 ha ve většině případů zajišťuje výkon funkce OLH právnická nebo fyzická osoba pověřená touto činností i pro ostatní drobné vlastníky v rámci jednoho katastrálního území. Práce OLH by měla spočívat v konzultační a poradenské činnosti. To prakticky znamená výpomoc při určování a stanovení způsobu likvidace škůdců lesních porostů a prevenci proti nim. Dále pak projektování zalesnění vytěžených ploch a zemědělských půd, částečné vyznačování výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (prořezávky a probírky), identifikaci parcel a majetkových hranic, přejímku zalesněných ploch a provedených výchovných zásahů pro potvrzování žádostí o dotace a příspěvky na hospodaření v lesích a případně další činnosti.

Náklady na výkon funkce OLH u vlastníků do 50 ha lesa závisejí na výměře a pohybují se přibližně od 250 - do 400 Kč za hektar lesa ročně. V roce 2004 celostátně činily přibližně 127 miliónů korun. Výkon funkce OLH pro tyto vlastníky, to znamená i pro obce, které nemají vlastního lesního hospodáře, zajišťuje prostřednictvím svých lesních správců podnik Lesy České republiky. V menší míře touto činností bývají pověřeny jiné fyzické nebo právnické osoby.

KONTROLA JE NUTNÁ

U některých obcí a menších měst, které mají svého OLH a hradí jeho činnost, se stále ještě neprovádí pravidelná kontrola hospodaření v jejich lesích. Tato problematika je totiž pro většinu starostů a zastupitelů poměrně neznámá. Přesto musím připomenout, že lesní hospodářství obce či města podléhá stejnému režimu kontroly jako ostatní hospodářská činnost. Vedení obce musí od odpovědného pracovníka - OLH požadovat, aby každoročně předkládal základní dokumenty. Jsou to:

Roční bilance plnění závazných ukazatelů lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesních hospodářských osnov (LHO). Je to jednoduchý přehled o plnění decenálního (desetiletého) předpisu těžeb, probírek, prořezávek a zalesnění s uvedením zbývající výše úkolů. Z kolonek "dosud provedeno" a "zbývá provést" je i pro laika patrné časové plnění jednotlivých zákonných ukazatelů. Podkladem pro zpracování je lesní hospodářská evidence (LHE) . Její vedení je uloženo zákonem a starostové by se měli zajímat o to, zda jejich OLH tuto povinnost plní. Obce a města, jimž výkon funkce OLH hradí stát, si musí zajistit vedení LHE samy nebo se o tom dohodnou s pověřeným OLH.

Roční plán činnosti podle jednotlivých výkonů vychází z bilancovaných úkolů LHP nebo LHO a na ně navazujících výkonů zpracovaných podle jednotlivých porostů. Zodpovědný starosta nebo zastupitelstvo nepřipustí překračování ročního bilancovaného podílu těžeb na jedné straně a na straně druhé neprovádění ročního bilancovaného podílu prořezávek, probírek a zalesnění, které jsou nákladovými výkony.

Roční plán výnosů a nákladů - finanční plán se zpracuje na podkladě ročního plánu činnosti podle jednotlivých výkonů s použitím cen a sazeb v místě obvyklých.

Roční inventarizace zásob dřevní hmoty se provádí pravidelně ke stejnému datu podle plánu inventarizace ostatních zásob. Na skládkách v lesních porostech se fyzicky odsouhlasí zásoby dřeva podle jednotlivých kusů a porovnají se s evidencí o výrobě a dodávkách. Inventarizaci musí být přítomen nezávislý člen komise.

Roční rozbor hospodaření obsahuje porovnání skutečných výsledků hospodaření podle jednotlivých výkonů v cenách a technických (měrných ) jednotkách a zdůvodnění případných rozdílů. Součástí rozboru by měl být přehled fakturace dřeva a služeb podle jednotlivých subjektů a vyhodnocení dodržení doby splatnosti. U dodavatelských faktur by měly být založeny fotokopie smluv o dílo a živnostenských listů.

Zpracování výše popsaných plánů nebo přehledů není náročné, pokud je vedena základní evidence. U obcí a měst s ročním objemem lesní výroby do 2 miliónů korun nepřesáhne 20 hodin administrativních prací.

... JSOU-LI POCHYBNOSTI

Pokud vedení obce či města má pochybnosti o stavu lesa a k odborné úrovni hospodaření pracovníků nebo firem hospodařících na jejich majetcích vůbec, mělo by urychleně požádat o prověrku dodržování závazných ukazatelů LHP, LHO, a to orgán státní správy lesů pověřeného obecního úřadu. Organizací, která by také mohla tuto kontrolu provést, je i Ústav hospodářské úpravy lesů (ÚHÚL) v Brandýse nad Labem.

Drtivá většina obcí a měst, které si převzaly lesy, s nimi nakládá s péčí řádného hospodáře. Počáteční euforie ze znovunabytého majetku, umocněná velice příznivými cenami za prodané dřevo, byla vystřídána realitou stále narůstajících cen vstupů a klesajících cen dřeva. Hospodaření v některých obecních a městských lesích se tak bude postupně stávat prodělečným a zastupitelstva budou postavena před rozhodnutí, jak s tímto majetkem naložit. Určitým řešením by mohlo být sdružování majetku.

AUTOR: JOSEF TOPKA
místopředseda České komory
odborných lesních hospodářů

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí