zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Máme grant, ale bylo těžké ho získat

19.12.2005
Odpady
Máme grant, ale bylo těžké ho získat
Jednou z firem, která se rozhodla financovat svůj projekt z prostředků Evropské unie, je i šumperská společnost MHM EKO, s. r. o.
Projekt nazvala Regionální recyklační centrum pro odpadní elektrická a elektronická zařízení Zábřeh na Moravě.
Společnost MHM EKO byla založena v roce 1992 a své podnikatelské aktivity zaměřila do oblasti ekologie (provozování malých vodních elektráren a likvidace a recyklace odpadu). Při nakládání s odpady se orientuje především na likvidaci a recyklaci kovových odpadů, elektronického šrotu a kovových neželezných odpadů.
Od roku 1998 se zabývá také výkupem a zpracováním dentálních odpadů a afinací některých drahých kovů. Pro všechny uvedené druhy odpadů zabezpečuje demontáž, odvoz a následnou ekologickou likvidaci.
Společnost MHM EKO má 45 zaměstnanců a působí ve dvou hlavních provozovnách - závod Praha (vedení společnosti, oddělení nákupu, mezisklad, oddělení afinace) a závod Zábřeh na Moravě (hlavní sklady, zpracování a likvidace odpadů). Působí na celém území ČR.

Cíle projektu
Obecným cílem je rozšířit pomocí využití moderních zpracovatelských technologií a kapacit recyklační centrum pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (dále jen OEEZ) v průmyslové zóně Zábřeh na Moravě tak, aby zde bylo možno zpracovat 3 - 5000 tun OEEZ za rok.
Specifickým cílem je rozšířit spektrum zpracovávaných OEEZ, která se dnes skladují a které technologie používané v ČR neumí zpracovávat a využít. Pro drcení a separaci používat zcela nové technologie, které umožní zvýšit procento získaných druhotných surovin a snížit množství skládkového odpadu.
Dalším cílem je být nejlepší i v cenách. Uvedených cílů chce společnost dosáhnout prostřednictvím pořízení zcela nové technologie pro drcení a separaci OEEZ. Ta umožní zvýšit výtěžnost využitelných druhotných surovin, čímž se sníží ekologická zátěž vznikající skládkováním značných objemů nevyužitelných odpadů vzniklých při recyklaci.Využití nové technologie zvýší produktivitu práce společnosti, vznikne osm nových pracovních míst a očekává se i nárůst přidané hodnoty.

Financování projektu
Projekt, který schválilo MPO pro financování z prostředků EU a státního rozpočtu, získal grant v rámci programu PHARE 2003 - TECHNOLOGIE.
Odhadované celkové náklady projektu představují 608 635 eur.
Příjemce grantu MHM EKO zajistí 51 procent. Poskytovatel grantu zajistí 49 procent, z toho tři čtvrtiny ze zdrojů PHARE a čtvrtina jako příspěvek ze státního rozpočtu.
Za tyto prostředky budou pořízeny následující technologické celky:
mostová váha
drticí a separační linka
hrubý drtič s magnetickým separátorem
paketovací lis se střižnou hranou
manipulační zařízení - nosič kontejnerů.

Praktické zkušenosti
O zavedení nových technologií na zpracování elektroodpadu v Zábřehu na Moravě a zároveň o možnosti získat část financí z fondů EU jsme přemýšleli od začátku roku 2003. V listopadu 2003 jsme se setkali s pracovníky poradenské společnosti M.M.C. Euroconsult a dohodli se na spolupráci. Důvodem byly jejich několikaleté praktické zkušenosti, velmi dobré reference, kancelář v Bruselu a fakt, že jejich konzultantem byl Tom Garvey, jeden ze zakladatelů fondu PHARE.
Na základě analýz jsme společně stanovili, co je perspektivní a hlavně reálné. Myslím, že právě reálnost definovaných cílů je hlavním důvodem úspěchu.
My jsme dodávali veškerá potřebná zdrojová data (hlavní cíle projektu, význam projektu pro žadatele, vazba na cíle projektu, technickoekonomická charakteristika projektu, metodologie, rozpočty, bilance a veškeré další údaje, které od nás MMC požadovala), tedy všechno, co je potřeba pro to, aby zpracovaný projekt odpovídal standardům a předepsaným osnovám. Toto bychom v té době bez spolupráce s odbornou poradenskou společností nedokázali.
Finální verzi žádosti o poskytnutí grantu jsme odevzdávali v srpnu 2004 a smlouvu jsme podepisovali 10. března 2005.

Faktory úspěchu
1. Nesnažili jsme se jít do projektu, který by byl mimo naše síly: V projektu je třeba dokládat zkušenosti s jinými investičními akcemi a ty jsme měli, i když šlo o akce plně financované z vlastních zdrojů, kdy jsme nežádali o jakékoli dotace.
2. Zvládli jsme veškeré administrativní náležitosti (vlastní žádost měla asi 60 stran a přílohy asi 150 stran), jejichž splnění komise hodnotí jako první.
3. Usilovali jsme o to, aby náš projekt byl zcela průzračný, jak co se týká financování, tak i vlastního cíle projektu.
4. Šli jsme do projektu, který je nejen šetrný k životnímu prostředí, ale ještě ho pomáhá zlepšovat.
5. Využili jsme služeb poradenské firmy, která nám profesionálně zpracovala projektovou žádost.
6. Pořizovaná technologie je umístěna na Šumpersku, což je region s vysokou mírou nezaměstnanosti.
7. Náš projekt reaguje na aktuální potřeby doby, protože lze všeobecně předpokládat vysoký nárůst odpadních elektronických zařízení a navíc 13. 8. 2004 vstoupila v platnost implementovaná směrnice EU 2002/96 ES o zpětných odběrech a odděleném sběru elektroodpadu.
8. Vůbec nejdůležitější ale bylo pochopení toho, že se jedná o akci, kterou bychom realizovali i bez dotace. Ta nám však dává možnost získat část investičních prostředků zvenčí, což umožní výrazný nárůst našich technických požadavků na jednotlivé nakupované technologie.
9. Do rozpočtu projektu jsme neuváděli režijní náklady firmy spojené jak s jeho přípravou, tak realizací.

Vlastní realizace
Realizace projektu začíná den po podepsání smlouvy. A nic není ponecháno náhodě či spíše představám příjemce grantu. Od podepsání smlouvy se vše řídí přesně stanovenými postupy, které je třeba prostudovat a hlavně pochopit. Při velikosti a typu projektu, jakým je ten náš, je například třeba zpracovat a zadat jednotlivá výběrová řízení na dodavatele technologií (a to přesně podle zadávací dokumentace, která má 80 stran). Veškeré administrativní náležitosti také musí být předem konzultovány a odsouhlaseny CzechInvestem.

Postup zadávacího řízení
Náročnost celého procesu dokládá postup mezinárodního otevřeného zadávacího řízení:
1. podání žádosti o schválení určitého typu výběrového řízení, po získání souhlasu zadání inzerátu o přípravě výběrového řízení do Věstníku EU
2. nejdříve po 30 dnech od jeho uveřejnění zadání dalšího inzerátu o vyhlášení výběrového řízení na dodávku technologického celku a jeho specifikace do Věstníku EU
3. umístění zadávací dokumentace na web vyhlašovatele výběrového řízení
4. nejdříve po 60 dnech svolání hodnotící komise a za přítomnosti zástupců EU rozlepení obálek s nabídkami.
Je tedy jasné, že vybrat dodavatele technologie lze nejdříve za čtyři měsíce po podpisu smlouvy. A to samozřejmě ještě není jisté, že bude dodavatel skutečně vybrán. Nebudou-li splněny všechny složité administrativní náležitosti, je výběrové řízení zrušeno a je třeba vypsat nové.
To všechno je třeba vědět předem a počítat s tím. Naše firma vyřešila nárůst administrativy tím, že přijala externího spolupracovníka, kterého pověřila zpracováním požadovaných dokumentů a jednáním s CzechInvestem. Přesto i já v roli manažera projektu věnuji pracím spojeným s projektem přibližně jeden pracovní den v týdnu.
Autor je výkonným ředitelem MHM EKO a manažerem projektu

Hodnocení případu
Největší radost jsme měli v okamžiku, kdy nám více než půl roku po uzávěrce příjmu žádostí přišla zpráva, že máme dotaci! Vzhledem k časovému odstupu jsme s tím už vůbec nepočítali.
Největší starost představovalo výběrové řízení na dodavatele technologie. Pravidla veřejných zakázek kombinující českou a unijní legislativu jsou obecně velice složitá, ale když se - tak jako v našem případě - vybírá výrobce značně unikátní technologie, vedou v praxi k obrovským komplikacím.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí