zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku

05.12.2005
Odpady
strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku
* Referenční číslo: 
TE200557771
 
* Stav tendru: 
výzva k projevení zájmu  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Tunisko 
 
* Datum uzávěrky:  
04.01.2006 
 
* Zdroj informace:  
EuropeAid 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
Anotace tendru:

EuropeAid - MEDA – Strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku

 
Popis tendru (Angličtina):

TN-Tunis: MEDA – Strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku
2005/S 230-226489
Vyhlášení zakázky na služby
1. Referenční číslo:
EuropeAid/122165/D/SV/TN.
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
MEDA.
4. Financování:
Dohoda TUN/B7-4100/96/0018 ze dne 20.4.1998 a doložka, která ji prodlužuje datovaná 30.3.2004 a 2.8.2005.
5. Zadavatel:
Premier Ministère, zastoupena Direction Générale de la Privatisation, Tunis.

Specifikace zakázky:

6. Předmět zakázky:
Návrh strategie pro podporu investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku.
7. Popis zakázky:
V této studii budou 4 úkoly:
úkol 1: provést analýzu situace na výsledcích a zjištěních posledních studií které byly provedeny v této oblasti: po konzultantovi bude vyžádáno, aby poskytl shrnutí výsledků studií věnovaných této otázce;
úkol 2: vypracování možných strategií na povzbuzení zájmu soukromého sektoru ohledně odvětví nakládání s odpadem: vyčlenění oblasti pro prioritní postupy a prozkoumání alternativních strategických možností tak, aby bylo možné poskytnout informace veřejným klíčovým osobnostem ohledně různých prostředků a politik na povzbuzení zájmu soukromého sektoru ohledně podnikání v oblastí nakládání s odpadem. Navíc určit krátko-, středně- a dlouhodobé cíle v oblasti zmíněných strategií a stanovení indikátorů hodnotících a sledujících výkon;
úkol 3: připravit a vyhodnotit akční plán pro krátkou a střední dobu: navržení aktivit, které bude zapotřebí provést a určení činitelů, kteří je uskuteční; provést výpočty, podle kategorií činností, náklady spojené s každou činnosti a jejích dopad na rozpočet;
úkol 4: připravit licenční soubor pro vybudování zařízení pro zpracovávání domácího a podobného odpadu.
8. Počet a názvy položek:
1 položka.
9. Maximální dostupný rozpočet:
300 000 EUR.
10. Další dodatečné služby:
Žádné.

Podmínky účasti:

11. Způsobilost:
Účast na zakázce je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby ze členských států Evropské unie a ze zemí a území regionů, které jsou kryté a/nebo oprávněné nařízením MEDA nebo jinými specifickými předpisy příslušejícími k programu, kterým je smlouva financována (viz také bod 29 níže).
12. Přihláška:
Zúčastnit se může jakákoli oprávněná fyzická nebo právnická osoba (jak je definována v bodě 11), nebo skupina zmíněných stran (konsorcium).
Konsorciem může být stálá skupina s právním postavením, nebo neformální skupina, založená za účelem určité výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí společnost a všichni ostatní partneři) musí být společně a nerozdílně zodpovědní vůči zadavateli.
Pokud se zúčastní neoprávněná fyzická nebo právnická osoba (jak to je definováno v bodě 11), příslušná přihláška bude automaticky vyloučena (zejména přihláška od celého konsorcia, pod které spadá příslušná strana).
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo vedoucí či partner konsorcia, které podává přihlášku), může podat pouze 1 přihlášku. Pokud by fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), podá více, než 1 přihlášku, pak veškeré přihlášky zmíněných subjektů (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) budou diskvalifikovány.
14. Zákaz vytváření spolků mezi vybranými uchazeči:
Nabídky, které zahrnují firmy, jež nejsou uvedené na přihláškách použitých pro sestavení užšího seznamu, budou z tohoto omezeného řízení vyloučeny. Uchazeči, kteří byli vyzváni k podání nabídek, nemohou pro zmíněnou zakázku mezi sebou vytvářet spolky, ani uzavírat vzájemné smlouvy na subdodávky.
15. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí prokázat ve formuláři jejich přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací vyjmenovaných v oddíle 2.3.3 Praktického průvodce ke smluvním postupům vnějších podpůrných akcí ES (lze získat na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_fr.htm).
16. Subdodávky:
Uchazeči mohou určit subdodavatele na provedení specifických úkolů, ale nesmí být subdodáváno více než 30 % hodnoty zakázky.
17. Počet uchazečů, kteří byli vyzváni k podání nabídek:
Na výběrovém seznamu musí být nejméně 4, nejvíce však 8 uchazečů.

Předběžný plán činností:

18. Plánované datum odeslání výzev k podání nabídek:
Leden 2006.
19. Plánované datum zahájení činností:
Březen 2006.
20. Doba trvání prvotní zakázky a možné prodloužení:
8 měsíců, bez možnosti prodloužení.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky:

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
0) Oblasti specializace:
Následující činnosti, v sestupné posloupnosti priorit, jsou považovány za oblasti související s touto zakázkou:
— vypracování jakýchkoli studií souvisejících s přilákáním investic a povzbuzení činností soukromého sektoru v oblasti nakládání s tuhým odpadem,
— provedení rozboru projektu a poskytnutí pomoci v uzavření koncesionářských smluv s přihlédnutím k infrastruktuře (skládky, podniky na zpracovávání obecného a komunálního odpadu a nakládání s kapalinami, vodou a energií).
1) Hospodářské a finanční postavení uchazečů (vedoucí společnosti a společníků):
(a) průměrný roční příjem uchazečů (vedoucí společnosti a společníků) musí alespoň 3krát přesáhnout maximální částku přidělenou rozpočtu projektu (viz bod 9 tohoto vyhlášení a bod 3 formuláře přihlášky).
2) Profesionální kapacita uchazečů (vedoucí společnosti a společníků):
(a) počet zaměstnanců uchazečů (vedoucí společnosti a společníků) musel během posledních 3 finančních roků dosahovat alespoň 30 osob, jak to vyžaduje bod 4 formuláře přihlášky;
(b) počet zaměstnanců během posledního finančního roku pracujících v oblastech souvisejících s předmětem této zakázky musel být alespoň 6 osob (viz odstavec 0), jak to vyžaduje bod 4 formuláře přihlášky (vztahuje se na vedoucí společnost a společníky).
3) Technická kapacita uchazečů (vedoucí společnosti a společníků):
(a) uchazeči (vedoucí společnost a společníci) museli pracovat na alespoň 2 projektech v 1. oblasti specializace nebo být zaměřené na alespoň 2 oblasti činnosti související s předmětem této zakázky (viz odstavec 0), jak to vyžaduje bod 5 formuláře přihlášky;
(b) uchazeči (vedoucí společnost a společníci) museli během posledních 5 let pracovat na alespoň 3 hlavních projektech (hodnota služeb, ne investiční náklady) (s rozpočetem přesahujícím 150 000 EUR) v oblastech souvisejících s předmětem této zakázky (viz odstavec 0), jak to vyžaduje bod 6 formuláře přihlášky.
4) Kritéria pro porovnávání přihlášek:
Jestliže je více než 8 přihlášek způsobilých, tj. splňují všechna výběrová kritéria, musí být znovu přezkoumány klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno, kterých 8 přihlášek je nejvhodnějších pro nabídkové řízení. Budou přezkoumány a použity za účelem konečného hodnocení pouze následující faktory:
— vypracování jakýchkoli studií souvisejících s přilákáním investic a povzbuzením činností soukromého sektoru v oblasti nakládání s tuhým odpadem: 6 bodů za každou vypracovanou studii,
— provedení rozboru projektu a poskytnutí pomoci v uzavření koncesionářských smluv s přihlédnutím k infrastruktuře (skládky, podniky na zpracovávání obecného a komunálního odpadu a nakládání s kapalinami, vodou a energií): 3 body za každou vypracovanou studii,
— jakékoli jiné studie související s investicemi soukromého sektoru do zařízení a/nebo veřejně prospěšných služeb a zapojení do jejích provozování: 1 bod.
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Kritéria jsou specifikována v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k podání nabídek, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Postupy pro podání přihlášek:

23. Konečná lhůta pro podání přihlášek:
4.1.2006, (12.00), místní tuniský čas.
Přihlášky doručené po tomto termínu budou odmítnuty.
24. Požadované informace a postupy při podávání přihlášek:
Pro přihlášky musí být použit standardní formulář. Tento formulář je dostupný na této internetové adrese: europa.eu.int, Procédures → Modèles: annexes au guide pratique → Annexes services → B04 Formulaire → b04_fr.doc,
Pokyny a formát tohoto formuláře musí být striktně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nesplní tyto podmínky, bude automaticky vyloučena. Dodatečná dokumentace (leták, dopis, atd.) přiložená k přihlášce nebude brána v úvahu.
25. Postupy při odesílání přihlášek:
Přihlášky musí být zaslány výlučně zadavateli:
— buď doporučeně (úřední poštovní službou);
— nebo doručitelem, obzvlášť pak expresní kurýrní službou (je zapotřebí připočíst 3 až 4 dní na doručení expresní kurýrní službou z Evropy), která musí doručit přihlášku přímo zadavateli na následující adresu, proti podepsanému a datovanému potvrzení příjmu:
Premier ministère, Direction générale de la privatisation, 4, rue Ibn Nadim, 1073 Tunis Montplaisir.
Název zakázky a číslo vyhlášení zakázky (viz bod 1) musí být čitelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být citované ve veškeré následující korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná korespondence týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení a této zakázky musí být ve francouzštině.
27. Další informace:
Žádné.
28. Datum zveřejnění příslušných předběžných informací o zakázce:
27.9.2005.
29. Právní základ:
— Nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23.7.1996 (Nařízení MEDA) o finančních a technických opatřeních provedení reformy hospodářských a sociálních struktur rámci euro-středomořského partnerství (nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 ze dne 27.11.2000).
— Rámcová finanční dohoda uzavřena mezi Evropským společenstvím a Tuniskem ze dne 20.9.1997 v rámci programu MEDA ve smyslu finanční a technické spolupráce.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí