zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

16.09.2005
Les
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
Moravskoslezský kraj
Až do konce roku se mohou zájemci ucházet o příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2005. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsou podporovány tyto tituly:
Obnova lesů poškozených imisemi.
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů.
Sdružování vlastníků lesů malých výměrů.
Ekologické a k přírodě šetrné technologie.
Vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě.
Ostatní hospodaření v lesích.
Žádosti přijímá Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Termín podání žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích je u většiny žádostí do tří měsíců po dokončení konkrétního výkonu v porostu (například zalesňování, prořezávka).

Prevence kriminality
Vysočina
Grantový program na podporu specifických programů prevence kriminality se pro žadatele uzavře na konci září. Celkový objem finančních prostředků z Fondu Vysočiny určený pro tuto výzvu činí 1,5 miliónu korun. Výzva se týká titulu 2.3.2 a jejím cílem je podporovat a motivovat obce a nestátní neziskové organizace při realizaci speciálních programů. Podporují se výchovné, vzdělávací, osvětové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší veřejnost. Sem patří například vzdělávání a osvěta rodičů, seniorů, pedagogů, dětí a mládeže, příprava a tisk informačních materiálů, nácvik sociálních dovedností a jiné činnosti. Podporovanou aktivitou je i poradenství směřované k rizikovým skupinám osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Cílem je omezit záškoláctví, šikanu, vandalismus či národnostní konflikty. Přijatelné jsou i aktivity, jež podpoří znovuzačlenění obětí trestné činnosti do společnosti.

Vodohospodářské a ekologické akce
Královéhradecký kraj
Obce či svazky obcí se mohou ucházet o podporu z programu na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování). Žádosti se podávají ve dvou termínech. První uplynul v březnu, druhý doběhne 30. září. Dotace je určena obcím (s počtem obyvatel nižším než 2000), které primárně neřeší problémy s čištěním odpadních vod a zásobování pitnou vodou prostřednictvím dotačních programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, EU či jiných tuzemských a zahraničních programů. Titul financovaný z rozpočtu Královéhradeckého kraje podporuje následující akce:
Čištění odpadních vod - pořízení stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů.
Zásobování pitnou vodou - pořízení stavební a technologické části staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů.

Cyklostezky a podpora turistiky
Středočeský kraj
Od 1. října 2005 do 1. listopadu 2005 se zájemcům otevírají tři programy na podporu cestovního ruchu vyhlášené Středočeským krajem. Jedná se o tyto dotační tituly:
Podpora projektů budování cyklostezek. Program má přispět ke zkvalitnění dopravní a turistické infrastruktury. O dotaci se mohou ucházet neziskové organizace, obce, ale i firmy, které podnikají v oblasti cestovního ruchu na území Středočeského kraje. Dotace může činit až 100 tisíc korun na jeden projekt.
Podpora tvorby turistických produktů a produktových balíčků. Cílem titulu je zlepšit nabídku pro potenciální návštěvníky regionu, poskytnout jim vhodné doplňkové služby. Podporuje se i příslušná marketinková podpora. Propagační materiály musí být zpracovány v souladu s Jednotným vizuálním stylem Středočeského kraje a s logem kraje v jednotném formátu pro použití v celokrajské nabídce. Výše dotace může dosahovat až 50 tisíc korun na projekt.
Projektování a budování orientačního značení - hnědé tabule. Prostřednictvím tohoto titulu chce kraj přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury a zvýšit atraktivitu regionu. Zároveň by se zlepšila ochrana přírody.

Podpora přípravy žádostí
Jihočeský kraj
Uchazeči o podporu z titulu OP Zemědělství se mohou ucházet o dotaci či půjčku na přípravu žádosti. V rámci druhého termínu se mohou zájemci hlásit až do 1. listopadu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí