zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Speciální strojové zařízení - technologie na recyklaci obalových materiálů

06.01.2006
Odpady
Speciální strojové zařízení - technologie na recyklaci obalových materiálů
* Referenční číslo: 
TE200658135
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko 
 
* Datum uzávěrky:  
27.02.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 1 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům
Anotace tendru:

Speciální strojové zařízení - technologie na recyklaci obalových materiálů

 
Popis tendru (Neurčeno):

SK-Snina: Rôzne špeciálne strojové zariadenia

Tovary

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Obalové materiály, s.r.o., Študentská 38, Do rúk: Dana Kacerová, SK-069 01 Snina. Tel.: 421 905 207 105. E-mail: ppc.sro@pobox.sk. Fax: 421 55 7998 302.
Ďalšie informácie možno získať na: Public Procurement and Consulting, s.r.o., Maurerova 19, Do rúk: D. Walková, SK-040 22 Košice. Tel.: 421 905 207 105. E-mail: ppc.sro@pobox.sk. Fax: 421 55 7998 302.
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno získať na: Public Procurement and Consulting, s.r.o., Maurerova 19, Do rúk: D. Walková, SK-040 22 Košice. Tel.: 421 905 207 105. E-mail: ppc.sro@pobox.sk. Fax: 421 55 7998 302.
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: Public Procurement and Consulting, s.r.o., Hlinkova 1/A, Do rúk: I. Verbová, SK-040 01 Košice. Tel.: 421 905 207 105. E-mail: ppc.sro@pobox.sk. Fax: 421 55 7998 302.
I.2)HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA:

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)OPIS
II.1.1)Názov zákazky podľa obstarávateľa:
Technológia pre recykláciu obalových materiálov.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Obalové materiály, s.r.o., Študentská 38, Snina.
NUTS kód: SK042.
II.1.3)Oznámenie zahŕňa:
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
7 nezávislých častí, ktoré tvoria technológiu pre recykláciu rôznych obalových materiálov, vrátane ich montáže a predvedenie predmetu obstarávania vo funkčnom stave.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV):
29560000.
II.1.7)Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8)Rozdelenie na časti:
Áno.
Ponuky do súťaže treba predložiť na: iba jednu časť.
II.1.9)Variantné riešenia sa prijímajú:
Nie.
II.2)MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
7 nezávislých častí, ktoré tvoria technológiu pre recykláciu rôznych obalových materiálov, vrátane ich montáže a predvedenie predmetu obstarávania vo funkčnom stave.
Časť 1: Extrudovacia linka č. 1.
Časť 2: Extrudovacia linka č. 2.
Časť 3: Dĺžiaca linka.
Časť 4: Pracia linka s aglomerátorom.
Časť 5: Recyklačná linka.
Časť 6: Prevíjacia orezávacia linka.
Časť 7: Zváracia linka.
II.2.2)Opcie:
Áno.
Opis týchto opcií: Ak nebude úspešný uchádzač schopný plniť svoje záväzky do 2 mesiacov, obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní.
II.3)TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 5 mil. SKK.
Spôsoby zloženia zábezpeky: zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Snina, na číslo účtu 4000071114 / 7500 (platby zo SR), IBAN: SK32 7500 0000 0040 0007 1114, BIC: CEKOSKBX, variabilný symbol: 122005.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných prostriedkov Obalové materiály, s.r.o. Snina, ako aj zo zdrojov Európskej únie. Obstarávateľ nebude poskytovať zálohové platby. Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá:
Uchádzač alebo člen skupiny uchádzačov musí mať právnu subjektivitu. Obstarávateľ umožní účasť vo verejnom obstarávaní aj skupine uchádzačov. Ak jej ponuka bude prijatá a vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, obstarávateľ požaduje od tejto skupiny uchádzačov, aby vytvorila právnu formu podľa § 56, alebo § 221 Obchodného zákonníka. Skupina preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 29 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") za každého člena skupiny osobitne a spoločne táto skupina preukazuje splnenie podmienok podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služby a infomácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
Splnenie podmienok účasti podľa § 29 ods. 1 zák. č. 523/2003 Z. z.
Splnenie podmienky, že uchádzač má skúsenosti s dodaním tovaru rovnakého druhu ako je predmet obstarávania v období 2002-2005.
Splnenie podmienky, že predmet obstarávania vyhovuje príslušným technickým normáme
Splnenie podmienky kvality dodávateľa.
Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky: - platné doklady podľa § 29 ods. 2, resp. ods. 3 alebo 4 zák. č. 523/2003 Z. z. Ak uchádzač predloží doklad podľa § 29 ods. 3 cit. zák., musí predložiť aj doklad o oprávnení podnikať, ktorý nebude starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie dokladov, a to v origináli alebo overenej fotokópii.
III.2.2)Hospodárske a finančné postavenie:
Nepožaduje sa.
III.2.3)Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - katalóg, alebo opis ponúkaného tovaru
- certifikát systému riadenia kvality ISO 9000:2001 uchádzača,
- certifikát ponúkaného výrobku, resp. vyhlásenie o zhode podľa príslušných noriem
- zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania uskutočnených v predchádzajúcich troch rokoch (2002-2005).
V zozname úspešných dodávok alebo splnených zmlúv uchádzač uvedie
- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názov dodaného tovaru,
- zmluvnú cena a skutočne uhradenú cenu za dodávku predmetu obstarávania s odôvodnením rozdielu týchto cien,
- zmluvný termín a skutočný termín dodávky predmetu obstarávania s odôvodnením rozdielu týchto termínov dodávky,
- údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií,
Zoznamom úspešných dodávok musí uchádzač preukázať, že v uplynulých štyroch rokoch úspešne realizoval zákazky rovnakého charakteru (2002-2005). Dôkaz o plnení zmlúv (referencie) bude potvrdený odberateľom, na každú dodávku samostatne. Rovnakým druhom tovaru obstarávateľ rozumie dodávku ponúkaného tovaru v tejto verejnej súťaži.
III.2.4)Vyhradené zákazky:
III.3)OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2)Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytovanie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)DRUH POSTUPU
IV.1.1)Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.2)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2)Použije sa elektronická aukcia:
IV.3)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
1/Obaly-t/DK/2005.
IV.3.2)Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky:
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov:
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 6.2.2006.
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
27.2.2006 - 08:00.
IV.3.5)Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 17.5.2006.
IV.3.7)Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
27.2.2006 - 8.30.
Miesto: Hlinkova 1/A, Košice.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v termíne na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
VI.2)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu, Sektorový operačný program Priemysel a Služby, Rozvoj cestovného ruchu, Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu.
VI.3)ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Vzájomný styk obstarávateľa a záujemcov sa bude vykonávať písomnou formou. Vysvetlenie súťažných podkladov záujemcov vo verejnom obstarávaní obstarávateľ oznámi do šiestich dní od doručenia požiadavky na vysvetlenie všetkým záujemcom. O vysvetlenie súťažných podkladov môžu uchádzači požiadať do13.2.2006. Obstarávateľ splnomocnil na zastupovanie v konaní vo veciach tohto verejného obstarávania spoločnosť Public Procurement and Consulting, s.r.o. Košice.
Uchádzač musí dodržať obstarávateľom požadovaný najneskorší termín ukončenia dodávky predmetu obstarávania do mesiaca november 2006. Ak uchádzač nebude schopný plniť svoje zmluvné záväzky, resp. ak úspešný uchádzač neuzavrie a nepodpíše zmluvu s obstarávateľom do 2 týždňov od oznámenia úspešnosti uchádzača v tejto verejnej súťaži, obstarávateľ si vyhradzuje práva postupovať podľa § 66 ods. zákona o verejnom obstarávaní.
Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC): KP 29.56.23.
Výnimky z uplatnenia európskych špecifikácií: Nie.
Nepovinné oznámenie: Nie.
VI.4)REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
VI.4.2)Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3)Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
VI.5)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.12.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí