zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

16.12.2005
Příroda
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
K výkonu kontroly na úseku ochrany přírody a krajiny

č. 18/2005

k §§ 62, 80 a 88 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

I. Působnost inspekce na úseku kontroly dle § 62 a 80 zákona č. 114/1992 Sb. je založena přímo zákonem; oprávnění k jejímu výkonu není vázáno na součinnost s jakýmkoliv jiným orgánem veřejné moci.

II. Povinnost podle ustanovení § 62 zákona č. 114/1992 Sb. umožnit vstup na pozemky lze vyložit jako kdykoliv okamžitou.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20. června 2005, č.j. M/100737/05, SRK/369/P-1730/05)

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) byla společnosti S. – E. (dále jen „společnost“) uložena pokuta za správní delikt podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Výše uvedeného správního deliktu se měla společnost podle výroku rozhodnutí inspekce dopustit tím, že dne 19. 5. 2004 neumožnila vstup kontrolním pracovníkům inspekce na pozemek užívaný společností ke stavbě v k.ú. B.Proti tomuto rozhodnutí podala společnost včasné odvolání, jemuž bylo rozhodnutím ministerstva vyhověno, rozhodnutí inspekce bylo zrušeno a řízení podle ustanovení § 30 správního řádu zastaveno, jelikož pozemky dotčené kontrolou nejsou součástí volné krajiny, nýbrž se jedná o oplocený a střežený areál určený k výstavbě skládky a přeložky silnice realizované na základě stavebního povolení. Dle ministerstva je místní šetření spojené ve smyslu ustanovení § 62 zákona se vstupem na pozemek, který je stavbou, inspekce povinna zajišťovat v součinnosti s příslušným orgánem státního stavebního dohledu. Ačkoliv je zákon ve vztahu k zákonu č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), právním předpisem zvláštním, nelze podle ministerstva v případě stavby opominout procesní postup podle stavebního zákona, tj. uplatnit zájmy ochrany přírody cestou státního stavebního dohledu. Podle ministerstva společnost neporušila zákon tím, že neumožnila inspekci provést kontrolu okamžitě, nýbrž navrhla odložení kontroly na následující den, tj. nejbližší možnou dobu, kdy se kontroly byl schopen účastnit i jednatel společnosti. Povinnost umožnit vstup na pozemky nelze podle ministerstva vyložit jako kdykoliv okamžitou; zároveň ministerstvo konstatovalo, že pokud by bylo postupováno v součinnosti s příslušným orgánem státního stavebního dohledu, mohlo být vyhověno požadavku inspekce bez prodlení. Dále dle rozhodnutí ministerstva nezbytnost úkonu místního šetření vyplývá ze zjištění škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů bez potřebné výjimky. Takové zjištění zápis inspekce z místního šetření provedeného pouhý den poté, co bylo provedení kontroly pracovníkům inspekce odepřeno, ani zpráva o terénní pochůzce zoologa ze dne 29. 4. 2004 neobsahuje. Inspekce podala podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí ministerstva mimo odvolací řízení podle ustanovení § 65 správního řádu. Nezákonnost rozhodnutí ministerstva spatřuje v nesprávném posouzení pro rozhodnutí podstatných právních otázek. Inspekce je přesvědčena, že závěry ministerstva popírají samotný smysl předem neohlášených kontrol na všech úsecích ochrany životního prostředí. Názor ministerstva v otázce součinnosti příslušného orgánu státního stavebního dohledu tak může být podle inspekce pouze doporučením, nemůže však zpochybňovat oprávnění inspekce provést šetření samostatně v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a přítomnost pracovníků orgánů státního stavebního dohledu nelze z časových důvodů zajistit. Rovněž požadavek nezbytnosti úkonu místního šetření nelze podle inspekce z důvodu elementární logiky chápat tak, že inspekce by k provedení místního šetření musela mít jistotu, že v lokalitě skutečně dochází k porušování právních předpisů a rozhodnutí na úseku ochrany přírody a krajiny. Zjištění (prověření), zda v určité lokalitě dochází k protiprávnímu jednání, je totiž vlastním účelem předem neohlášeného místního šetření. Ve věci bylo zahájeno mimoodvolací přezkumné řízení, v jehož rámci ministr s  řihlédnutím k návrhu své zvláštní (rozkladové) komise dospěl k závěru, že rozhodnutí ministerstva přísluší pro nezákonnost spočívající v nesprávném  osouzení podstatných právních otázek zrušit.

Z odůvodnění:
Působnost inspekce na úseku kontroly podle výše uvedených ustanovení (§ 62 a 80 zák. č. 114/1992 Sb.) je založena přímo zákonem; oprávnění k jejímu výkonu není vázáno na součinnost s jakýmkoliv jiným orgánem veřejné moci. Působnost stavebního úřadu při výstavbě a její rozsah vyplývající z ustanovení stavebního zákona nevylučuje působnost inspekce vykonávanou v mezích její zákonné pravomoci. Ani ustanovení stavebního zákona nevyžadují součinnost příslušného stavebního úřadu při výkonu kontroly podle zákona (zák. č. 114/1992 Sb.). Ministerstvo proto pochybilo, když konstatovalo, že zájmy ochrany přírody lze v posuzovaném případě uplatnit jen cestou státního stavebního dohledu, popřípadě za účasti jeho příslušných orgánů. Rovněž právní názor ministerstva, že povinnost podle ustanovení § 62 zákona umožnit vstup na pozemky nelze vyložit jako kdykoliv okamžitou a že vznesením požadavku na provedení kontroly v nejbližším možném termínu z hlediska možnosti účasti jednatele kontrolované osoby nebyl porušen zákon, je nutno odmítnout. Plně se přitom ztotožňuji s argumenty inspekce uvedenými v jejím podnětu, totiž s tím, že nabídnutí provedení kontroly v jiném předem ohlášeném termínu, je nutno považovat za postup in fraudem legis, tedy odporující smyslu zákona. Ke stejnému závěru ostatně dospěl i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 8. 1. 2004, sp. zn. 6 A 99/2002-52. Činit termín konání kontroly závislým na možnosti přítomnosti statutárního orgánu kontrolovaného subjektu, a tedy na jeho vůli, znamená zmařit účel kontroly jako takové. Odmítnout je nutno také právní názor ministerstva spojující znak nezbytnosti úkonu místního šetření v daném případě se zjištěním škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů provedeného bez povolení potřebné výjimky. Šetření, jež by bylo prováděno za takových podmínek, by postrádalo smyslu, neboť zjistit, zda a případně k jakému protiprávnímu jednání došlo a jaké byly okolnosti tohoto jednání podstatné pro vyvození odpovědnosti pachatele, je vlastním účelem šetření. …V posuzovaném případě není vzhledem ke shora vyloženým skutečnostem pochyb, že společnost svým jednáním výše uvedenou skutkovou podstatu naplnila, a její odpovědnost za toto protiprávní jednání byla inspekcí vyvozena po právu. Závažnost protiprávního jednání, které v daném případě hrozilo a jehož zjištění mělo být účelem odepřené kontroly, nemá na odpovědnost společnosti za uvedený správní delikt vliv. Uplatnění sankce nelze obejít tvrzením, že umožněním kontroly již následující den nemohlo v daném případě dojít ke zmaření účelu kontroly. Takové tvrzení není právě proto, že kontrola nebyla umožněna, plně ověřitelné a je spíše spekulací. Neuplatnění sankce v takových případech nepřispívá k důslednému vyžadování plnění povinností právních subjektů (§ 3 odst. 1 správního řádu).Podstatu a rozsah hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny, jejíž odhalení výkonem odepřené kontroly přicházelo se zřetelem ke všem okolnostem v úvahu, je správní orgán nicméně povinen alespoň rámcově zhodnotit, neboť jde o skutečnost, kterou je třeba zohlednit při stanovení výše pokuty (§ 88 odst. 3 zákona).

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí