zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Phare — Rozvoj kapacity úřadů pro životní prostředí

10.10.2005
Obecné
Phare — Rozvoj kapacity úřadů pro životní prostředí
* Referenční číslo: 
TE200557098
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - PHARE  
 
* Země: 
Bulharsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
57098 
 
* Datum uzávěrky:  
23.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 193 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

B-Brusel: Phare — Rozvoj kapacity úřadů pro životní prostředí, prostřednictvím převádění osvědčených postupů a školení za účelem podpory efektivního využití finančních zdrojů

2005/S 193-189680

Lokalita — Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Turecko

Vyhlášení veřejné zakázky na služby

1. Referenční číslo:
EuropeAid/121811/C/SV/Multi
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
Phare.
4. Financování:
Rozpočtová linie 22.02.10. 2005/017354.
5. Zadavatel:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí jménem přijímajících zemí

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Technická pomoc.
7. Popis zakázky:
Výsledek tohoto projektu by měl spočívat v rozvoji, hodnocení a rozšíření projektu potrubního vedení se zaměřením na směrnice Evropského společenství o vysokých investicích, zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství, na základě přístupu zdola nahoru. Projekt potrubního vedení musí být identifikován a musí mu být stanoveny priority s ohledem na strategické dokumenty a výstupy týkajících se projektům, a ve spolupráci s jinými příslušnými organizacemi. Současně by měla být vypracována finanční strategie pro 4 pilotní oblasti. Odpovídající zkušenosti by měly být široce rozšiřovány společně s hodnocením dosavadních finančních plánů a využívání finančních zdrojů.
8. Počet a názvy položek:
nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
2 000 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Pod podmínkou dostupnosti financí a potvrzení zájmu zeměmi jihovýchodní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, včetně Kosovo - území pod správou OSN - a bývalé jugoslávské republiky Makedonie) můžou být úspěšnému uchazeči také nabídnuty samostatné zakázky na prodloužení činností této zakázky zmíněným zemím.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám z členských států EU a z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Makedonie, Rumunska, Srbska a Černé Hory a Turecka.
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně i jednotlivě zodpovědní zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) podá více než 1 přihlášku, budou všechny přihlášky, na kterých se tato osoba (a právnické osoby v rámci stejné právní skupiny) podílela, vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást formuláře přihlášky musí uchazeči poskytnout platné prohlášení, že se nenachází v žádné ze situací, které jsou uvedeny v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy programů, které jsou financovány z rozpočtu Evropských společenství v kontextu vnějších akcí (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Subdodávky:
Subdodávky budou povolené a maximální podíl subdodávaných činností z hodnoty zakázky je 20 %.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
listopad 2005.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
leden 2006.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
18 měsíců, bez možnosti prodloužení.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Hospodářské a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 přihlášky):
a) Uchazeč (jediný uchazeč nebo vedoucí v případě konsorcia) musí prokázat pozitivní čistou hotovost / použitou při provozování činností za období posledních 2 let.
b) průměrný roční obrat uchazeče musí být alespoň rovný maximálnímu rozpočtu této zakázky.
2) Profesionální kapacita uchazeče(-ů) [na základě bodů 4 a 5 přihlášky]:
a) Nejméně 20 % všech zaměstnanců, kteří v současné době pracují pro uchazeče v oblastech, jež se vztahují k této zakázce, je stálých.
b) Alespoň 4 stálí pracovníci uchazeče musí mít nejméně 10 let příslušné odborné zkušenosti při implementování environmentálních strategií a při investičních programech v členských zemích EU a/nebo přistupujících/kandidátských zemí. To musí být výslovně uvedeno v přihlášce vložením řádku v tabulce v rámci bodu 4.
3) Technická kapacita uchazeče(-ů) [na základě bodů 5 a 6 přihlášky]:
a) Alespoň 2 projekty (s hodnotou nad 500 000 EUR a s trváním alespoň 12 měsíců) uvedené v seznamu uchazeče týkající se implementace velkých investičních programů o environmentální infrastruktuře ve vodním a odpadním sektoru.
b) Alespoň 2 projekty uvedené v seznamu uchazeče týkající se návrhu, dodání školení a rozvoje budování institucionální kapacity spojené s environmentální implementací.
c) Alespoň 2 projekty (s hodnotou nad 500 000 EUR a s trváním alespoň 12 měsíců) uvedené v seznamu uchazeče byly realizovány v přistupujících a/nebo kandidátských zemích.
d) Alespoň 2 projekty uvedené v seznamu uchazeče týkající se hodnocení fází řízení projektu a finančních schémat.
e) Alespoň 1 projekt uvedený v seznamu uchazeče zahrnující spolupráci na setkáních týkajících se témat, které jsou pokryty v tomto projektu.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí se znovu přezkoumat relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby se určilo 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediný faktorem, který bude brán v úvahu během nového přezkoumání, je:
– počet projektů vztahujících se k této zakázce, úspěšně dokončených za poslední 3 roky, realizovaných v přistupujících a/nebo kandidátských zemích.
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Lhůta pro přijetí přihlášek:
Dne 23.11.2005 v 16.00 středoevropského času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nedodrží tato ustanovení, bude automaticky vyloučena. Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis, atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v anglickém jazyce výlučně zadavateli:
BUĎ doporučeně (úřední poštovní službou) na adresu:
Evropská komise, GŘ pro životní prostředí, jednotka ENV.E.3, BU-9 05/157, B-1049 Brusel.
NEBO osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí na adresu:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí, jednotka ENV.E.3, BU-9 05/157, Ústřední poštovní služba, k rukám: pan Jorge Pinto Antunes. Tel.: (32-2) 296 57 17. Rue de Geneve 1-3-5, B-1140 Brusel.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
27. Další informace:
nehodící se.
28. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
5.7.2005.
29. Právní základ:
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 o hospodářské pomoci určitým zemím střední a východní Evropy ve znění nařízení Rady (ES) č. 2257/89 ze dne 20.12.2004.
Nařízení Rady (EHS) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci pro Turecko a kterým se mění nařízení (ES) č. 769/2004 ze dne 21.4.2004.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí