zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zájem krajů o cyklistiku

19.12.2005
Obecné
Zájem krajů o cyklistiku
Cyklistiku vnímáme zejména jako cyklodopravu a cykloturistiku, ale často ji spojujeme i s ochranou životního prostředí či fyzickou aktivitou obyvatelstva.
Všechny úhly pohledu však mají jedno společné - je nutná výstavba kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury.

Proto je pozitivní, že na letošní konferenci v Hluboké nad Vltavou (14. až 17. 9.) o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR z úst ministra dopravy Milana Šimonovského zaznělo, že v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je připraveno pro rok 2006 na cyklostezky 100 mil. Kč. Ministr zároveň slíbil, že pokud budou připraveny kvalitní projekty, může se tato částka ještě zvýšit. Vyzval touto cestou obce a kraje, aby se připojily k podpoře cyklistiky. Od roku 2007 bude navíc možné žádat o dotace na budování cyklostezek ze strukturálních fondů EU, a to řádově v desítkách miliónů korun. Jedinou otázkou tedy je, jak na výzvu zareagují města a kraje. Konference ale jasně ukázala, že z jejich strany je zájem o podporu cyklistiky.

OLOMOUCKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. Ladislav Růžička, e-mail: l.ruzicka@kr-olomoucky.cz): V Koncepci rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje schválené v roce 2003 se kraj zavázal podpořit budování cyklostezek. Zatímco v roce 2004 na tento účel vyčlenil ze svého rozpočtu 9,5 mil. Kč, v roce 2005 už 15 mil. Kč. Navíc letošního 8. září se jako první přihlásil k finanční podpoře pro rok 2006, čímž zaujímá pomyslné první místo ve vztahu k financování výstavby cyklostezek. I díky této pomoci bude jednodušší vybudovat na území kraje cyklostezku Bečva (225,5 mil. Kč) či Moravskou cyklostezku (30,4 mil. Kč).

JIHOČESKÝ KRAJ

Nadace Jihočeské cyklostezky (kontakt: Vojtěch Srb, e-mail: srb@kraj-jihocesky.cz): V loňském roce založil Jihočeský kraj, 23 jihočeských měst a další partneři Nadaci Jihočeské cyklostezky. Vetknul jí do vínku koordinaci rozvoje cyklistické dopravy v kraji. V letošním roce tak Nadace Jihočeské cyklostezky zahájila několik projektů, mj. na rozvoj marketingu služeb pro turisty, obnovu poničeného cykloturistického značení, organizování cyklistických jízd pro veřejnost, ale i postupnou přípravu velkých infrastrukturních projektů - Vltavská (350 mil. Kč) a Otavská cyklostezka (300 mil. Kč). Ke snahám nadace se v letošním roce připojilo více než 50 jihočeských měst, která s ní uzavřela smlouvy o partnerství.

PLZEŇSKÝ KRAJ

(kontakt: Bc. Žaneta Nováková, e-mail: zaneta.novakova@kr-plzensky.cz): Kraj v roce 2004 nechal zpracovat projekt Nadregionální cyklistické trasy Plzeňského kraje. Rada se usnesla na podpoře výstavby páteřní mezinárodní cyklistické trasy Praha - Plzeň - Regensburg jako cyklostezky (300 mil. Kč). Zpracování návrhu cyklotras nadregionálního významu ovlivnilo i návrh dvou nových nadregionálních cyklotras č. 37 a č. 38. Tím se počet nadregionálních a vyšších cyklotras v kraji zvýšil na pět. K aktuálním projektům patří výstavba cyklostezky Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily - Srní v rámci cyklotrasy č. 33 (14 mil. Kč).

STŘEDOČESKÝ KRAJ

(kontakt: Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., e-mail: bina@kr-s.cz): Jedním ze zásadních kroků bylo rozhodnutí o zpracování rozsáhlého a komplexního dokumentu, který analyzuje současný stav rozvoje cykloturistiky na území kraje. Významné jsou zejména dvě cyklostezky Kolín - Velký Osek a Kolín - Ovčáry, které budou součástí dopravní infrastruktury pro kolínskou automobilku. Dále je dokumentačně připravena cyklostezka v oblasti Hořín a Mělník v délce 19,5 km (45 mil. Kč) a začala projekční příprava části vltavské cyklostezky v oblasti města Libčice nad Vltavou v délce 6,25 km (20 až 25 mil. Kč). V roce 2006 bude kraj financovat vyhledávací studie dalších páteřních cyklostezek a finančně podpoří i návaznou projekční přípravu.

PRAHA

(kontakt: Ing. Jakub Zajíček, e-mail: Zajicek@urm.mepnet.cz): K podpoře cyklistické dopravy byla v roce 2003 ustavena pracovní skupina, která koordinuje rozvoj cyklistické dopravy na území hlavního města. Od jejího vzniku bylo investováno do pražského systému cyklotras a cyklostezek přes 65 mil. Kč. Základní systém cyklistických tras o celkové délce zhruba 450 km vychází ze studie zpracované již v roce 1993. Nyní se chystá zcela nový koncepční materiál. Budou to trasy celoměstského významu, které pokryjí celé území města. Cyklista bude mít minimální nebo lépe žádný kontakt s intenzívní automobilovou dopravou. V současné době je v rámci tohoto systému vyznačeno asi 162 km cyklistických tras (z toho 64 km, tj. 40 % vede po komunikacích bez automobilové dopravy). V roce 2006 podpoří Praha rozvoj cyklistické infrastruktury částkou zhruba 28 mil. Kč a na údržbu, resp. opravy půjde 4 až 5 mil. Kč. Všechno podstatné je na www.praha-mesto.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. Milan Zukal, e-mail: milan.zukal@kr-karlovarsky.cz): Pracovní skupina pro koordinaci rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji funguje pod vedením odboru regionálního rozvoje krajského úřadu. Kraj má od roku 2003 zpracovanou Analýzu cyklistické dopravy Karlovarského kraje a od roku 2004 schválenou Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji. Prioritou všech aktivit je projekt a získání grantu z programu PHARE na zpracování studie proveditelnosti cyklostezky podél Ohře (listopad 2004, délka 102 km, náklady 308 mil. Kč). V letošním roce poskytl kraj příspěvek městům Cheb, Kynšperk a Sokolov na cyklostezku podél Ohře ve výši 7 mil. Kč. Kraj spolupracuje na základě smlouvy (v letech 2005 až 2008) s Klubem českých turistů (KČT) o poskytování příspěvku na značení ve výši 200 tisíc Kč za rok.

ÚSTECKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. Pavel Hajšman, e-mail: hajsman.p@kr-ustecky.cz): Koordinační studie rozvoje cyklostezek obsahuje bilanci stávajících i plánovaných cyklotras a cyklostezek, projektovou a finanční připravenost, stanovení páteřní sítě a tras regionálního a místního významu, odhad finančních potřeb a zdrojů či informaci o koordinaci se sousedními kraji a Saskem. Středem pozornosti je vybudování Labské stezky (190 mil. Kč) a cyklostezky Ohře (155 mil. Kč). Kraj již od roku 2003 každý rok poskytuje KČT 700 tisíc Kč na obnovu turistického značení a cykloznačení.

LIBERECKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. Iveta Moravcová, e-mail: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz): V kraji byl analyzován skutečný stav cyklotras z hlediska jejich vedení a bezpečnostních aspektů. Uskutečnila se kategorizace tras a sítě mezinárodních a nadregionálních cyklokoridorů. V současnosti se dokončuje on-line tvorba pasportů jednotlivých cyklotras s informacemi o trasách. Kraj si nechává zpracovat Koncepci bezmotorové dopravy včetně návrhu navigačního systému v síti bezmotorové dopravy. Pozornost věnuje zejména vybudování cyklotrasy Jizera (100 mil. Kč), cyklostezek Nisa (40 mil. Kč), Nová Hřebenovka (280 mil. Kč), Ploučnice (80 mil. Kč) nebo Česká Lípa - Kamenický Šenov (80 mil. Kč). V rozpočtu kraje na příští rok se uvažuje s částkou 1,5 mil. Kč pro další rozvoj cyklistiky v kraji.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

(kontakt: Pavel Mucha, e-mail: pmucha@kr-kralovehradecky.cz): Vzhledem k svému rozsahu se Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje uskutečňuje v dílčích krocích. Návrh předpokládá postupně dořešit a vybudovat Labskou cyklotrasu, (KČT č. 24), Jizersko-krkonošskou a Jesenicko-orlickou magistrálu, (příhraniční cyklotrasa KČT č. 22), Žitavskou cyklotrasu, (Jičín - Hradec Králové), Orlickou cyklotrasu (Hradec Králové - Potštejn) a cyklotrasu Nový Bydžov - Kopidlno - Rožďalovice. Následně zpracované projekty měly mj. upřesnit navržené koridory a skutečné reálné vedení cyklotras v rámci schválené koncepce. V roce 2004 kraj poskytl na rozvoj cyklotras, jejich projektovou přípravu nebo infrastrukturu zhruba 9,5 mil. Kč a v roce 2005 více než 5 mil. Kč.

PARDUBICKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. Veronika Lašková, e-mail: veronika.laskova@pardubickykraj.cz): Téměř na celém území kraje je vyznačeno (až na výjimky v souladu s metodikou KČT) 172 tras v délce 3 441,7 km. Je zpracován přehled vyznačených a schválených cyklotras a cykloturistických tras s tabulkovým a mapovým výstupem. V krajském městě síť samostatných cyklostezek čítá zhruba 35 kilometrů. Dalších 40 kilometrů značených tras vede podél silnic. V kraji se připravují tři velké cykloprojekty: Labská stezka - Hradec Králové - Pardubice (120 mil. Kč); Pardubice - Chrudim (44 mil. Kč) a víceúčelové komunikace Tiché Orlice a Třebovky (133,7 mil. Kč).

KRAJ VYSOČINA

(kontakt: Jitka Mattyašovská, e-mail: mattyasovska.j@kr-vysocina.cz): Na území kraje je v současné době 2246 km značených cykloturistických tras (z toho je 316 km I. třídy, 287 km II. třídy a 1643 km III. třídy - regionální a místní trasy). Kraj vypisuje každoročně z účelového Fondu Vysočiny grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu. Finančně podporuje také údržbu cyklotras, opravu a doplnění značení a rozvoj doprovodné infrastruktury (v letech 2003 až 2005 11,5 mil. Kč). Jsou schváleny zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na kofinancování výstavby cyklotras a cyklostezek v kraji. K významným připravovaným projektům patří Mlynářská stezka (1 mil. Kč) a cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs (124 mil. Kč).

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. Jaroslav Keprt; e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz): Kraj má zpracovanou studii dobudování cyklistické infrastruktury a specifických forem cyklistiky. Její výsledky slouží především pro stanovení nejvhodnější strategie pro rozvoj cyklistické dopravy v kraji, navržení finančního rámce pro rozšiřování sítě cyklotras a pro zajištění financování jejich údržby a další. Dalším cílem je vybudování kvalitní datové základny cyklotras a poskytování informací o cyklotrasách jako standardního produktu cestovního ruchu. Mezi významné projekty kraje patří cyklostezka Brno - Hevlín (Wien) (95 mil. Kč) nebo cyklostezka podél Baťova kanálu (130 mil. Kč).

ZLÍNSKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. František Brachtl, e-mail: frantisek.brachtl@kr-zlinsky.cz): Cyklistická doprava v kraji se bude rozvíjet podle už schváleného Generelu dopravy Zlínského kraje a návrhu Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje. Aktivita mikroregionů, obcí a podnikatelů se nejvíce projevila při zpracování projektu Cyklostezka Bečva (49 mil. Kč), dále při rozvoji sítě cyklistických stezek v okolí Baťova kanálu (150 mil. Kč), realizaci stavby Staré Město - Velehrad, která napojila toto významné poutní místo na síť cyklistické dopravy a konečně při vybudování několika staveb na spojení Veselí nad Moravou - Staré Město, zejména v okolí Uherského Ostrohu.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

(kontakt: Ing. Libor Částka, e-mail: libor.castka@kr-moravskoslezsky.cz): Připravovaná Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji mj. formuluje zásady "cyklopolitiky" kraje a určuje odpovědnost za jejich plnění. Významnými projekty kraje jsou cyklostezka Krnov - Opava - Velké Hoštice (64 mil. Kč) nebo koridor Greenways Krakow - Morava - Vídeň (102 mil. Kč).

Co více dodat? Finance jsou ve státní pokladně připraveny, zájem ze strany krajů a obcí je také. O výhodách cyklistiky víme taky. Takže teď už stačí jen projekčně připravovat cyklostezky a finančně podpořit jejich výstavbu.

AUTOR: Jaroslav Martinek
vedoucí sekce cyklistické a pěší dopravy
Centra dopravního výzkumu
Brno
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí