zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v listopadu 2005 na SEVERu

04.11.2005
Obecné
Co se chystá v listopadu 2005 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:
· Během listopadu budou slavnostně otevřeny další projekty realizované v rámci grantového a asistenčního programu „Škola pro udržitelný život“ - např. 3.11. ve Velkém Oseku, 4.11. ve Vrchlabí a 5.11. v Kocbeřích. Dále 25.11. proběhne seminář pro konzultanty z řad učitelů, kteří budou pomáhat dalším školám v rámci programu „Škola pro udržitelný život“
· Pracovníci SEVERu budou pokračovat v lektorování na krajských konferencích ekologické výchovy – po Pražské, Středočeské a Ostravské konferenci to v listopadu bude konference M.R.K.E.V.v Jihomoravském kraji
· Zástupce SEVERu se na nestátní neziskové organizace účastní přípravy Národního rozvojového plánu (podkladu pro čerpání z fondů EU v letech 2007-2014).

Královéhradecký kraj:
· V listopadu proběhne cca 40 ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ
· 16.11. proběhne krajská konference k ekologické výchově KAPRADÍ - 6. setkání škol a dalších institucí Královéhradeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu -  tentokrát především zaměřená na téma „ochrana zvířat“. Pořádá SEVER, Královéhradecký kraj a hostitelská škola - uskuteční se v ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově.
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do Horního Maršova přijedou žáci a studenti ze ZŠ Hořice (31.10.-4.11.), ze SZŠ Trutnov (7.-11.11.) a ze ZŠ Broumov (21.-25.11.), ZŠ Hradec Králové - Pouchov (28.11.-2.12.)
 město Hradec Králové:
· V týdnu od 31.10. do 4.11. probíhá příjem příspěvků do ankety „Nejsympatičtější strom města Hradce Králové pro rok 2006“ a do soutěže o „Nejkrásnější strom“. Práce budou vystaveny v předsálí kina Centrál.
 Krkonoše a Trutnovsko:
· 29.11. proběhne další seminář učitelského klubu SEVERKA v Trutnově – téma kritické myšlení, lektor PaeDr. Ondřej Hausenblas (o.s. Kritické myšlení).
· Klub OKO v Horním Maršově chystá sérii akcí na listopad pod názvem Cesty k zapomenutému (oživení tradic a zvyků: 5.11. Výroba lucerniček, 10.11. Martinská slavnost, 26.11. Adventní věnce (výroba)
· 3.11. a 15.11. probíhají  krátkodobé výukové programy pro MŠ v Trutnově
· Každý pátek probíhá v Horním Maršově ekologický kroužek pro první stupeň a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň.
· Akce v pobytovém středisku v Horním Maršově - viz výše.

Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Ústecký kraj:
· 4.11. se pracovníci SEVER zúčastní mezinárodního semináře organizovaného NA Sokrates za účelem přípravy a realizace návštěvy zástupců zemí EU v Ústeckém kraji, kteří se zabývají ekologickou výchovou. SEVER je členem přípravného týmu při realizaci projektu v Ústeckém kraji.
· V listopadu proběhne přípravná fáze mezinárodního projektu „Kubická míle“, tématicky zaměřeného na  trvale udržitelný rozvoj. Jedná se o třístranný projekt, kterého se budou účastnit školy z Čech, Holandska a Německa. SEVER je koordinátorem projektu.
· 11. listopadu 2005  proběhne v Litoměřicích Krajská konference k ekologické výchově KAPRADÍ ( Konzultace A PRAktické Dílny) v Ústeckém kraji, již pátá v pořadí. Smyslem celé akce je setkání pedagogických pracovníků a lidí pracujících ve školství, kteří začleňují nebo by chtěli začlenit ekologickou výchovu do svých předmětů.Vodítkem k tomu jim mohou být i praktické dílny pro ně připravené. Praktické dílny jsou letos zaměřeny jednak na konkrétní oblasti výuky (inspirace a nápady do hodin biologie, občanské výchovy, pracovních činnost), nebo  jsou zaměřeny  na  aktuální témata z oblasti životního prostředí  (energie, odpady, biozemědělství apod.). Dílny nabízejí inspiraci, praktické nápady do vyučování, náměty na školní projekty, motivaci pro samostatnou projektovou činnost.V průběhu celé konference se mohou pedagogičtí pracovníci setkávat s kompetentními a zajímavými lidmi z vládních i nevládních organizací zabývajících se ekologickou výchovou, životním prostředím. V rámci konference je otevřena tzv. Burza nápadů aneb učitelé učitelům, která dává možnost prohlédnout si prezentace vládních i nevládních organizací Ústeckého kraje, které mohou napomoci při rozvíjení ekologické výchovy, pohovořit si se zástupci škol, kteří pracují na zajímavých projektech, seznámit se s jejich materiály, prohlédnout si pomůcky.Zároveň probíhá nabídka  prodejných publikací, pomůcek, materiálů k ekologické výchově.
· Součástí konference KAPRADÍ bude Kulatý stůl k ekologické výchově ( letos na téma“Ekologická výchova ve Zdravých městech“), kterého se účastní nejen zástupci Zdravých měst ČR, ale také ministerstev, krajských i městských úřadů, vládních i nevládních organizací. Kulatý stůl je určen k diskusi, výměně zkušeností, mapování silných i slabých míst při realizaci ekologické výchovy, hledání společných řešení a projektů.
· Již po třetí se SEVER stává koordinátorem projektu „Energie na školách“, do kterého budou  zapojeny základní a střední školy z Ústeckého kraje. V současné době probíhá přípravná fáze projektu a vytipování škol. Probíhá také přípravná fáze nového projektu „Krajina za školou“. 
· V listopadu uzavíráme podzimní exkurze „Za Naturou na túru“(uzavření administrativy, závěrečná zpráva), předpokládáme, že exkurze budou probíhat opět na jaře. Za dobu jeich trvání od května 2005 se jich zúčastnilo cca 800 žáků a studentů.
· V rámci pracovní skupiny EVVO při Ústeckém kraji proběhne připomínkování podmínek ke grantovému řízení „Program rozvoje environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje“.Bude předložen projekt krajského významu „Informační systém EVVO Ústeckého kraje“, řešící jednotnou komunikaci a prezentaci subjektů zabývajících se oblastí EVVO v kraji.
· 16. listopadu 2005 proběhne další setkání Poradního sboru EVVO Ústeckého kraje.
· 30. listopadu 2005 se v prostorách Střediska SEVER uskuteční seminář pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Seminář je věnovaný spotřebitelské ekologii, orientaci v symbolech a značkách na obalech výrobků, se kterými přicházíme každodenně do styku. Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a Oddělení EVVO (obě oddělení existují v rámci CENIA, české informační agentury životního prostředí) sestavily výukový program o ekoznačce a ekologicky šetrných výrobcích „Co je doma, to se počítá!“, který je určen žákům a studentům od 7. tříd ZŠ po II. stupeň SŠ. Jednotlivé hry jsou zaměřeny na šíření povědomí o ekoznačkách, uvědomělé spotřebě, životním cyklu výrobku a odstranění některých mýtů, které se ohledně ekologicky šetrných výrobků mohou šířit. Učitelé mají možnost zapojit jednotlivé aktivity do výuky výtvarné výchovy, českého jazyka, zeměpisu, biologie, ekologie, zbožíznalství, občanské nauky atd.vedení ekologických výukových programů.
· 23.listopadu 2005 se v prostorách SEVERU v Litoměřicích uskuteční seminář pořádaný organizací TEREZA Praha „ Les ve škole, škola v lese“ pro pedagogické pracovníky základních škol.
· Nadále je v provozu Ekoporadna. V nově zřízené kanceláři funguje ekoknihovna, půjčovna videomateriálů s ekologickou tématikou a každé úterý od 8:00 do 16:00 je kancelář otevřena jako ekoporadna pro služby široké veřejnosti.
 město Litoměřice:
· 8. listopadu 2005 proběhne  setkání Dětského zastupitelstva města s oficiálními představiteli města Litoměřice.
· 4.  – 6. listopadu 2005 se uskuteční „Indiánský víkend“ pro děti ze základních škol Litoměřic. Dny plné her a soutěží s indiánskou tématikou budou probíhat v rekreačním středisku Lhotsko.
· Ve středisku SEVER proběhnou dvě desítky výukových programů pro děti z mateřských a základních škol Litoměřic a okolí.
· Proběhnou 3 programy zaměřené na komunikaci, budování důvěry a řešení problémů pro dětské školní senáty  základních škol z Litoměřic.

Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz


Co se událo v říjnu 2005 na SEVERu
(= Středisku ekologické výchovy SEVER)
(shrnutí)
Česká republika:
· V rámci grantového a  asistenčního programu „Škola pro udržitelný život“  (organizuje SEVER a Nadace partnerství) proběhlo v Trutnově ve dnech 24.-25. 10. česko-polské setkání, kterého se zúčastnilo 46 dětí, učitelů a zástupců měst, obcí a dalších hostů z České republiky a 50 hostů z obdobných institucí z Polska. Na této česko-polské konferenci si účastníci navzájem představili letošní i loňské úspěšné projekty. Součástí byly exkurze do jednotlivých zapojených obcí a školy - účastníci viděli např. obnovenou studánku u Machova na Náchodsku, veřejné osvětlení na solární energii v Úpici a stezku po znovuobjevených hraničních kamenech Šporkova panství u Kocbeří na Trutnovsku či upravená nově veřejná prostranství a školní pozemky v Hořicích a Jičíně. Česko-polská spolupráce je podpořena z fondů EU (INTEREG).
· Během října byly také slavnostně otevřeny některé dokončené projekty v rámci grantového a  asistenčního programu „Škola pro udržitelný život“– např. 21.10. zahrada a veřejné prostranství před 4.ZŠ Jičín.
· 14.-16.10. se na SEVERu v Hornm Maršově uskutečnil v rámci programu Národní síť středisek Ekologické výchovy školicí seminář pro lektory ekologických výukových programů. Akce probíhá za podpory MŽP a zúčastnilo se jí 30 lektorů ze středisek ekologické výchovy z celé ČR.
· 12. - 14.10. proběhlo za účasti 5 školitelů SEVERu v Průhonicích závěrečné školení školitelů, týkajícího se Ochrany zvířat organizované RSPCA (Královská společnost pro předcházení krutosti na zvířatech, Velká Británie)
· Pracovníci SEVERu lektorovali na krajských konferencích ekologické výchovy M.R.K.E.V. v Praze, Středočeském a Ostravském  kraji.
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do Horního Maršova přijeli žáci a studneti ze tří krajů – Pardubického, Středočeského a Královéhradeckého: ze ZŠ Ústí n. Orlicí (3.-7.10.), z gymnázia Nymburk (10.-14.10.), ze ZŠ Úprkova Hradec Králové (17.-21.10.), a ze ZŠ Podharť Dvůr Králové (24.-26.10.)

Královéhradecký kraj a město Hradec Králové:
· V říjnu se uskutečnilo 19 ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ v rámci výstavy Chléb náš vezdejší a  22  dalších ekologických výukových programů
· 5.10. se uskutečnil seminář pro učitele – Jak velká je naše ekologická stopa a jak ji vypočítat pro sebe, pro školu, pro obec, lektor RNDr. Viktor Třebický, Ústav pro ekopolitiku
· 19.10. se na pracovišti SEVERu na Kavčím plácku v Hradci Králové uskutečnil další seminář pro pedagogické pracovníky – tentokrát  „Co je doma, to se počítá“ aneb „Jak se vyznat v ekoznačkách a jak poznat ekologicky šetrný výrobek“. Akce byla pořádána ve spolupráci s CENIA (Českou informační agenturou pro životní prostředí) a zúčastnilo se jí 17 učitelů a zaměstnanců NNO.
 Krkonoše a Trutnovsko:
· 18.10. proběhl v Trutnově úvodní seminář učitelského klubu SEVERKA – letošní cyklus je zaměřen na téma kritické myšlení, lektor PaeDr. Ondřej Hausenblas
· 1.10. byla v Domě obnovy tradic, ekologie  a kultury – DOTEK (bývalá fara v Horním Maršově) rukodělná dílna – Zpracování vlny I. – praní a česání vlny, filcování suchou cestou
· V klubu Oko v Horním Maršově se 19.10. pořádal další filmový klub.
· 26.-30.10. se proběhl v pobytovém středisku v Horním Maršově podzimní táborový pobyt - Expedice 2005 -  pro děti od 7 do 14 let
· Každý pátek probíhal v Horním Maršově ekologický kroužek pro první stupeň a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň.
· Akce v pobytovém středisku v Horním Maršově - viz výše.

Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Ústecký kraj:
· V říjnu se rozběhl celoroční projekt pro děti z mateřských škol. Každý měsíc budou docházet děti z mateřských škol celého litoměřického regionu na výukové programy do Střediska SEVER. Pro projekt je připraveno množství nových učebních pomůcek, materiálů a publikací, které nám pomohou snáze navázat kontakt s dětmi, probudit jejich zájem a usnadnit pochopení jednoduchých vztahů a zákonitostí v přírodě. Rádi bychom naším projektem pomohli prohloubit výchovu dětí k ekologickému myšlení, k šetrnému zacházení s přírodou a ohleduplnému chování v prostředí, ve kterém žijeme. Jen v měsíci říjnu navštívilo program cca 250 dětí z mateřských škol.
· 21.října se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Na Valech v Litoměřicích soutěž pro 1.stupeň základních škol „Lesní stezka“. Čtyřčlenná družstva z jednotlivých škol plnila úkoly v terénu zaměřené na poznávání ekosystému lesa, orientaci v prostředí, určování rostlin i živočichů. Na jednotlivých stanovištích byly pro soutěžící připraveny rébusy, hádanky, křížovky, terénní zkoumání. Soutěže se zúčastnilo celkem 86 dětí ze 6 základních škol Litoměřic.
· 24.října byla oficiálně a slavnostně otevřena Ekoporadna při Středisku SEVER.

Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí