zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004

06.01.2006
Obecné
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004
Základním posláním Zprávy je poskytovat informace o stavu životního prostředí a vyhodnocovat účinnost v minulosti přijatých opatření a politik.

V návaznosti na zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (ŽP), v platném znění, a usnesení vlády ČR č. 446/1994, Ministerstvo životního prostředí každoročně zpracovává Zprávu o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) a předkládá ji ke schválení vládě ČR a k projednání Parlamentu ČR. Zpráva hodnotící stav ŽP v roce 1993 vyšla poprvé pro potřebu vlády ČR a veřejnosti v roce 1994. Zpráva je k dispozici také v anglickém překladu, který slouží především k prezentaci životního prostředí ČR v zahraničí. Doplňkem Zprávy je sada publikací Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, které vznikají ve spolupráci MŽP a krajských úřadů.

Základním posláním Zprávy je poskytovat informace o stavu životního prostředí a vyhodnocovat účinnost v minulosti přijatých opatření a politik. Jako zdroje podrobnějších informací slouží další publikace, především Statistická ročenka životního prostředí ČR a pravidelné zprávy rezortních organizací MŽP a dalších rezortů.

V předchozích letech došlo k ustálení obsahu zpracovávaných Zpráv, které svým pojetím nevybočují z rámce obdobných zpráv zveřejňovaných zeměmi EU a OECD. V tomto roce však došlo k posílení analytické funkce Zprávy, která spočívá v komplexním vyhodnocení stavu a vývoje životního prostředí formou analýzy silných a slabých stránek životního prostředí (II. kapitola). Jako základní srovnávací kritérium pro hodnocení stavu životního prostředí slouží normy a limity stanovené zákonnými předpisy. Úspěšnost a účinnost přijatých politik a opatření s dopady na životní prostředí je posuzována z hlediska nově přijaté Státní politiky životního prostředí ČR pro roky 2004–2010, která obsahuje návrhy opatření na zlepšení stavu životního prostředí. Výsledkem analýzy je stanovení prioritních oblastí, jejichž řešení je pro zlepšení stavu životního prostředí nejdůležitější. Současně předkládá ve střednědobém časovém výhledu příležitosti a rizika, která budou ovlivňovat stav životního prostředí v budoucnosti.

Větší pozornost při zpracování Zprávy byla také věnována zpřehlednění předkládaných údajů. Z toho důvodu byla upřednostňována forma výstupů v podobě grafů a obrázků, které názorněji charakterizují trendy vývoje základních ukazatelů kvality životního prostředí. Údaje obsažené ve Zprávě se soustřeďují především na rok 2004. Ve Zprávě jsou v zájmu její aktuálnosti obsaženy přijaté zákonné normy, koncepce a opatření i za první polovinu roku 2005 (přehled přijatých zákonů v oblasti životního prostředí je v podkapitole II.3, koncepce a strategie jsou obsaženy v podkapitole II.4). Je však zřejmé, že hodnocení stavu a vývoje životního prostředí jen na základě jednoletých údajů by nemělo dostatečnou vypovídací schopnost. Proto jsou základní ukazatele stavu životního prostředí předkládány v delších časových řadách (především od vzniku ČR v roce 1993), ze kterých jsou patrné trendy a je z nich také možno usuzovat na budoucí vývoj.

Ve III. kapitole je sledován stav jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a nerostné zdroje). Stav živé složky přírodního prostředí je vzhledem ke své závažnosti pojednán samostatně ve IV. kapitole, která obsahuje i části zabývající se územní ochranou přírody, jelikož je zřejmé, že nelze od sebe oddělovat ochranu druhů od ochrany stanovišť, na kterých se vyskytují. Podkapitola V.1 pojednává o vlivu základních hospodářských odvětví (energetika, zpracovatelský průmysl, doprava, zemědělství, těžba surovin) na životní prostředí. Tato podkapitola také obsahuje přijaté koncepce, které se dotýkají oblasti životního prostředí. Nově do této podkapitoly byla zařazena část Materiálové toky, která sleduje především vstupy materiálů a surovin do hospodářství. Výstupy materiálů z hospodářství ve formě odpadů jsou potom sledovány v podkapitole V.2 Odpadové hospodářství. Výdaje na ochranu životního prostředí jsou součástí podkapitoly V.4, ve které jsou obsaženy i informace o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR. Kapitola VI. Životní prostředí a společnost si klade za cíl sledovat, jak ovlivňuje stav životního prostředí kvalitu života lidí, která nemůže být redukována jen na ekonomické ukazatele typu hrubý domácí produkt na hlavu (tj. životní úroveň). Právo na zdravé životní prostředí je dáno čl. 35 Základní listiny práv a svobod (bod 1.: Každý má právo na příznivé životní prostředí), která je součástí Ústavy ČR. Součástí této kapitoly jsou tedy environmentální rizika, vliv životního prostředí na zdraví lidí a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. V kapitole VII. je mezinárodní srovnání ČR s vybranými státy a průměry bývalé EU-15 a OECD-30 v podobě základních indikátorů životního prostředí. Dosažené pokroky na poli mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí jsou součástí kapitoly VIII. Mezinárodní spolupráce.

Zprávy o životním prostředí ČR, publikace Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR vycházejí nejen v tištěné podobě, ale jsou dostupné také v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz v rubrice Stav životního prostředí.

Celá zpráva zde: http://www.env.cz/zzp04/titul.htm

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí