zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmentální služby

04.10.2005
Obecné
Environmentální služby
* Referenční číslo: 
TE200557034
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
57034 
 
* Datum uzávěrky:  
24.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 189 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

SK-Bratislava: Environmentální služby

2005/S 189-186433

VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY

Služby
I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, SK-826 19 Bratislava. Tel.: 421 2 5025 5316. Fax: 421 2 5556 7974. E-mail: jaroslava.iglarova@ssc.sk. URL: www.ssc.sk.
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
90310000.
Popis:
Environmentální služby.
IV.3.3) Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast:
24.11.2005. Čas: 14:00.

SK-Bratislava: Environmentálne služby

2005/S 189-186433

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, SK-826 19 Bratislava. Tel.: 421 2 5025 5316. Fax: 421 2 5556 7974. E-mail: jaroslava.iglarova@ssc.sk. URL: www.ssc.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť
Ako v bode I.1.
I.5) Typ obstarávateľa:
Verejnoprávna inštitúcia.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služieb.
Kategória služby: 12.
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Spracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany zdravia pred hlukom pre vybrané úseky ciest I. triedy.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Spracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany zdravia pred hlukom pre vybrané úseky ciest I. triedy v nasledovnom rozsahu stanovenom obstarávateľom:
-vypracovanie strategických hlukových máp podľa špecifikácie obstarávateľa,
-vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom podľa špecifikácie obstarávateľa,
-dodávka a inštalácia komplexného softvérového produktu použitého pri vypracovaní strategických hlukových máp.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Miestom výkonu služby budú stanovené úseky ciest I. triedy na území Slovenskej republiky.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90310000.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC):
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť uplatnené:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
Končiac: 18.6.2008.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 400 000,- SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Predmet obstarávania bude financovaný zo štátneho rozpočtu. Obstarávateľ neposkytuje preddavky. Fakturácia sa bude vykonávať po dodaní ucelených častí. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Skupina podnikateľov vytvorená na poskytnutie služby, ak ich ponuka bude prijatá, musí mať pred uzatvorením zmluvy právnu subjektivitu.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služieb a informácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 29 ods. 1, písm. a) - f) zákona č. 523/2003 Z. z. a preukáže ich predložení originálnych dokladov alebo ich overených kópií podľa § 29 ods. 2 zákona 523/2003 Z. z. resp. ods. 3 a 4 zákona 523/2003 Z. z.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita – požadované dôkazné prostriedky:
Vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač otvorený/vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky. Doklad je potrebné doložiť ako originál alebo úradne overenú kópiu, nie starší ako tri mesiace, ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
III.2.1.3) Technická kapacita – požadované dôkazné prostriedky.
a) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi/kvalifikácii vedúcich zamestancov a osobitne osôb, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy. Týmito údajmi sa rozumie:
- pracovné životopisy uvedených zamestnancov,
- doklady o vzdelaní a odbornej kvalifikácii vedúcich zamestnancov - je požadovaná VŠ, min. 10 ročná prax v odbore hodnotenia hluku,
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku a vibrácií MZ SR - doklady za min. 3 zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy (zákon č. 290/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, č. 2/2005 Z.z.),
- vyhlásenie min. 5 technikov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu obstarávania, že budú k dispozícii po celú dobu plnenia predmetu obstrávania a majú min. 3 roky prax v oblasti merania hluku,
b) vyhlásením o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte vedúcich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2002 - 2004) vrátane,
c) zoznamom úspešne splnených zmlúv (ukončené plnenie) rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti predmetu plnenia od 01. 01.2002 do 30.09.2005, ktorých cena jednotlivo činí aspoň 500 000,- Sk bez DPH a ktoré budú potvrdené zmluvným partnerom/odberateľom,
d) uvedením minimálne jedného ukončeného projektu/zmluvy zameraného na stanovenie hlukovej záťaže na fasádach obytných domov od účinkov cestnej dopravy na celkovej dĺžke riešených cestnej komunikácií 50 km (v rámci jedného projektu spolu 50 km; nemusí byť riešený súvislý úsek 50 km),
e) uvedením minimálne jedného ukončeného projektu/zmluvy zameraného na návrh opatrení pre zníženie hlukovej záťaže od účinkov cestnej dopravy v obytnej zóne na celkovej dĺžke riešených cestnej komunikácií 50 km (v rámci jedného projektu spolu 50 km; nemusí byť riešený súvislý úsek 50 km),
f) V zozname odberatelom potvrdených dôležitých dodávok/úspešne splnených zmlúv podľa bodov 3.3., 3.4 a 3.5 uchádzač uvedie:
- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názov/stručný opis predmetu plnenia,
- dohodnutú zmluvnú cenu a cenu skutočne fakturovanú a uhradenú za dodávku predmetu plnenia; v prípade rozdielu údajov medzi cenou dohodnutou a skutočne fakturovanou a uhradenou uviesť odôvodnenie rozdielu týchto cien,
- dohodnutý zmluvný termín uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia a skutočný termín uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia; v prípade rozdielu údajov medzi dohodnutým a skutočným termínom uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia uviesť odôvodnenie rozdielu týchto termínov dodávky,
- údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera/odberateľa, potrebné pre overenie si požadovaných informácií,
- potvrdenie/autorizovanie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby odberateľa s uvedením mena a priezviska, funkcie a podpisu oprávnenej osoby odberateľa a odtlačku pečiatky odberateľa,
g) vyhlásením uchádzača, že má k dispozícii technické a strojové vybavenie, potrebné na plnenie zmluvy:
- predloženie dokladu potvrdzujúceho skutočnosť (overená fotokópia), že uchádzač je certifikovaným obchodným partnerom spoločnosti, ktorý ho oprávňuje predávať softvérový produkt, ktorý je súčasťou predmetu obstarávania,
- preukázanie vlastníctva licencií na softvérové produkty (overená kópia licenčnej zmluvy, resp. potvrdenie autora produktu) schopné modelovať šírenie hluku vo vonkajšom prostredí, vypracovanie strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany zdravia pred hlukom v zmysle požiadaviek uvedených v opise predmetu obstarávania,
- predloženie zoznamu meracích prístrojov ktoré budú použité na meranie a vyhodnocovanie hluku v rámci plnenia predmetu obstarávania; uchádzač predloží pre každý prístroj údaje o výrobcovi, type, certifikáty a doklad o pridelení schválenia typu meradla pre meranie a hodnotenie hluku v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z.,
- predloženie zoznamu meracích prístrojov na meranie meteorologických parametrov (smer a rýchlosť vetra, teplota, atmosférický tlak, vlhkosť vzduchu),
h) preukázanie zdroja a postupu získania (predbežná zmluva, resp. potvrdenie) digitálneho terénneho modelu (DTM) v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z o ochrane utajovaných skutočností a ostatných súvisiacich platných právnych noriem ako je napr. zákon č. 618/2003 Z.z Autorský zákon.
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:
Nie.
III.3.2) Požaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:
Áno.

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Zujemcovia už boli vybraní:
IV.1.2) Odôvodnenie výberu konania so skrátenými lehotami:
IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.3.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2005/S 130-128790 - Z: 8.7.2005.
IV.1.3.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.4) Predpokladaný počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pokiaľ ide o:
Kritériá uvedené nižšie:
1: Skúsenosti uchádzača s predmetom obstarania obdobného charakteru nad 500 000,-
2: Cena predmetu obstarávania vrátane DPH.
V zostupnom poradí priority: Áno.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
1140/9814/2005.
IV.3.2) Podmienky získania súťažných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať do: 16.11.2005.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
24.11.2005. Čas: 14:00.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 22.12.2005.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami:
Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
25.11.2005-10:00.
SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, m. č. 508.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Toto oznámenie je nepovinné:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakovan a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
VI.4) Dodatočné informácie:
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode I.1 tohto oznámenia.
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
28.9.2005.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí