zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SKUPINOVÉ INICIATIVY MLÁDEŽE

16.11.2005
Obecné
SKUPINOVÉ INICIATIVY MLÁDEŽE
Jsou to projekty místního, regionálního, národního i evropského rozsahu, které vznikají z potřeby skupiny mladých lidí realizovat svůj nápad samostatně, případně za pomoci zkušenějšího poradce nebo pracovníka s mládeží.
 Co jsou skupinové iniciativy mládeže?
Kdo se jich může zúčastnit?
Jaká jsou všeobecná kritéria projektu?
Jaká jsou nejčastější témata skupinových iniciativ?
Jak je projekt financován?
Jaké jsou závazky skupiny?
Jak a kdy podat žádost?
Jak projekt probíhá?
Je možné si pořídit v rámci projektu skupinové iniciativy nějaký materiál (např. počítač)?
Z jakého základu se vypočítává konečný grant?

Vzorová závěrečná zpráva pro Skupinové iniciativy mládeže

 Co má obsahovat závěrečná zpráva?

Co jsou skupinové iniciativy mládeže?

Jsou to projekty místního, regionálního, národního i evropského rozsahu, které vznikají z potřeby skupiny mladých lidí realizovat svůj nápad samostatně, případně za pomoci zkušenějšího poradce nebo pracovníka s mládeží. Mohou uplatnit a rozvinout své tvůrčí a organizační schopnosti, osvojit si komunikační dovednosti a naučit se týmové práci.

Kdo se jich může zúčastnit?

Skupiny mladých lidí ze zemí zapojených do programu Mládež ve věku 15 až 25 let. Skupinu by měli tvořit nejméně čtyři lidé, z nichž jeden převezme zodpovědnost za předložení žádosti a podpis smlouvy.

Jaká jsou všeobecná kritéria projektu?

Doba trvání Skupinová iniciativa by měla trvat tři měsíce až 1 rok.
Cíl projektu Projekt by měl vybočovat z běžných, každodenních aktivit, jeho cíl by měl být jasně definován a výsledek specifikován a časově vymezen.
Místní kontext Projekt by měl mít vazbu na místní komunitu.
Důraz se klade na finanční či jiné zapojení a podporu místních orgánů i dalších místních organizací.
Inovace Projekt by se měl zabývat něčím novým, co dosud v komunitě nebo organizaci není známé nebo obvyklé.
Program Je důležité předložit důkladně strukturovaný harmonogram projektu.
Evropská dimenze Skupina by měla naznačit, čím vzroste u mladých lidí zapojených do plánovaného projektu vědomí společné evropské kultury a dědictví.
Navazování kontaktů Projekt by měl mít potenciál pro navazování kontaktů a partnerství s podobně smýšlejícími skupinami v rámci celé Evropy.
Osvědčené postupy Hlavní myšlenka projektu by měla být vzorem, který by mohly následovat další skupiny z celé Evropy.
Iniciativou mládeže naopak nejsou pracovní tábory, různá školení nebo kvalifikační kursy, projekty vycházející z běžné školní výuky...

Jaká jsou nejčastější témata skupinových iniciativ?

 • oživování a uchovávání místních tradic nebo památek
 • ochrana životního prostředí
 • účast mladých lidí na práci místních sdělovacích prostředků
 • kulturní aktivity (divadlo, tanec, hudba, výtvarné činnosti, apod.)
 • antirasisticky zaměřené aktivity
 • informace pro mládež
 • integrace handicapované nebo ohrožené mládeže

                  Jak je projekt financován?

                  Protože u iniciativ mládeže je tím nejdůležitějším cílem podpora projektů, které řídí a provádějí samotní účastníci a které jsou přínosné pro místní komunitu. Těmto projektům se dostává největší preference.
                  Financování projektu skupinové iniciativy je realizováno na základě paušální částky, jejíž výše nepřesahuje 10 000 €. Tato částka se může lišit podle toho, ve které zemi je daná činnost prováděna. Další informace jsou uvedeny na formuláři žádosti.
                  Poskytnutý grant je paušálním příspěvkem, který má umožnit úplnou realizaci vybraného projektu. Částka přiznaná danému projektu bude záviset na jeho prioritním zařazení, které se stanovuje následovně:
                  Priorita č. 1
                  Projekty přínosné pro komunitu, v níž se odehrávají, a řízené samotnými mladými lidmi. Mladí lidé zapojení do projektů by měli pocházet z kulturně, geograficky nebo socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Projekty nejvyšší priority mají nárok na financování až do výše 100 % paušální částky nepřesahující částku požadovanou.
                  Priorita č. 2
                  Očekávaný výsledek takovýchto iniciativ by měl být v první řadě přínosný pro mladé lidi zapojené do dané iniciativy pocházející z kulturně, geograficky nebo socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Projekty druhé nejvyšší priority mají nárok na financování až do výše 75 % paušální částky nepřesahující částku požadovanou.
                  Priorita č. 3
                  Iniciativy skupin mladých lidí, jejichž očekávané výsledky mají být přínosné zejména pro členy skupiny, která projekt realizuje. Projekty třetí nejvyšší priority mají nárok na financování až do výše 50 % paušální částky nepřesahující částku požadovanou.

                   Upozornění! Po podpisu smlouvy obdrží žadatel 75% schváleného grantu, zbývajících 25% obdrží po odevzdání a vyhodnocení závěrečné zprávy.

                  Jaké jsou závazky skupiny?

                  Podpisem smlouvy se skupina zavazuje uskutečnit projekt podle předloženého plánu a informovat národní agenturu o jakýchkoliv změnách nebo potížích, s nimiž se setká.
                  Pokud nebude projekt realizován podle původní úmluvy nebo nebude realizován vůbec, národní agentura odstoupí od smlouvy a je oprávněna vyžadovat úplnou nebo částečnou náhradu vyplacené částky.
                  Evropská komise nebo národní agentura mohou prostřednictvím návštěv přímo na místě realizace prověřit, zdali jsou všechny smluvní povinnosti řádně plněny.

                  Jak a kdy podat žádost?

                  Formuláře žádosti o grant jsou k dispozici na těchto stránkách.

                  Datum zahájení projektu Termín pro podání žádosti
                  1. května až 31. září 1. února
                  1. čerence až 31. listopadu 1. dubna
                  1. září až 31. ledna 1. června
                  1. prosince až 31. dubna 1. září
                  1. února až 31. června 1. listopadu

                  Upozornění! Po podpisu smlouvy obdrží žadatel 75% schváleného grantu, zbývajících 25% obdrží po odevzdání a vyhodnocení závěrečné zprávy.

                  Jak projekt probíhá?

                  Je žádoucí, aby se o projektu dozvěděli mladí lidí v jiných evropských zemích. Komunikace může probíhat v nejrůznějších formách. Výsledky projektu mohou inspirovat mládež v jiných zemích, ale i mládež u nás.
                  Je zároveň užitečné získat pro aktivity místní příznivce, osobnosti veřejného života, organizace, média. Publicita projektu souvisí nejenom s publicitou celého programu Mládež, ale i možnostmi získat dodatečné zdroje financování a prostor pro další projekty.
                  Projekt je zapotřebí průběžně sledovat a vyhodnocovat. Jde hlavně o zjišťování, zda-li dílčí výsledky a činnosti směřují k vytčenému cíli podle stanoveného plánu. Delší a finančně náročnější projekty jsou financovány postupně prostřednictvím záloh a závěrečného doplatku. V těchto případech je požadována průběžná zpráva o projektu.

                  Je možné si pořídit v rámci projektu skupinové iniciativy nějaký materiál (např. počítač)?

                  Je to možné, pokud to vyžaduje charakter projektu a žadatel splnil své závazky, vyplývající ze smlouvy s Českou národní agenturou, stejně jako kvalitativní kritéria projektu. Paušální částka slouží k realizaci projektu jako celku. V případě skupinových iniciativ je však třeba počítat s kompletním vyúčtováním vynaložených nákladů spolu s podrobným popisem dosažených výsledků.

                  Z jakého základu se vypočítává konečný grant?
                  Z odhadovaného rozpočtu nebo žadatelem navrhované výše grantu?

                  Vždy je to buď 100%, 75% nebo 50% z navrhované výše grantu podle dříve zmíněných priorit.

                  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

                  Další články
                  Podněty ZmapujTo


                  Neboj se zeptat Kam s ním?
                  Mohlo by vás také zajímat
                  Naši partneři
                  Složky životního prostředí