zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologický průzkum

24.10.2005
Geologie
Geologický průzkum
* Referenční číslo: 
TE200557289
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
57289 
 
* Datum uzávěrky:  
28.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 204 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

SK-Bratislava: Geologický prieskum
2005/S 204-201896
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Služby

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa
Ministerstvo životného prostredia SR, K rukám: Eva Nagyová, Námestie Ľudovíta Štúra 1, SK-812 35 Bratislava. Tel.: 421 2 5778 3201. Fax: 421 2 5778 3218. E-mail: nagyova.eva@enviro.gov.sk. URL: www.enviro.gov.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť
Ako v bode I.1.
I.5) Typ obstarávateľa:
Ústredná úroveň.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služieb.
Kategória služby: 12.
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Vypracovanie projektu geologickej úlohy a jeho realizácia: "Neogén Žiarskej kotliny (hydrogeologický rajón N 087) - vyhľadávací hydrogeologický prieskum".
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Vyhodnotenie prírodných pomerov (geológia, geomorfológia, klíma, hydrológia, hydrogeológia, hydrogeochémia) neogénu na území hydrogeologického rajónu N 087 a výpočet množstiev podzemnej vody, podľa § 14 a 15 zákona č.313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 4, 42, 43, 44, prílohy č.1 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Žiarska kotlina.
Kód NUTS: SK032.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC):
Nie je.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Výsledkom bude záverečná správa geologickej úlohy.
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť uplatnené:
Nie.
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
Končiac: 30.11.2008.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 100 000,- SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Úloha je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly MŽP SR, preddavok sa neposkytuje, spôsob úhrady: mesačnými faktúrami.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu, právna forma sa neobmedzuje.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služieb a informácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
§ 29 ods. 1 -doklady podľa § 29 ods. 2 resp. ods.3, zák. č. 523/2003 Z.z.
§ 30 ods. 1 písm. a), c),d ) podľa zák. č. 523/2003 Z.z.
§ 30 ods. 5 písm. a), b), c), e), h) podľa zák. č. 523/2003 Z.z.
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
§ 29 ods. 1 -doklady podľa § 29 ods. 2 resp. ods.3, zák.č. 523/2003 Z.z.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita – požadované dôkazné prostriedky:
§ 30 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky;
§ 30 ods. 1 písm. c) - súvahou;
§30 ods. 1 písm. d) - výkazom ziskov a strát.
III.2.1.3) Technická kapacita – požadované dôkazné prostriedky.
§ 30 ods. 5 písm. a) - údajmi o vedúcich zamestnancoch;
§ 30 ods. 5 písm. b) - zoznamom úloh týkajúcich sa predmetu obstarávania;
§ 30 ods. 5 písm. c) - údajmi o technikoch, a pre zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy predloženie odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 313/1999 Z.z. v znení nesk. predpisov ;
§ 30 ods. 5 písm. e) - údajmi o strojnom a prístrojovom vybavení pre zabezpečenie geologickej úlohy;
§ 30 ods. 5 písm. h) - podielom plnenia zmluvy subdodávateľom.
Iné:
doklady požadované ako dôkazné prostriedky pre tretie osobu (subdodávateľa).
Geologické oprávnenie vydané podľa zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení nesk. predpisov.
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:
Áno.
§ 6 a 9 zákona č. 313/199 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení nesk. predpisov.
III.3.2) Požaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:
Áno.

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Zujemcovia už boli vybraní:
IV.1.2) Odôvodnenie výberu konania so skrátenými lehotami:
IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.3.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2005/S 133-131797 - Z: 13.7.2005.
IV.1.3.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.4) Predpokladaný počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pokiaľ ide o:
Kritériá uvedené nižšie:
1: Cena.
2: Kvalita.
V zostupnom poradí priority: Áno.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
1315/2005-7.
IV.3.2) Podmienky získania súťažných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať do: 14.11.2005.
Podmienky a spôsoby platby: Súťažné podklady je možné si prevziať len na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou bezodplatne.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
28.11.2005. Čas: 13:00.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 31.1.2006.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami:
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou s plnou mocou uchádzača na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL a plnou mocou na zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
29.11.2005-10:00 SEČ.
MŽPSR, Bukureštská 4, Bratislava, III. posch. zasadačka.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Toto oznámenie je nepovinné:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakovan a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
VI.4) Dodatočné informácie:
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.10.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí