zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společná odpovědnost za hospodaření s energií

25.11.2005
Ovzduší
Společná odpovědnost za hospodaření s energií
Začala topná sezóna, došlo ke zdražení plynu a mnoho uživatelů se vrací k topení pevnými palivy.
To, co někdy vidíme vznášet se nad střechami domů, určitě neodpovídá povoleným limitům. Zákon č. 385/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ze dne 19. srpna 2005, stanovuje v § 12 povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů.

Patří sem, mimo jiné, také povinnost zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů jedenkrát za dva roky. Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Jak je to s dodržováním zákona a především se stavem a údržbou komínů v Čechách, na to jsme se zeptali Ing. Rity Halbrštátové, tajemnice Společenstva kominíků České republiky.

Jaké je postavení společenstva z hlediska živnosti a jaké si klade cíle?

V současné době tvoří naši členskou základnu 502 osob samostatně výdělečně činných, tj. kominíků - živnostníků vlastnících živnostenský list v oboru kominictví, a dalších osob, které mají zájem podílet se na činnosti společenstva.

Do konce roku 1995 byla kominická živnost zařazena do živností koncesovaných, kdy kominíci s koncesí vykonávali kominické služby v přidělených kominických obvodech a nesli odpovědnost za stav spalinových cest v souladu s vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čistění a kontrole komínů. Po zrušení kominických obvodů od l. l. 1996 je kominictví vykonáváno jako řemeslná živnost bez omezení na lokalitu. V souvislosti s tím se upravil vztah a odpovědnost za čištění komínů a spalinových cest, kdy za jejich vyhovující stav odpovídá majitel nebo provozovatel spotřebičů (vyhláška č. 111/1981 Sb. platí i pro domácnosti, kde se topí uhlím nebo dřevem, v novelizované podobě z ledna 1996). Kominík na objednávku provádí potřebné kominické práce.

Hlavním cílem společenstva je zvýšení kvality kominického řemesla. Za tím účelem vzniklo v jednotlivých krajích 13 regionálních cechů v čele s cechmistry, kteří jsou připraveni ke spolupráci s regionálními stavebními úřady, odbory životního prostředí i živnostenskými úřady. Poskytují kvalifikované informace o rozvoji řemesla, účinně řeší potřeby regionů v oblasti kominických služeb, provozu spalovacích zařízení, zajišťování prevence požární bezpečnosti a dodržování podmínek ekologického chování uživatelů spotřebičů paliv. Efektivní je spolupráce v oblasti stavebního řízení, při plnění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, kdy kominík jako oprávněná osoba provádí měření účinnosti spalování a řeší i další záležitosti spojené s výkonem kominické živnosti.

Nemalé úkoly plní Společenstvo kominíků ČR při zajišťování celoživotního vzdělávání svých členů, jejich rekvalifikací a výuky kominických učňů jako nezbytných předpokladů pro kvalitní výkon kominických služeb.

V čem je přínos členství v Evropské federaci kominických mistrů?

Společenstvo kominíků spolupracuje s Evropskou federací kominických mistrů (ESCHFÖ) od roku 1992 nejdříve jako přidružený člen a od roku 1993 jako plnoprávný člen této evropské organizace, která existuje 50 let a je v ní aktivně zastoupeno 24 evropských zemí. Účastníme se jejích kongresů, které se konají každé dva roky v jednotlivých členských zemích. V roce 1994 jsme organizovali tento kongres za účasti 130 zástupců evropských zemí v Praze a totéž nás čeká i v roce 2008. Aktivně se podílíme na tvorbě evropských norem a jejich souladu s českými národními technickými normami. Programové prohlášení ESCHFÖ podepsané prezidenty členských svazů na kongresu 2004 v polském Krakově je adresováno všem národním veřejným institucím, úřadům a svazům a požaduje podporu kominické profese vzhledem k jejímu významu pro společnost, což je důležité i pro provozování kominické živnosti v České republice. Členství v Evropské federaci kominických mistrů umožňuje českým kominíkům bezproblémovou komunikaci ve sjednocené Evropě a sy
Nastává vzkříšení kominického řemesla?

Měření účinnosti spalování přináší nové, o mnoho náročnější požadavky na úroveň znalostí kominíka zejména z procesů spalování, fyzikálně chemických vlastností spalin, měřicí techniky a práce s počítačem. Pro získání osvědčení autorizované osoby od Ministerstva životního prostředí ČR k provozování vázané živnosti "Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest" musí být žadatel vyučený kominík s minimálně tříletou praxí v oboru a absolvovat speciální odborný kurz schválený MŽP v souladu se zákonem číslo 86/2002 Sb. a vyhláškou č. 356/2002 Sb.

Obor kominictví se dnes vyučuje nejen v učňovském školství jako maturitní obor, ale i na středních průmyslových školách a stavebních fakultách vysokých škol v rámci předmětu Technická zařízení budov. Velmi pozitivním jevem je zájem o rekvalifikaci v oboru kominík ze strany středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných členů společenstva a rostoucí, i když pomalý, zájem o učební obor.

Jak je to s dalším vzděláváním a zvyšováním kvalifikace kominíků a jejich možnou funkcí revizních techniků, energetických poradců apod.?

Společenstvo kominíků ČR připravuje v tomto směru svou strategii v souladu s programem celoživotního vzdělávání pro kominíky rozpracovaným Evropskou federací kominických mistrů. Tento program by měl být po schválení zaveden ve všech členských zemích Evropské unie. Od doby vzniku v roce 1991 provádí společenstvo pro své členy odborná školení a zkoušky pro získání osvědčení Revizní technik komínů, od roku 1996 ve spolupráci s Institutem bezpečnosti práce v Brně (vzdělávací zařízení MPSV ČR). Osvědčení se obnovuje po pěti letech vykonáním tzv. obnovovací zkoušky.

Snažíme se pojem Revizní technik komínů transformovat do legislativy obsahující požadavky na odbornou způsobilost kominíků. V poslední době uvažujeme též o možnosti energetického poradenství vykonávaného kominíky, což by mohlo být reálné v horizontu několika let.

Děkujeme za rozhovor.

Ing. Rita Halbrštátová
hutní inženýrka, dálkově vystudovala stavební průmyslovou školu. Je členkou Rady SK ČR a plní funkci výkonné tajemnice.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí