zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Současný vývoj a trendy energetických trhů

22.11.2005
Obecné
Současný vývoj a trendy energetických trhů
 Energetika je jedním z nejvíce se měnících odvětví v posledních letech.

Nejčastěji skloňovanými pojmy jsou privatizace a následná integrace spojená s teritoriální expanzí, liberalizace, switching zákazníků a rostoucí ceny za energii, deregulace odvětví vs. dominantní postavení hráčů na regionálních trzích, obnovitelné zdroje,  CO2  a celková obnova a rozvoj energetických zdrojů. Jaký je přínos těchto změn pro konečného zákazníka - odběratele, dopad na  životní   prostředí  a zajištění bezpečnosti dodávky?
Energetické odvětví bude celosvětově růst meziročním tempem okolo čtyř procent, který bude především ovlivněn rozvojem hospodářství v asijským zemích. Růst však lze očekávat také v zemích OECD.
Bude pokračovat trend snižování energetické náročnosti tvorby HDP a celková poptávka po energii bude v rámci EU růst jen zvolna a meziroční přírůstek v průměru nepřevýší významně 2 %. Bude pokračovat růst podílu elektřiny v energetické bilanci jednotlivých zemí.
Porostou rovněž ceny primárních zdrojů energie, které budou ovlivněny zvýšenou poptávkou, ale také dalšími politickými a přírodními riziky a snahou posílit ochranu  životního   prostředí  .
Největší hráči na energetickém trhu nebudou výrazně měnit zdroje pro výrobu energie. V některých regionech dojde k oživení poptávky po nových výrobních zdrojích elektřiny (především v jihovýchodní Evropě). Do roku 2030 budou v zemích EU realizovány vysoké investice do obnovy a výstavby nových zdrojů (600-1000 miliard eur). Dojde k postupnému obnovování zájmu o jadernou energetiku a bude překonán "politický" odpor k elektřině z jádra.
I přes snahu posílit výrobu energie z obnovitelných zdrojů nedojde k výrazné změně strategie rozvoje energetické soustavy založené na relativně velké koncentraci výroby elektřiny do jednotek velkých výkonů a budování výkonných přenosových sítí. Ve vztahu k obnovitelným zdrojům energií, resp. kolísavé dodávky do sítí vyvstane potřeba dalších přenosových kapacit a zvětší se nároky na bezpečnost dodávky.
Nadále poroste význam mezinárodního obchodu v oblasti silové elektřiny i systémových služeb. Elektřina se stane významnou komoditou mezinárodního obchodu. Jedním z důvodů bude nedostatek zdrojů v zemích bývalé evropské patnáctky.
Novým fenoménem bude obchodování s povolenkami  CO2  , což se společně s náklady na zelenou elektřinu a dalšími legislativními požadavky projeví do cen pro konečné zákazníky.
Integrační trendy zahájené ve střední a východní Evropě budou nadále pokračovat. Mezi významné hráče na trhu vedle EdF, RWE, E.ON, Enel, Vatenfall, Endesa, Electrabel, EnBW, Iberdola již dnes patří také Skupina ČEZ. V rámci další konsolidace energetického trhu můžeme očekávat vstup netradičních hráčů do odvětví, jako např. BP nebo Shell, ale také významných finančních skupin (vždyť např. ukazatel ROCE dosahuje ve východní Evropě hodnotu přes 20 procent).
Bude pokračovat posilování regulace a regulačních úřadů, budou se měnit jejich kompetence s cílem zvýšení efektivity regulovaných subjektů, zabezpečení kvality dodávky a bezpečnosti sítě a nediskriminačního chování dominantních hráčů na trhu. V brzké době se nedočkáme vytvoření jednotného evropského regulátora, ale bude snaha sjednotit přístup regulátorů v jednotlivých zemích Evropy.
Ze strany Evropské unie bude přetrvávat snaha o zavedení jednotného energetického trhu, která však bude muset překonat řadu bariér jako jsou např. omezené přeshraniční kapacity, "politická" ochrana domácího trhu, různá úroveň likvidity obchodu s komoditou, rozdílné historické podmínky vývoje energetického trhu a regulace, vertikálně integrované společnosti s dominantním postavením na trhu.
V rámci většiny evropských zemí bude nadále pokračovat již započatý liberalizační proces a energetické trhy se budou postupně otevírat pro další skupiny zákazníků. V mnoha zemích bude zpočátku otevření trhu pouze deklarované bez reálné možnosti změnit dodavatele. Ve střednědobém horizontu však očekáváme vytvoření dostatečné infrastruktury trhu, postupnému dozrání nabídkové i poptávkové strany a v neposlední řadě i stanovení transparentních pravidel podporujících fungování liberalizovaného trhu s elektřinou.
Co se týče zákazníků a jejich přechodu k jinému dodavateli, svou roli sehraje jak národní mentalita, pružnost a počet aktivních obchodníků, tak struktura individuálních harmonogramů otevírání trhu. Např. ve Velké Británii, kde je trh zcela otevřen, se switching pohybuje někde na úrovni 40 %. Zcela jiná situace je na Slovensku, kde podle výzkumu společnosti Arthur D. Little změnila svého dodavatele pouze 3 % oprávněných zákazníků a více než 60 % zákazníků zatím o možné změně vůbec neuvažovalo. V České republice se switching pohybuje na úrovni okolo 8 %, ale dramatické změny mohou nastat již v příštím roce. Příčinou jsou relativně vysoké marže současných obchodníků a nižší cenová nabídka nových hráčů na trhu. Hlavním důvodem pro změnu dodavatele elektřiny nadále zůstává cena dodávky.
Postupem času je možné ve většině zemí očekávat vznik zákaznických sdružení, které získají větší vyjednávací sílu s dodavatelem elektřiny a budou moci lépe pracovat s tvarem odběrového diagramu.
Obecně lze očekávat, že odběratelé z kategorie domácnosti začnou aktivně vyhodnocovat nabídky a měnit dodavatele až v dlouhodobém horizontu, ať již z titulu pozdějšího otevření trhu, tak z titulu obecné menší pružnosti a motivace ke změně dodavatele.
Liberalizace s sebou přinese celou řadu požadavků na vybudování infrastruktury trhů s elektřinou na národních úrovních, přičemž související náklady budou přeneseny na konečné zákazníky, což v tomto důsledku povede alespoň v počátečních fázích k přeinvestovanosti. Zároveň budou muset být vynaloženy značné investice na podnikové úrovni (zejména oblast IT řešení), kde k částečnému přenosu na konečného zákazníka dojde patrně jen v regulované části podnikání (distribuce).
Úroveň konkurence v jednotlivých evropských zemích bude závislá na disponibilní přenosové kapacitě pro export a import a zejména na vlastnické struktuře producentů elektrické energie. V dlouhodobém horizontu můžeme očekávat pozvolný přechod od konkurence cenové ke konkurenci necenové, zaměřené na doplňkové produkty a zlepšování zákaznických služeb, aktivní branding a odstupňovanou péči o zákazníky a zákaznické segmenty. Ceny elektřiny pro konečné zákazníky se budou stále více odlišovat jak ve své výši, tak ve své struktuře. Nepředpokládáme opakování liberalizačního scénáře charakteristického prudkým snížením cen s cílem získání maximálního tržního podílu i za cenu finančních ztrát a následné postupné navyšování cen. Zejména to platí pro země, kde již dodávka a obchod s energií budou v rukou nadnárodních energetických koncernů s bohatým zkušenostmi s liberalizací z jejich národních trhů.
Ceny pro konečné zákazníky se však na jednotlivých trzích budou nadále výrazně lišit, od 140 eur/MWh např. v Itálii až po 60 eur/MWh v pobaltských zemích resp. 65 eur/MWh např. v Polsku. To je také důkazem, že ceny na plně liberalizovaných a deregulovaných trzích (např.Velká Británie - 85 eur/MWh) nemusí být nejnižší.
Z pohledu historického vývoje cen nelze očekávat, že liberalizace povede k tomu, že by zákazník získal z dlouhodobého hlediska nižší cenu. Bude muset naopak částečně uhradit náklady s liberalizací spojené, jako např. vybudování nové infrastruktury trhu obchodníků a operátora trhu, náklady na unbundling - oddělení obchodníka a distributora elektřiny, ale také nemalé náklady spojené s využíváním obnovitelných zdrojů, emisí  CO2  apod.
Autor je ředitelem sektoru Energy a Utilities společnosti Arthur D. Little

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí