zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Optimální je podat žádost už na jaře

25.01.2006
Příroda
Optimální je podat žádost už na jaře
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) řadí podporu výsadeb sídelní zeleně mezi své priority ve Státní politice životního prostředí.
Zeleň výrazně zlepšuje ekologické, klimatické i estetické podmínky v zastavěném území měst a obcí. Tvorba a údržba funkčních a příjemných veřejných prostranství s dostatkem zeleně obvykle má velkou podporu obyvatel a plně odpovídá trendu udržitelného rozvoje.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Za účelem podpořit obce a další subjekty v nelehkém úsilí zlepšit tristní stav veřejné zeleně založilo MŽP v roce 2002 Program péče o urbanizované prostředí. Z tohoto programu se každoročně poskytují finanční prostředky na pořízení projektové přípravy výsadeb a regenerace sídelní zeleně. V letech 2002 až 2005 bylo podpořeno 85 projektů, celkem tyto dotace dosáhly 11,08 mil. Kč.

Dotace se poskytuje na pořízení tzv. studie proveditelnosti opatření, a to až do výše 80 % nákladů. Žadatelem může být jak obec, tak jiná právnická či fyzická osoba - vlastník příslušných pozemků, nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Mezi nejčastější typy podporovaných projektů patří:

- regenerace významných ploch zeleně (veřejně přístupné parky a lesoparky, areály nemocnic, škol, hřbitovů, návsi a náměstí),

- výsadby izolační zeleně, oddělující obytnou zástavbu od průmyslových a komerčních areálů a od hlučných komunikací,

- zakládání zeleně jako způsobu regenerace nevyužívaných ploch a opuštěných areálů,

- zakládání ploch a koridorů zeleně, které jsou součástí územního systému ekologické stability v zastavěném území nebo zeleného prstence kolem sídla.

Podporou vypracování projektové dokumentace sleduje MŽP zejména zajištění skutečně kvalitní přípravy akce a definování její finanční náročnosti při budoucí realizaci. Nově se pro příští roky uvažuje o podpoře zpracování koncepčních dokumentů v oblasti sídelní zeleně, které by napomohly v systémovém přístupu obcí a měst k této problematice. Jsou to generely zeleně, evidence a pasportizace zeleně, oceňování dřevin, umístění náhradních výsadeb apod.

Na Program péče o urbanizované prostředí volně navazuje dotační program Státního fondu životního prostředí (SFŽP) - Program péče o přírodní prostředí. Některá města a obce rovněž využijí pořízenou studii proveditelnosti jako součást většího projektu pro získání finančních prostředků z fondů EU. Program začíná na začátku roku vydáním směrnice, která je včetně formuláře žádosti ke stažení na internetových stránkách MŽP. Je rovněž na vyžádání dostupná na jeho odboru ekologie lidských sídel a člověka. Žádosti se přijímají od vydání směrnice až do 30. září, případně do vyčerpání prostředků přidělených do programu pro daný rok. Všem žadatelům věnují pracovníci odboru maximální péči a ochotně poskytnou veškeré potřebné konzultace.

Po přijetí žádosti pracovník výše uvedeného odboru kontaktuje žadatele a dohodne návštěvu řešené lokality. Osobní kontakt a poznání problému přímo v terénu napomáhá kvalifikovaně rozhodnout o přidělení či nepřidělení dotace. Poté žadatel obdrží rozhodnutí a jsou mu poukázány finanční prostředky. V rozhodnutí jsou definovány podmínky přidělení dotace a termín, do kterého je příjemce povinen dotaci vyúčtovat. K vy-účtování je kromě obvyklých účetních dokladů nutné předat i jedno pare pořízené studie.

KVALITNÍ PŘÍPRAVA ZÁMĚRU

Je důležité, aby se žadatel soustředil na kvalitní přípravu záměru, v němž by měl objasnit výsledný efekt celé akce, a rovněž některé širší souvislosti, jako jsou shoda opatření s platnou územně plánovací dokumentací a údaje o zájmech chráněných specifickými zákony v území. Součástí musí být také čitelná mapka se zákresem řešeného území (například ortofotomapa, výřez z územního plánu, katastrální mapa).

Druhou důležitou součástí je odůvodnění výše požadované částky. Stanovení ceny studie proveditelnosti vyplývá z výběrového řízení, případně z nabídek projekčních firem, které vycházejí z velikosti řešeného území a rozsahu projekčních prací. Obsah studie proveditelnosti stanovuje směrnice a samozřejmě je nutno jej přizpůsobit potřebám dané lokality. Žadatelům se doporučuje, aby pro zpracování studie zvolili služby inženýra či architekta autorizovaného pro obor zahradní a krajinářská tvorba, zejména u investičně náročnějších akcí.

Třetím předpokladem úspěchu při žádání o dotaci je jasná formulace dalšího postupu při realizaci opatření, na které je studie požadována.

KONTROLA

V průběhu celého programu MŽP kontroluje, zda se státní prostředky vynakládají efektivně a účelně. Při posuzování záměru, adekvátnosti požadované částky a při následné kontrole pořízené studie napomáhá odboru ekologie lidských sídel a člověka poradní skupina expertů. Pokud by obsah studie byl v pří-krém rozporu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí, nebo v případě, že žadatel nevyúčtuje dotaci včas, může být požadováno vrácení dotace. To je však krajní opatření, snahou je, aby k němu nedošlo. Proto pracovníci MŽP zajišťují žadatelům, coby pořizovatelům studie, veškeré potřebné konzultace.

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Důležité pro úspěch při žádání o dotaci je včasná a pečlivá příprava záměru, nejlépe již ve spolupráci s budoucím zpracovatelem studie proveditelnosti, a získání podpory pro plánovanou akci v radě či zastupitelstvu obce nebo města. MŽP přednostně podporuje takové akce, kde je navrhována nová výsadba veřejně přístupné zeleně, například na opuštěných či nevyužívaných pozemcích v zastavěném území, a kde tedy je zřejmý ekologický přínos pro území i pro jeho obyvatele. Důležité je i včasné podání žádosti, optimálně již na jaře.

AUTOR: Markéta Alexová
odbor ekologie lidských sídel a člověka
Ministerstva životního prostředí


Odkazy a kontakty

Kontaktní místo: MŽP, odbor ekologie lidských sídel a člověka, Ing. arch. Markéta Alexová, e-mail: marketa_alexova@env.cz, tel.: 267 122 774

Webové stránky: MŽP: www.env.cz, rubrika Životní prostředí/Lidská sídla /Sídelní zeleň

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice: www.vukoz.cz

SFŽP: www.sfzp.cz rubrika Národní programy, Přílohy I.

Česká komora architektů: Seznam autorizovaných osob, www.cka.cc

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu: www.szkt.cz

Svaz zakládání a údržby zeleně: www.szuz.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí