zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vozidla na odpadky

16.09.2005
Odpady
Vozidla na odpadky
* Referenční číslo: 
TE200556866
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
56866 
 
* Datum uzávěrky:  
03.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 177 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T17 Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

PL-Wejherowo: Vozidla na odpadky
2005/S 177-175462
VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY

Dodávky
I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Zakład Usług Komunalnych, K rukám: Agnieszka Nastały, ul. Obrońców Helu 1, PL-84-200 Wejherowo. Tel.: 48 58 672 13 34. Fax: 48 58 672 13 35. E-mail: zuk@wejherowo.pl. URL: www.zukwejherowo.pl.
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
34144510, 34144511.
Popis:
Vozidla na odpadky.
Vozidla pro sběr odpadků.
IV.3.3) Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast:
3.11.2005. Čas: 08:00.
IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
polština.


PL-Wejherowo: Pojazdy do transportu odpadów
2005/S 177-175462
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)? Nie.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiającej:
Zakład Usług Komunalnych, Att: Agnieszka Nastały, ul. Obrońców Helu 1, PL-84-200 Wejherowo. Tel.: 48 58 672 13 34. Fax: 48 58 672 13 35. E-mail: zuk@wejherowo.pl. URL: www.zukwejherowo.pl.
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:
Taki jak w pkt. I.1.
I.3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację:
Taki jak w pkt. I.1.
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Taki jak w pkt. I.1.
I.5) Rodzaj instytucji zamawiającej:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:
Dzierżawa.
II.1.3) Rodzaj zamówienia na usługi
II.1.4) Jest to umowa ramowa:
Nie.
II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Leasing samochodu specjalistycznego.
II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego do zbierania i transportu odpadów komunalnych na trzyosiowym podwoziu o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m3, przystosowany do opróżniania pojemników od 100 l do 1 100 l.
II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawa kompletnego pojazdu - loco siedziba ZUK.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
34144510, 34144511.
II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC):
II.1.9) Podział zamówienia na części:
Nie.
II.1.10) Dopuszcza się przedstawianie wariantów:
Nie.
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres zamówienia:
Leasing 1 szt. samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów - szacunkowa wartość zamówienia powyżej 130 000 EUR.
II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym mogą być wykorzystane:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Data zakończenia: 20.12.2005.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wadium w wysokości 15 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odwołanie do odpowiednich przepisów:
Leasing operacyjny na 36 rat miesięcznych z opcją wykupu.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:
III.2) Warunki uczestnictwa
III.2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełniający warunki podane w SIWZ.
III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty:
1) aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) aktualna informacja z Krejowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu z kraju pochodzenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 prawa zamówień publicznych.
3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 prawa zamówień publicznych
4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS wystawione nie wcześnij niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) pisemne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty.
III.2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
1) informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokości posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową wykonawcy.
III.2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty:
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie.
III.3.2) Osoby prawne zobowiązuje się do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadania:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.1) Kandydaci już wybrani:
IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
IV.1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
IV.1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:
IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
Kryteria jak niżej:
1: Cena - 80 %;
2: Ocena techniczna - 20 %.
Kolejność według znaczenia: Tak.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych:
Dostępne do: 16.9.2005.
IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
3.11.2005. Godzina: 08:00.
IV.3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów:
IV.3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IV.3.7) Warunki dotyczące otwierania ofert
IV.3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas owtierania ofert:
IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce:
3.11.2005-12:00.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Publikacja niniejszego ogłoszenia jest nieobowiązkowa:
Nie.
VI.2) Wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE:
VI.4) Informacje dodatkowe:
IV.2) Kryteria oceny ofert: B2) kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: nie.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.9.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí