zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení

19.09.2005
Geologie
Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení
* Referenční číslo: 
TE200556881
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
56881 
 
* Datum uzávěrky:  
07.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 178 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T16 Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům
T18 Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
 

SK-Bratislava: Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení
2005/S 178-176631
VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Dodávky
I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Slovenský plynárenský priemysel,a.s., K rukám: JUDr. Renáta Bodnárová Ing. Alena Molnárová, Mlynské nivy 44/a, SK-825 11 Bratislava. Tel.: 421 2 58692037, 421 2 58692271. Fax: 421 2 58692566. E-mail: renata.bodnarova@spp.sk, alena.molnarova@spp.sk. URL: www.spp.sk.
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
33200000.
Popis:
Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení.
IV.3.3) Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast:
7.11.2005. Čas: 13:00.
IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
slovenština.

SK-Bratislava: Prístroje a zariadenia na meranie, kontrolu, testovanie a navigáciu
2005/S 178-176631
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - OSOBITNÉ ODVETVIA

Tovary

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa:
Slovenský plynárenský priemysel,a.s., K rukám: JUDr. Renáta Bodnárová Ing. Alena Molnárová, Mlynské nivy 44/a, SK-825 11 Bratislava. Tel.: 421 2 58692037, 421 2 58692271. Fax: 421 2 58692566. E-mail: renata.bodnarova@spp.sk, alena.molnarova@spp.sk. URL: www.spp.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie:
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady:
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť:
Ako v bode I.1.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
Nákup.
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služby:
II.1.4) Rámcová dohoda:
Áno.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Dodávka prepočítavačov množstva plynu.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) s možnosťou externého napájania.
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ).
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (T) - umožňujúce spracovanie výstupných signálov prevodníkov pretečeného množstva a teploty, pričom absolútny tlak a stupeň kompresibility sa do prepočítavača zadáva ako konštanta vypočítaná zo stredných prevádzkových podmienok.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Slovenská republika - Lokálne centrá SPP, a.s. Bratislava: lokalita ÚAS Bratislava, lokalita Nitra, lokalita Komárno, lokalita Lučenec, lokalita Žilina, lokalita Nové Mesto nad Váhom, lokalita Prievidza, lokalita Košice, lokalita Michalovce, lokalita Poprad, lokalita Zvolen.
Kód NUTS: SK.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Áno.
Ponuky môžu byť predložené pre: Jednu časť.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.1.11) Výnimky z uplatnenia európskych špecifikácií:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladané množstvo dodávky na obdobie 2 rokov je:
PTZ s externým napájacím zdrojom - 308 ks;
PTZ batériový - 718 ks;
T batériový - 870 ks.
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť vykonané:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
24 mesiace od uzatvorenia zmluvy.

Informácie o častiach

Časť č.: 1
1) Nomenklatúra
1.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
1.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
2) Krátky opis:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) s možnosťou externého napájania.
3) Druh a rozsah:
308 ks.
Časť č.: 2
1) Nomenklatúra
1.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
1.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
2) Krátky opis:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ).
3) Druh a rozsah:
718 ks.
Časť č.: 3
1) Nomenklatúra
1.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
1.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
2) Krátky opis:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (T) - umožňujúce spracovanie výstupných signálov prevodníkov pretečeného množstva a teploty, pričom absolútny tlak a stupeň kompresibility sa do prepočítavača zadáva ako konštanta vypočítaná zo stredných prevádzkových podmienok.
3) Druh a rozsah:
870 ks.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Požaduje sa zábezpeka vo výške 700 000,- SKK.
Spôsob zloženia zábezpeky:
1. zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa alebo
2. poskytnutím bankovej záruky.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Platobné podmienky sú obsiahnuté v súťažných podkladoch a obchodných a zmluvných podmienkach.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Obstarávateľ požaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie takej právnej formy, aby zo záväzkov voči obstarávateľovi boli členovia tejto skupiny zaviazaní spoločne a nerozdielne.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služby a infomácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
Predloženie dokladov podľa § 29 ods. 1 v spojení s ods. 2 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo predloženie potvrdenia podľa § 29 ods. 3 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predloženie dokladov a dokumentov podľa § 30 ods. 1 písm. c) a § 30 ods. 3 písm. a), d), e) a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Predloženie vyhlásenia uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom.
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať, potvrdením príslušného orgánu alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho sídla.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
Predloženie súvahy alebo výpisu z nej, ak sa jej zverejnenie vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo výkazom o majetku a záväzkoch.
III.2.1.3) Technická kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
1. predloženie zoznamu dodávok prepočítavačov množstva plynu realizovaných uchádzačom alebo výrobcom v rokoch 2002, 2003 a 2004, pričom celkové množstvo dodávok musí byť najmenej 500 ks z každého typu prepočítavača s uvedením ich cien, doložený potvrdeniami od odberateľov s kladným vyjadrením o kvalite a termínoch dodávok, ak to nie je možné vyhlásením uchádzača o ich realizácii.
2. na ponúkaný tovar potvrdenie, doklad alebo dokument, ktorý preukazuje príslušnú krajinu jeho pôvodu (vyhlásenie uchádzača o pôvode ponúkaného/dodávaného tovaru) s označením výrobcu.
3. predloženie platného rozhodnutia o schválení typu prepočítavačov v zmysle § 9 alebo § 37 zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
4. predloženie dokladu (certifikátu) vystaveného autorizovanou skúšobňou preukazujúceho štandardnú bezpečnú prevádzku prepočítavača vrátane meracích prevodníkov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu zatriedených do zóny 2 v súlade s EN 50014 a EN 50020, pri použití iskrovo bezpečného nadväzného zariadenia.
5. predloženie dokladu preukazujúceho zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality výrobcom prepočítavačov množstva plynu alebo ďalšie dôkazy výrobcu o opatreniach na zabezpečenie kvality.
III.2.1.4) Ďalšie informácie:
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby vyhradené pre konkrétnu profesiu:
III.3.2) Bude sa požadovať, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.1.1) Pravidelné predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
IV.1.1.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.2) Počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
Mo/VS/430/05.
IV.3.2) Podmienky získania súžačných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať: 31.10.2005.
Podmienky a spôsoby platby: Súťažné podklady je možné získať do 31.10.2005.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
7.11.2005. Čas: 13:00.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 31.1.2006.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača alebo osoba oprávnená konať za uchádzača.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
8.11.2005-9:00.
Slovenský plynárenský priemysel.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Nepovinné oznámenie:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakované a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
VI.4) Dodatočné informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že ponuková cena uchádzačov bude vyššia ako plánované finančné prostriedky obstarávateľa na predmet obstarávania.
Obstarávateľ po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Official Journal EÚ poskytne súťažné podklady do 6 dní od doručenia originálu žiadosti o ich poskytnutie. O súťažné podklady uchádzač požiada písomne. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, prípadne elektronickou poštou uchádzač musí potvrdiť žiadosť aj písomnou formou v originálnom vyhotovení.
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
13.9.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí