zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise navrhuje strategii pro čistší ovzduší, která má přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí

26.09.2005
Ovzduší
Komise navrhuje strategii pro čistší ovzduší, která má přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí
Evropská komise dnes navrhla ambiciózní strategii, která si klade za cíl dosáhnout dalšího významného zlepšení kvality ovzduší v Evropě. Tematická strategie zaměřená na znečištění ovzduší hodlá do roku 2020 snížit každoroční počet předčasných úmrtí...

Tematická strategie zaměřená na znečištění ovzduší hodlá do roku 2020 snížit každoroční počet předčasných úmrtí na nemoci způsobené znečištěním ovzduší o téměř 40 % oproti roku 2000. Jejím cílem je rovněž podstatně zmenšit oblast lesů a jiných ekosystémů poškozovaných atmosférickými znečišťujícími látkami. Strategie se vztahuje na všechny významné atmosférické znečišťující látky, ale zvláštní pozornost věnuje jemným prachovým částicím a přízemnímu ozonu, protože ty představují pro lidské zdraví největší nebezpečí. Komise v rámci strategie navrhuje, aby byla zahájena regulace jemných atmosférických částic, označovaných jako PM2.5, které lidem pronikají hluboko do plic. Rovněž navrhuje, aby byly právní předpisy týkající se kvality ovzduší zpřehledněny spojením stávajících právních aktů do jediné směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší, což přispěje ke zlepšení právní úpravy.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas řekl: „Tato strategie výrazně zlepší kvalitu ovzduší v Evropě. Zabráním tisícům předčasných úmrtí na nemoci související se znečištěním a výrazně sníží škody na plodinách, lesích a jiných ekosystémech. Zlepšování kvality ovzduší bude znamenat určité náklady, tyto náklady se však alespoň pětinásobně vrátí v podobě výhod, z nichž bude mít prospěch celá společnost.


Jen přínosy v oblasti zdraví budou pětinásobně vyšší než náklady

Ačkoli dochází na základě právních předpisů a jiných faktorů ke značnému zlepšování kvality evropského ovzduší, má jeho znečištění nadále závažné dopady na zdraví lidí a na životní prostředí. Komise proto vypracovala strategii, která stanovuje ambiciózní cíle v oblasti ochrany zdraví lidí a životního prostředí před atmosférickým znečištěním, jež mají být splněny do roku 2020. Našla ekonomicky nejvýhodnější řešení, které je v souladu s cílem v oblasti růstu a zaměstnanosti (Lisabonská strategie) a strategií udržitelného rozvoje EU.

Strategie sníží počet předčasných úmrtí, které každoročně způsobují jemné částice a ozon, z 370 000 v roce 2000 na 230 000 v roce 2020. Bez strategie by počet předčasných úmrtí v roce 2020 stále dosahoval více než 290 000.

Odhaduje se, že díky snížení počtu předčasných úmrtí, nižší nemocnosti, snížení počtu hospitalizací, zlepšení produktivity práce apod. bude mít přínos strategie v oblasti zdraví hodnotu minimálně 45 miliard EUR ročně. To je více než pětinásobek nákladů na provádění strategie, které jsou odhadovány na přibližně 7,1 miliard EUR ročně nebo přibližně 0,05 % HDP EU-25 v roce 2020. Neexistuje sice žádný jednotný způsob, jak vyčíslit škody na ekosystémech v penězích, ale výhody, jež snížení atmosférického znečištění přinese životnímu prostředí, jsou rovněž velmi výrazné. Strategie ochrání několik set tisíc kilometrů čtverečních lesů a jiných ekosystémů.

Zaměří-li se evropské společnosti na výzkum a vývoj šetrnějších technologií, které budou třetí země později muset přijmout, mohly by získat konkurenční výhodu.


Rozsah plánovaných opatření

Stávající právní předpisy o kvalitě ovzduší budou zpřehledněny tak, aby je členské státy mohly lépe provádět. Ke strategii je připojen návrh právního předpisu, který zkombinuje rámcovou směrnici o kvalitě ovzduší, její „dceřiné“ směrnice a rozhodnutí týkající se výměny informací. Nově navrhovaná směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší zkrátí o 50 % rozsah stávajících právních předpisů, které tak budou jasnější a jednodušší, a bude aktualizovat požadavky na podávání zpráv. Poprvé bude od každého členského státu požadováno snížení koncentrace PM2.5 a pro nejznečištěnější oblasti budou stanoveny limity koncentrací.

Zároveň budou moci členské státy postupovat pružněji. Pokud prokážou, že v zájmu provedení právních předpisů podnikly všechna přiměřená opatření, přesto však nejsou v některých lokalitách schopny normám kvality ovzduší vyhovět, návrh jim povoluje, aby pro dané oblasti žádaly o odložení termínu splnění norem, a to pod podmínkou, že jsou splněna přísná kritéria a naplánovány postupné pokroky v jejich plnění.

Komise má v úmyslu navrhnout revizi směrnice o národních emisních stropech s cílem sladit tyto emisní stropy s cíli strategie. Dále bude zváženo zavedení celé řady dalších opatření, např. nové soustavy norem automobilových emisí „Euro 5“ a dalších iniciativ v odvětvích energetiky, dopravy a zemědělství, ve strukturálních fondech a mezinárodní spolupráci.


Tematické strategie

Strategie pro znečištění ovzduší je jednou ze sedmi tematických strategií, které má Komise připravit v rámci Šestého akčního programu pro životní prostředí. Další strategie se budou týkat mořského prostředí, prevence vzniku odpadů a recyklace, udržitelného využívání zdrojů, půd, pesticidů a městského prostředí. Předloženy mají být za několik měsíců. Tematické strategie představují moderní způsob rozhodování. Jejich základem je rozsáhlý výzkum a konzultace se zainteresovanými stranami, přistupují k daným otázkám komplexně a berou v úvahu jejich vazby k dalším problémům a oblastem politik. Prostřednictvím tematických strategií se tak prosazuje „zlepšení právní úpravy“.

Zdroj: http://www.finance.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí