zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - ISPA — Obnova čistící stanice odpadních vod pro Baia Mare

17.10.2005
Voda
EuropeAid - ISPA — Obnova čistící stanice odpadních vod pro Baia Mare
* Referenční číslo: 
TE200557181
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - ISPA  
 
* Země: 
Rumunsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
57181 
 
* Datum uzávěrky:  
30.01.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 198 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby
 

RO-Bukurešť: ISPA — Obnova čistící stanice odpadních vod pro Baia Mare
2005/S 198-194621
Lokalita: okres Baia Mare, Maramures, Rumunsko

Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce

1. Referenční číslo:
EuropeAid/121204/D/W/RO
2. Řízení:
Mezinárodní otevřené nabídkové řízení.
3. Program:
ISPA
4. Financování:
Finanční memorandum 2004 RO 16 P PE 004.
5. Zadavatel:
Central Finance and Contracting Unit, v rámciMinisterstva financí (Ministry of Public Finance), 44 Mircea Voda Blvd, Entrance B, Bukurešť, sektor 3, Rumunsko. Tel.: (40-21) 326 55 55, (linka 520). Fax: (40-21) 326 87 30/326 87 09. E-mail: auraradu@cfcu.ro. Kontakt: paní Aurelia Radu, vedoucí projektu.

Předmět zakázky

6. Popis zakázky:
Zakázka zahrnuje obnovení stávající hlavní čistírny odpadních vod v Baia Mare. Stávající čistírna upravuje neupravenou vodu ze zdrojů povrchové vody a má proces urychlení chemické koagulace, míšení, dvoufázovou filtraci a dezinfekci.
Rozsah zakázky zahrnuje návrh a provedení požadovaných rehabilitačních prací. Po dokončení musí mít čistírna projektovou kapacitu 950 l/s (82 080 m3/d) a být schopna dodávky vody v souladu s požadavky Směrnice ES 98/83/ES o pitné vodě, rumunského zákona 458/2002 týkající se kvality pitné vody. Od modernizace se předpokládá, že pojme nové jemnější prosévací zařízení, zlepšené chemické úpravy a dávkovací zařízení, nový čistící stupeň, obnovení zařízení na praní filtrů a nové zařízení na čištění kalu.
Zakázka bude probíhat v rámci podmínek Žluté knihy FIDIC pro stavbu na klíč.
7. Počet a názvy položek:
Nehodící se.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby, jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z členských států Evropské unie a ze zemí a území regionů krytých a/nebo oprávněných nařízením nebo jinými specifickými předpisy příslušejícími k programu, kterým je zakázka financována (viz také bod 21 níže). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit prohlášení k tomu účelu, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v bodě 2.3.3 Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství.
10. Počet nabídek:
Uchazeči (včetně firem ze stejné právní skupiny, dalších členů stejného konsorcia a subdodavatelů) mohou předložit pouze jednu nabídku na několik položek. Pokud uchazeč podá více nabídek nebo se účastní více než 1 nabídky na zakázku, bude toto důvodem pro vyřazení všech nabídek pro danou zakázku, do kterých byl zapojen. Uchazeči mohou předložit nabídku na variantní řešení jako dodatek k jejich nabídce na práce vyžadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši 200 000 EUR při podávání své nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému(-ým) uchazeči(-ům) po podpisu smlouvy všemi stranami.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10% hodnoty zakázky při podpisu smlouvy. Tato záruka musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel zadavatelem podepsanou smlouvu. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána nová smlouva a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší, vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Informační schůzka a prohlídka místa se bude konat 8.12.2005 v 10:00 hod. místního času na adrese: SC VITAL SA, str Gh. Sincai No 21, 430311, Baia Mare, Rumunsko. Uchazeči se vyzývají, aby potvrdili svou účast na této prohlídce místa faxem do CFCU nejpozději do 48 hodin před samotným setkáním.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Doba provedení:
Doba pro dokončení stavebních prací je 30 měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
Minimální opravňující kritéria pro každého uchazeče zahrnují:
1. Uchazeč musí být registrovaná firma nebo fyzická osoba, která je právně způsobilá provádět určené stavební práce.
2. Všeobecné zkušenosti:
Uchazeč musí splnit následující minimální kritéria. Projekty musí mít charakter a komplikovanost podobnou stavebním pracemi v navrhované zakázce a musí být dokončeny během posledních 7 let:
a) Úspěšná praxe jako hlavní dodavatel v oblasti projektování a stavby minimálně 3 projektů včetně:
— 1 projekt s minimální hodnotou 10 000 000 EUR v oblasti čistírny odpadních vod;
— 2 projekty s průměrnou hodnotou 5 000 000 EUR v oblasti čistírny odpadních vod;
— alespoň 1 z výše uvedených projektů musí být na stávající zařízení, které muselo být provozuschopné během stavby;
— alespoň 1 z výše uvedených projektů musí být na stávající zařízení s kapacitou přes 500 l/s.
b. Úspěšná praxe hlavního návrháře (on sám nebo jmenovaný projektový konzultant):
— alespoň 1 projekt s minimální hodnotou navržených prací 10 000 000 EUR;
— 2 další projekty s průměrnou hodnotou navržených prací 5 000 000 EUR;
— alespoň jeden z výše uvedených projektů musí být na stávající zařízení, které muselo být provozuschopné během stavby;
— alespoň jeden z výše uvedených projektů musí být na stávající zařízení s kapacitou přes 500 l/s.
Poznámka: „Charakter a složitost podobná stavebním pracím v navrhované zakázce“ musí být interpretována následujícím způsobem:
i) podobná povaha znamená práce na úpravách pitné vody, upravující povrchovou vodu;
ii) podobná komplikovanost znamená smíšenou technologii, zakázky na civilní, nosné, samočinné a elektrické stavby, včetně testování, přejímky a provozní zkoušky;
iii) minimální velikost (hodnota), která se bude brát v úvahu, je buď celková hodnota projektu, kdy zhotovitel jednal jako jediný zhotovitel, nebo podíl na celkové hodnotě projektu ve vztahu k jeho podílu v joint venture, kdy byl zhotovitel členem joint venture;
iv) posledním sedmi letům se má rozumět jako období: 1.1.1998 až do do uzávěrky na předložení nabídek.
3. Finanční stav:
a) Obrat:
Průměrný roční obrat v předešlých 3 letech musí být v přepočtu nejméně 12 000 000 EUR.
b) Finanční zdroje:
Uchazeč by měl pomocí prohlášení své banky prokázat, že má dostupné platební prostředky nebo přístup k likvidním aktivám, čerpání úvěru nebo jiným finančním prostředkům dostatečným vzhledem k finančnímu toku zakázky po dobu 6 měsíců, ve výši odpovídající částce nejméně 2 000 000 EUR mimo závazky uchazeče vůči jiným zakázkám.
c) Finanční postavení:
Musí být podány auditované finanční výkazy za poslední 3 roky, jakož i zdokumentovaný plán pohybu finančních prostředků pro následující 2 roky a tyto musí prokazovat spolehlivost finanční situace uchazeče a dlouhodobou ziskovost.
Pozn.: zadavatel si vyhrazuje právo vykonat jakékoliv další šetření o finančním postavení uchazeče, které vyhodnovací výbor může považovat za vhodné.
4. Vývoj soudních sporů:
Uchazeč musí poskytnout přesné informace o veškerých současných nebo minulých soudních sporech nebo arbitrážích skončených, přerušených nebo prováděných uchazečem za posledních 7 let. Trvalý sled rozsudků proti uchazeči nebo existence vysokého sporu, který může ohrozit finanční postavení uchazeče, může vést k odmítnutí uchazeče.
5. Joint venture / konsorcia nebo uchazeči s hlavními subdodavateli musí splňovat následující kvalifikační kritéria:
a) Joint venture / konsorcium (včetně subdodavatelů) musí souhrnně splňovat podmínky na obecnou praxi v bodě 2) a finanční postavení v bodě 3) uvedené výše.
b) Vedoucí partner musí sám splňovat následující zvláštní kritéria:
i) průměrný roční obrat za předešlé 3 roky (2002, 2003, 2004) v přepočtu 6 000 000 EUR;
ii) úspěšné zkušenosti jako hlavní zhotovitel při provádění alespoň 1 projektu s minimální hodnotou 5 000 000 EUR. Projekt musí mít povahu a komplexnost srovnatelnou s navrhovanou zakázkou a musel být dokončen v průběhu posledních 7 let;
iii) musí, za pomocí bankovního výkazu ze své banky, prokázat, že má přístup k čerpání úvěru, k úvěrovým limitům nebo jiným finančním prostředkům ne menším než v přepočtu 1 000 000 EUR po dobu 6 měsíců, kromě závazků uchazeče k jiným zakázkám;
iv) musí rovněž splňovat kritérium pro vývoj soudních sporů (bod 4).
c) Každý další člen joint venture / konsorcia musí splňovat tato zvláštní kritéria:
Každý individuální člen musí splňovat požadavky na všeobecné zkušenosti (provedení nebo/a plán podle povahy jejich angažovanosti na zakázce) a na finanční zdroje ve stejném poměru, jako je jeho předpokládaný podíl v konsorciu. Měly by též splňovat požadavky na finanční pozici a přehled sporů.
d) Pokud se jedná o jediného uchazeče, musí provést alespoň 50 % smluvních prací svými vlastními prostředky, což znamená, že musí mít vybavení, materiál, lidské a finanční zdroje nezbytné k tomu, aby mohl provést tuto procentuální částku zakázky. Musí splnit kritéria pro obecné zkušenosti a finanční zdroje, a také kritéria solidního finančního postavení a vývoje soudních sporů.
e) Hlavní subdodavatelé (pro více než 10 % nabízené smluvní ceny) musí:
i) splňovat výše stanovená kritéria pro všeobecné zkušenosti ve stejném poměru, jakým je předpokládaný podíl subdodavatele v nabízené smluvní ceně podle stejného výpočtu, který byl použit pro partnery v joint venture / konsorciu výše. Subdodavatelé musí splňovat vedlejší kritéria pro provedení nebo/a projekt podle povahy jejich účasti na zakázce: provedení nebo/a návrh;
ii) splňovat kritéria na dostatečnou finanční bilanci a přehled soudních sporů.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Zakázka bude zadána uchazeči, který podal nabídku s nejnižší cenou a uspokojil administrativní a technická kritéria.

Nabídkové řízení

18. Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci lze získat od:
Central Finance and Contracting Unit (CFCU), Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Avenue, Entrance B, District 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: (40-21) 326 55 55 (linka 520). Fax: (40-21) 326 87 30. Kontaktní osoba: paní Aurelia Radu, vedoucí projektu
a bude doručena uchazečům do 3 dnů po zaplacení 600 EUR, které nezahrnují doručení kurýrem, na níže uvedený bankovní účet:
Bankovní účet: IBAN RO 97 ABNA 4100 2511 00000 404;
Majitel účtu: Central Finance and Contracts Unit;
Název banky: ABN AMRO Bank;
Adresa banky: 10 Montreal Square, Bukurešť, Rumunsko;
Swift: ABNAROBU.
Je rovněž dostupná ke kontrole v prostorách zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají dotazy k této zakázce, by je měli zaslat písemně na výše zmíněnou adresu CFCU (pro kontaktní informace viz bod 5 výše) označený k rukám paní Aurelia Radu (s uvedením publikačního čísla z bodu 1) nejméně 21 dní před uzávěrkou na podání nabídek uvedenou v bodě 19. Zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uzávěrkou na podání nabídek.
19. Lhůta pro podání nabídek:
30.1.2006, 14.00 místního času na adrese: Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44 Mircea Voda Blvd, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
Veřejné otevírání nabídek se bude konat 30.1.2006 v 15.00 místního času v prostorách: Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44 Mircea Voda Blvd, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko.
21. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21.6.1999, ustavující nástroj pro strukturální předvstupní politiky ve znění nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 a nařízení Rady (ES) č. 769/2004.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí