zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K práci s azbestem z hlediska BOZP

13.11.2005
Obecné
Odpady
EIA
IPPC
EMS
K práci s azbestem z hlediska BOZP
Azbest je rizikový odpad a při nakládání s ním je potřeba mít na paměti i bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Má dojít k rekonstrukci komínu - odvrtání azbestové vložky a novému vyvložkování (asi nerezí). Firma, která má vrtat má údajně nějakou autorizaci nebo něco, co je k tomu potřeba, nicméně známý má strach, že se z toho bude prášit, protože údajně tuhle věc (odvrtávání) dělali někde v sousedství a prášilo se a dokonce ani sami pracovnici firmy neměli žádné ochranné pracovní pomůcky - což zní až neuvěřitelně...
Takže se chtěl přeptat na hygieně na podrobnosti provádění techto prací, kde ovšem neuspěl.
Co nejlépe v teto situaci dělat?

V daném případě by měl stavební úřad vyžádat vyjádření příslušného inspektorátu bezpečnosti práce, neboť ti se podle ustanovení § 4 písm. b) vyjadřují se k projektovým dokumentacím staveb vybraných podle zásad stanovených Českým úřadem bezpečnosti práce, zda splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Hygiena tedy orgány ochrany veřejného zdraví mají povinnost sledovat všechny práce s azbestem.  Podle ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů je jednak každý zaměstnavatel je  povinen ohlásit příslušnému  orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé používány mimo jiné takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce.
Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu jsou obsaženy v ustanovení § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
Speciální právní úprava je pak obsažena v ustanovení § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zde je i speciální ustanovení týkající se staveb a jejich odstraňování  - cituji :
„Při odstraňování staveb nebo jejich  částí, v nichž byly použity  stavební materiály  obsahující azbest,  musí být dodržena tato opatření k ochraně zdraví zaměstnanců:
a) technologické  postupy  používané  při  zacházení se stavebními materiály  obsahujícími azbest  musí být  upraveny tak,  aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší,
b) azbest  a  materiály  obsahující  azbest  musí  být odstraněny, je-li to možné, před prováděním prací,
c) s odpadem  obsahujícím  azbest  se  nakládá  jako s nebezpečným odpadem. Odpad z materiálů  obsahujících azbest musí být sbírán a odstraňován  z  pracoviště  co  nejrychleji  a  v neprodyšně  utěsněných  obalech opatřených  štítkem obsahujícím upozornění,  že obsahují azbest; to se nevztahuje na těžbu azbestu,
d) prostor,  v němž  se  provádí  odstraňování staveb  nebo jejich částí, musí  být vymezen kontrolovaným  pásmem; v kontrolovaném pásmu  nelze jíst,  pít ani   kouřit; pro  tyto účely  musí být vyhrazeno  a  řádně  označeno  místo,  které není kontaminováno azbestem,
e) zaměstnanci v kontrolovaném pásmu musejí být vybaveni ochranným oděvem a  osobními ochrannými pracovními  prostředky k zamezení expozice  azbestu  dýchacím  ústrojím.  Ochranný  oděv musí být  ukládán odděleně  od občanského oděvu  na místě k  tomu určeném
a řádně  označeném;  po  každém   použití  musí  být  provedena kontrola, zda není ochranný oděv poškozen, a musí být vyčištěn. Je-li  ochranný oděv  poškozen, musí  být před  dalším použitím opraven. Bez  kontroly a následně provedené  opravy nebo výměny poškozené části nelze ochranný oděv znovu použít. Ochranný oděv zůstává na označeném místě u zaměstnavatele. Pokud je prán nebo čištěn mimo  podnik zaměstnavatele, přepravuje  se v uzavřených kontejnerech,
f) pro  zaměstnance musí  být zajištěny  umývárny, sprchy  a další sanitární  zařízení a  pomocná zařízení  potřebná s  ohledem na povahu práce,
g) musí být vypracován plán prací obsahující údaje o
   1. místu vykonávané práce,
   2. povaze a pravděpodobném trvání práce,
   3. metodách  používaných  pro  práce  s  materiály obsahujícími azbest,
   4. zařízení   používaném   pro   ochranu   zdraví   zaměstnanců vykonávajících  práci  s  azbestem  a materiály obsahujícími azbest a  pro ochranu jiných  osob přítomných na  pracovišti a v blízkosti pracoviště,
   5. opatřeních k ochraně zdraví při práci,
h) po  odstranění příčin  nadměrné expozice  provede zaměstnavatel kontrolní měření  odpovídající vlastnostem dané  látky a povaze příčin nadměrné expozice.“ Pokud zaměstnavatel tato ustanovení nedodržuje, je možné se obrátit na orgány ochrany veřejného zdraví a ty mohou zaměstnavateli – pokud nedodržuje citované ustanovení uložit vysokou pokutu podle zákona č. 258/2000 Sb.

ZDROJ:JUDr.Dandová,BOZP Info


 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí