zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

21.10.2005
Odpady
Z rozkladové komise MŽP
K povinnostem oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem

č. 16/2005

k § 13 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
k § 5 odst. 4 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o odpadech ani jeho prováděcí předpis nestanoví, že identifikační listy shromažďovaných nebezpečných odpadů je nezbytné ve shromažďovacím místě (v jeho blízkosti) vyvěsit jednotlivě a viditelně.
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. května 2005, č.j. M/100628/05, SRK/323/P-1734/05)

Ministerstvo zamítlo odvolání společnosti E. (dále jen „odvolatel“) a potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“), jímž byla odvolateli uložena pokuta podle ustanovení § 66 odst. 5 a odst. 2 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). První část pokuty byla odvolateli uložena za porušení ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech a druhá část pokuty za porušení ustanovení § 13 odst. 3 citovaného zákona. Porušení zákona bylo shledáno v tom, že odvolatel nezajistil, aby odpady s nebezpečnou vlastností byly označeny způsobem uvedeným v příloze č. 2 zákona o odpadech, tedy kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 a grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu (§ 11 a 12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 157/1998 Sb.“)), a dále místa nakládání s nebezpečnými odpady nevybavil identifikačními listy těchto odpadů.
Odvolatel podal podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení a v něm mj. namítá, že nádoby s nebezpečným odpadem jsou tříděny dle druhu odpadu a uloženy pod identifikačními listy, které byly vyvěšeny na zdi „těsně u druhu odpadu“, přičemž takto byly vyvěšeny identifikační listy celých skupin odpadů a v každé složce skupiny byly založeny její příslušné podskupiny, což přes jeho upozornění inspekce nezkontrolovala.
Podnět ministr v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 správního řádu předložil k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi a s přihlédnutím k jejímu návrhu zahájil mimoodvolací přezkumné řízení, v jehož závěru napadené rozhodnutí změnil, neboť bylo v části spočívající v potvrzení uložení pokuty za porušení ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech vydáno v rozporu se zákonem.

Z odůvodnění:
Nezákonnost napadeného rozhodnutí spatřuji právě ve skutečnosti, že jím bylo potvrzeno rozhodnutí inspekce, jehož druhá část (výrok označený číslicí II) – uložení pokuty dle ustanovení § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech za porušení ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech je v rozporu se zákonem. Odvolatel byl inspekcí pokutován za nesplnění povinnosti vybavit shromažďovací místa identifikačními listy nebezpečného odpadu.
Ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech ukládá původci a oprávněné osobě, která nakládá s nebezpečným odpadem, povinnost zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.
Vyhláška ministerstva č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 5 odst. 4 doplňuje, že v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Gramatickým výkladem těchto ustanovení lze dovodit, že zákon o odpadech ani jeho prováděcí předpis nestanoví, že identifikační listy shromažďovaných nebezpečných odpadů je nezbytné ve shromažďovacím místě (v jeho blízkosti) vyvěsit jednotlivě a viditelně.
Inspekce ve svém rozhodnutí konstatuje, že v době kontroly provedené pracovníky inspekce za přítomnosti jednatele odvolatele byly na stěnách kontrolovaného skladu nebezpečných odpadů vyvěšeny na viditelném místě pouze identifikační listy nebezpečných odpadů pro odpady skupin 1801, 1802 a 1605.
Odvolatel ve všech svých pozdějších sděleních ve věci tvrdí, že všechny nezbytné identifikační listy ve skladu vyvěšeny byly. Upřesňuje, že protože každá skupina odpadů obsahuje několik podskupin, měl ve složkách pod identifikačními listy jednotlivých skupin nebezpečných odpadů 1801, 1802 a 1605 založeny identifikační listy konkrétních odpadů do příslušné skupiny odpadů náležejících (toto tvrzení je obsaženo i v odůvodnění rozhodnutí inspekce). Dle sdělení odvolatele však pracovníci inspekce tuto skutečnost po jeho upozornění již dále neprověřovali.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí