zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - ISPA – Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s tříděním a kompostováním; uzavření a rekultivace dosavadních smetišť a jiných skládek odpadů

09.12.2005
Odpady
EuropeAid - ISPA – Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s tříděním a kompostováním; uzavření a rekultivace dosavadních smetišť a jiných skládek odpadů
* Referenční číslo: 
TE200557822
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - ISPA  
 
* Země: 
Rumunsko 
 
* Datum uzávěrky:  
13.03.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 236 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
Anotace tendru:

1. Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s třídící jednotkou a sekcí pro kompostování: výstavba skládky odpadů pro tuhý komunální odpad, třídící jednotka, sekce pro kompostování, zařízení na zpracování výluhů a čištění odpadních vod, vstupní kabina s vážícím zařízením, administrativní budova, údržbářská dílna, promývací stanice atd., a obstarání kontrolního a laboratorního zařízení a těžkého zařízení pro skládky;
2. Uzavření a obnova dosavadních smetišť a dalších skládek odpadu: 5 stávajících neřízených skládek a menších smetišť bude uzavřeno a obnoveno.
Návrh a zhotovení výše zmíněných prací bude provedeno podle kontraktačních podmínek „Žluté knihy" FIDIC pro stavební práce a návrh, z roku 1999 (FIDIC Plant Design Build Conditions of Contract, Yellow Book, 1999).

 
Popis tendru (Angličtina):

RO-Bukurešť: ISPA – Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s tříděním a kompostováním; uzavření a rekultivace dosavadních smetišť a jiných skládek odpadů

Lokalita – župa Teleorman/Rumunsko

Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce

1.Referenční číslo:
EuropeAid/122224/D/W/RO
2.Řízení:
Otevřené.
3.Program:
ISPA.
4.Financování:
Finanční memorandum č. 2002/RO/16/P/PE/024 (grant ISPA a spolufinancování ze státního rozpočtu a místních zdrojů).
5.Zadavatel:
Central Finance and Contracting Unit, Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Blvd., Entrance B, Bukurešť 3, Rumunsko. Tel. (40-21) 326 55 55. Fax (40-21) 326 87 30. K rukám: Cristina Stefanciuc, manažer projektu.

Předmět zakázky

6.Popis zakázky:
Tato zakázka zahrnuje:
1. Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s třídící jednotkou a sekcí pro kompostování: výstavba skládky odpadů pro tuhý komunální odpad, třídící jednotka, sekce pro kompostování, zařízení na zpracování výluhů a čištění odpadních vod, vstupní kabina s vážícím zařízením, administrativní budova, údržbářská dílna, promývací stanice atd., a obstarání kontrolního a laboratorního zařízení a těžkého zařízení pro skládky;
2. Uzavření a obnova dosavadních smetišť a dalších skládek odpadu: 5 stávajících neřízených skládek a menších smetišť bude uzavřeno a obnoveno.
Návrh a zhotovení výše zmíněných prací bude provedeno podle kontraktačních podmínek „Žluté knihy" FIDIC pro stavební práce a návrh, z roku 1999 (FIDIC Plant Design Build Conditions of Contract, Yellow Book, 1999).
7.Počet a názvy položek:
Nehodící se.

Podmínky účasti

8.Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby, jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z členských států Evropské unie a ze zemí a území regionů krytých a/nebo oprávněných nařízením nebo jinými specifickými předpisy příslušejícími k programu, kterým je zakázka financována (viz také bod 21 níže). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9.Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací, které jsou uvedeny v oddílu 2.3.3 Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu EU v rámci aktivit vně Evropských společenství (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).
10.Počet nabídek:
Uchazeči (včetně firem v rámci stejné právní skupiny, dalších členů stejného konsorcia a subdodavatelů) mohou předložit pouze 1 nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek nebo se účastní více než 1 nabídky na zakázku, bude to důvodem pro vyřazení všech nabídek pro danou zakázku, do kterých byl zapojen. Uchazeči mohou předložit nabídku na variantní řešení jako dodatek k jejich nabídce na práce vyžadované v zadávací dokumentaci.
11.Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši 200 000 EUR při podávání své nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému uchazeči po podpisu smlouvy všemi stranami.
12.Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % hodnoty zakázky v eurech. Tato záruka musí být poskytnuta v souladu s obecnými podmínkami. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána nová smlouva a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší, vyhovující nabídku.
13.Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Fakultativní informační schůzka a/nebo prohlídka místa se bude konat dne 1.2.2006 v 10.00 místního času na adrese:
Teleorman County Council, Dunarii Street, no. 178, Alexandria, Rumunsko.
Uchazeči musí potvrdit účast u Ústřední finanční a kontraktační jednotky (CFCU) na shora uvedené adrese.
14.Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15.Doba provedení:
Doba pro dokončení celého díla je 730 dní.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16.Kritéria pro výběr uchazečů:
Minimální kritéria způsobilosti pro každého uchazeče zahrnují:
1. Uchazeči musí být registrovanou firmou nebo fyzickou osobou, která je právně způsobilá k provedení určených prací.
2. Všeobecné zkušenosti.
Uchazeč musí splnit následující minimální kritéria. Projekty musí mít povahu a složitost podobnou stavebním pracím v navrhované zakázce a byly dokončeny během posledních 7 let:
a) úspěšná zkušenost jako hlavní zhotovitel ve zhotovení alespoň 1 projektu týkající se výstavby nové skládky odpadů, včetně všeho vybavení, zařízení na zpracování výluhů a čištění odpadních vod a nezbytných budov, s minimální hodnotou ve výši 8 000 000 EUR. Navíc, roční dovoz tuhého odpadu na skládku musí být minimálně 50 000 tun;
(b) úspěšná zkušenost jako hlavní zhotovitel ve zhotovení alespoň 1 projektu, který se týká uzavření starých úložišť odpadů (smetiště a skládky), s minimální celkovou hodnotou ve výši 1 000 000 EUR;
(c) úspěšná zkušenost jako hlavní zhotovitel ve zhotovení alespoň 1 projektu, který se týká zřízení komplexní třídící jednotky tuhého odpadu a sekce pro kompostování, s minimální celkovou hodnotou ve výši 1 000 000 EUR. Navíc, třídící kapacita musí být minimálně 5 000 tun/rok;
(d) úspěšná zkušenost jako hlavní konstruktér (buď uchazeč samotný nebo jeho jmenovaný poradce konstruktéra) při navrhování alespoň 1 projektu týkající se návrhu zařízení na třídění odpadu a kompostování, s minimální celkovou hodnotou (zhotovení, dodávky a návrh) ve výši 1 000 000 EUR;
(e) úspěšná zkušenost jako hlavní konstruktér (buď uchazeč samotný nebo jeho jmenovaný poradce konstruktéra) při navrhování alespoň 1 projektu týkající se nové skládky odpadů, včetně zařízení na zpracování výluhů (plné čištění), s minimální celkovou hodnotou (zhotovení, dodávky a návrh) ve výši 6 000 000 EUR; navíc roční dovoz tuhého odpadu na skládku musí být větší než 30 000 tun/rok.
Poznámka: „charakter a složitost podobná stavebním pracím v navrhované zakázce“ musí být interpretována následujícím způsobem:
— „podobná povaha“ znamená hlavní práce týkající se skládky odpadů a kompostování (včetně výstavby nové skládky odpadů a obnovení nebo uzavření starých skládek),
— „podobná složitost“ znamená kombinované stavební práce (stavební, konstrukční, mechanické a elektrické), včetně všech hlavních složek prací podobné povahy, tj. reference musí být na celkovou, provozuschopnou jednotku,
— „minimální velikost (hodnota)“, která se bude brát v úvahu, je buď celková hodnota projektu, kdy zhotovitel jednal jako jediný zhotovitel, nebo podíl na celkové hodnotě projektu ve vztahu k jeho podílu v joint venture, kdy byl zhotovitel členem joint venture,
— „posledních 7 let“ se má rozumět jako období: 1.1.1999 až do do uzávěrky na předložení nabídek.
3. Finanční situace.
(a) Obrat:
Průměrný roční obrat v posledních 3 letech musí být ekvivalentní částce alespoň 18 000 000 EUR.
(b) Finanční zdroje:
Uchazeč musí prostřednictvím prohlášení své banky prokázat, že disponuje nebo má přístup k likvidní hotovosti, k čerpání úvěru nebo k jiným finančním prostředkům dostatečným pro pokrytí finančního toku zakázky po dobu 6 měsíců, v částce ekvivalentní nejméně 3 000 000 EUR, kromě dalších závazků uchazeče k jiným zakázkám.
(c) Finanční postavení:
(b) Roční provozní zisk (včetně všech administrativních a finančních výdajů, odpisu podle plánu, ale bez mimořádných výdajů a příjmů a daní) uchazeče musí být kladný za alespoň 2 z předešlých 3 let.
Musí být předloženy auditované finanční výkazy za předešlé 3 roky a také zdokumentovaný plán pohybu finančních prostředků pro tento rok a následující 2 roky a musí prokazovat solidnost finančního postavení uchazeče a dlouhodobou ziskovost.
Poznámka: Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení jakéhokoli dalšího šetření o finančním postavení uchazeče, které hodnotící komise může považovat za vhodné.
4. Přehled soudních sporů
Uchazeč musí poskytnout přesné informace o veškerých současných nebo minulých soudních sporech nebo arbitrážích skončených, přerušených nebo prováděných uchazečem za posledních 7 let. Trvalý sled rozsudků proti uchazeči nebo existence vysokého sporu, který může ohrozit finanční postavení uchazeče, může vést k odmítnutí uchazeče.
5. Joint venture/konsorcium nebo uchazeči s hlavními subdodavateli musí splňovat následující zvláštní kvalifikační kritéria:
(a) všichni partneři v joint venture/konsorciu musí být zaregistrované firmy nebo fyzické osoby právně způsobilé provést stanovené stavební práce nebo jejich části;
(b) joint venture/konsorcium (včetně subdodavatelů) musí souhrnně splňovat podmínky na finanční postavení (16.2) a obecné podmínky (16.3) uvedené výše. Souhrnně znamená, že JV/konsorcium musí jako celek prokázat dokončení projektů požadovaných v bodě 16.3. Finanční údaje mohou být souhrnné hodnoty členů pod podmínkou, že vedoucí partner splní specifické požadavky pro něj nařízené;
Navíc:
(c) vedoucí partner musí individuálně splňovat následující zvláštní kritéria:
(i) průměrný roční obrat za poslední 3 roky (2002, 2003 a 2004) musí být minimálně v ekvivalentní výši 9 000 000 EUR;
(ii) úspěšné zkušenosti jako hlavní zhotovitel při provádění alespoň 1 projektu s minimální hodnotou 5 000 000 EUR o povaze a složitosti srovnatelné navrhované zakázce; projekt musel být dokončen v průběhu posledních 7 let;
(iii) musí prokázat pomocí bankovního výkazu ze své banky, že má přístup k čerpání úvěru, k úvěrovým limitům nebo jiným finančním prostředkům ve výši ekvivalentu 1 500 000 EUR na období 6 měsíců, vedle závazků, které má účastník ve vztahu k jiným zakázkám; také musí tento výkaz potvrzovat ochotu banky popřípadě poskytnout úvěrový limit pro specifický projekt, což je založeno na současném finančním postavení společnosti;
(iv) musí také splňovat kritérium vývoje soudních sporů (16.4);
(d) každý další člen joint venture/konsorcia musí splnit tato konkrétní kritéria:
Každý individuální člen musí splňovat požadavky na všeobecné zkušenosti (provedení nebo/a plán podle povahy jejich angažovanosti na zakázce) a na finanční zdroje ve stejném poměru, jako je jeho předpokládaný podíl v konsorciu. Měli by též splňovat kritéria dobrého finančního postavení a vývoje soudních sporů;
(e) hlavní subdodavatelé (pro více než 10 % nabízené smluvní ceny) musí prokázat:
— každý jednotlivý člen musí splňovat požadavky na všeobecné zkušenosti a na finanční zdroje ve stejném poměru, jako je jeho předpokládaný podíl v konsorciu,
— rovněž musí splňovat požadavky na silnou finanční pozici a vývoje soudních sporů,
17.Kritéria pro zadání zakázky:
Zakázka bude zadána uchazeči, jehož nabídka byla určena jako vyhovující administrativním a technickým kritériím, a který nabídl nejnižší cenu.

Nabídkové řízení

18.Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci lze získat od:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), Project Manager, Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Blvd., Entrance B, Bukurešť 3, Rumunsko. Tel. (40-21) 326 55 55. Fax (40-21) 326 87 30. Kontaktní osoba: Cristina Stefanciuc,
a bude doručena uchazečům do 3 dní po zaplacení 600 EUR, které zahrnují doručení kurýrem, na níže uvedený bankovní účet:
Bankovní účet: RO97 ABNA 4100 2511 0000 0404 EUR
Majitel účtu: Central Finance and Contracts Unit, Ministry of Public Finance (Ústřední finanční a kontraktační jednotka, Ministerstvo financí)
Název banky: ABN AMRO Bank
Adresa banky: Montreal Square, No 10, Bukurešť, Rumunsko
SWIFT: ABNAROBU
Zadávací dokumentace je rovněž dostupná ke kontrole v prostorách zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají dotazy ohledně tohoto nabídkového řízení, je musí zaslat písemně (s uvedením referenčního čísla z bodu 1) na adresu CFCU nejméně 21 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek, která je uvedena v bodě 19. Zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek.
19.Lhůta pro podání nabídek:
13.3.2006, v 11.00 místního času na adrese:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44, Mircea Voda Blvd, Entrance B, Sector 3, Bukurešť 3, Rumunsko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20.Otevírání nabídek:
Nabídky budou otevírány během veřejného jednání, které se bude konat 13.3.2006, ve 13.00 místního času na níže uvedené adrese:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44, Mircea Voda Blvd, Entrance B, Sector 3, Bukurešť 3, Rumunsko.
21.Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21.6.1999, ustavující nástroj pro strukturální předvstupní politiky ve znění nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 a nařízení Rady (ES) č. 769/2004.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí