zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

04.02.2006
Příroda
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vzniklo ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu roku 1930. Múzeum od svojho založenia zhromažďovalo nielen prírodovedné, predovšetkým speleologické zbierky, ale aj zbierky etnografické, historické, archeologické ai. V prvom období pôsobenia sa orientovalo na kras Slovenska a región horného Liptova. Od roku 1949 sa zameriava výlučne na kras a jaskyniarstvo na Slovensku. V rokoch 1970-1981 tvorilo SMOPaJ jednu zo zložiek organizácie slovenského jaskyniarstva. Od roku 1981 sa jeho pôsobnosť rozšírila aj na ochranu prírody na Slovensku.
Hlavná budova múzea sa nachádza na Školskej ulici č.4. Ide o bývalý jezuitský kláštor z polovice 18.-teho storočia, ktorý múzeum získalo v roku 1949.
Súčasťou múzea je pracovisko v Košiciach, ktoré sa orientuje najmä na problematiku dokumentácie Slovenského krasu.

Expozície / Expositions:

Expozícia Chránená príroda dokumentuje prírodné bohatstvo Slovenska podliehajúce územnej a druhovej ochrane.

The Exhibition Protected Nature documents natural resources which is an object of a territorial and species protection.

 

Expozícia Minerály - výskyt, využitie, ochrana sa zaoberá priemyselným využitím nerastov, najmä polodrahokamov a drahokamov.

The Exhibition Minerals and Their Protection is concerned with the industrial utilization of minerals, particularly their varieties of precious and semiprecious stones.

 

Expozícia Kras a jaskyne Slovenska predstavuje podmienky vývoja krasu, jeho typológiu, významné jaskyne, ochranu krasovej krajiny, využívanie jaskýň človekom od paleolitu až po súčasnosť.
Address: Ul. 1. mája 38, Liptovský Mikuláš
Tel./Phone: 421 849 552 45 58

The Exhibition Karst and Caves of Slovakia shows the conditions of karst development, its typology, significance of caves, protection of karst landscape man's exploitation of caves from the Palaeolithic down to our times and the growth of professional, expert interest in them.

 

Kalendárium / Calendar:

Výstavné priestory – Ulica 1. mája

Otvorenie/
Opening
Ukončenie/
Finish
Výstava-podujatie/
Exhibition-Show
13.01.2006 26.02.2006 Chránené vtáčie územia nížin Slovenska

Výstava charakterizuje navrhované chránené vtáčie územia (n-CHVÚ) Slovenska všeobecne (legislatívne podklady EÚ pre sústavu NATURA 2000, priebeh prípravy návrhu CHVÚ, kritériá pre vymedzenie území, predmet ochrany), potom nasleduje 18 panelov jednotlivých n-CHVÚ nížin Slovenska, na ktorých sú predstavené kritériové vtáčie druhy ako predmet ochrany, ako aj ich biotopy v rámci jednotlivých n-CHVÚ. Návštevníci majú možnosť oboznámiť sa s chránenými druhmi vtáctva aj prostredníctvom vystavených preparátov vtákov. V rámci výstavy je prezentovaná aj sieť navrhovaných vtáčích oblastí v Českej republike.

04.03.2006, vernisáž 3.3. 05.04.2006 Vtáky Podunajska

Výstava predstavuje zvláštnosti vtáčích druhov (avifauny) Dunaja. V jednotlivých ekosystémoch napr.: v stepných oblastiach, na okrajoch lesov, v blízkosti vôd a riek žijú rozdielne vtáčie spoločenstvá, ktoré sú pre tieto lokality charakteristické, a preto sú v jednotlivých tematických častiach výstavy predstavené bližšie. Každá takáto časť výstavy je doplnená preparátmi vzácnych druhov operencov. Najvýznamnejším a našim najväčším druhom stepných biotopov je drop fúzatý, ktorému je venovaná časť výstavy s uvedením charakteristiky územia kde žije, sú tu poskytnuté informácie o biológii, etológii druhu. Doplnené sú preparátmi dospelých živočíchov a tiež ukážkou vajíčok a mláďat dropa.

11.04.2006, vernisáž 10.4. 31.05.2006 Drevené hračky

Výstava drevených hračiek s možnosťou vyskúšať si každú hračku.

07.06.2006, vernisáž 6.6. 31.07.2006 Rastlinné spoločenstvá a dravce Slovenska

Výstava nám približuje a vysvetľuje zákonitosti zoskupovania rastlín do spoločenstiev – fytocenóz. Druhá časť výstavy je venovaná vybraným druhom dravcov Slovenska, poskytuje stručnú charakteristiku jednotlivých druhov, popis ich spôsobu života – získavanie potravy, rozmnožovanie a výchovu mláďat.

03.08.2006 27.09.2006 Zelená divočina na veľtoku - od Dunaja k Tatrám

Prezentácia rakúskeho Národného parku Nationalpark Donau-Auen

04.10.2006, vernisáž 3.10. 26.10.2006 Poznaj a chráň

Výstava, ktorá návštevníkom sprostredkuje informácie o tom, čo je to NATURA 2000 a aké sú jej ciele, aká je platná legislatíva v súvislosti so vstupom SR do EÚ, doplnená je fotografiami a zbierkami múzea.

02.11.2006, vernisáž 31.10. 29.11.2006 Národné parky Slovenska

NP Slovenska – ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva Slovenskej republiky. Výstava predstavuje ich prírodné hodnoty, ktoré sú predmetom ochrany.

02.12.2006, vernisáž 1.11. 12.12.2006 Príroda našimi očami

4. ročník prezentácie výtvarných prác s prírodnými motívmi žiakov špeciálnych škôl v Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou.

16.12.2006, vernisáž 15.12. 10.01.2007 Speleofotografia 2006

Medzinárodná súťažná výstava fotografií, ktorej cieľom je predstavenie podzemného sveta jaskýň. Podujatie je prístupné pre všetkých umeleckých fotografov profesionálov i amatérov.

december 2006   Bionika z vtáčej perspektívy

Inšpirácia človeka stavbou vtáčieho tela, prípadne lietacím aparátom bezstavovcov pri konštruovaní lietacích strojov a zariadení.

     

Výstavné priestory – Školská ul. č. 4:

Otvorenie/
Opening
Ukončenie/
Finish
Výstava-podujatie/
Exhibition-Show
20.01.2006 07.03.2006 História Vysokých Tatier fotoobjektívom

Výstava starých pohľadníc a fotografií zo zbierok múzea približuje históriu osídľovania Vysokých Tatier a využívania ich prírodných krás v prospech človeka. Vznik osád, výstavba turistických chát a ubytovacích objektov sprístupnil Tatry ako klimatické kúpele a turistické centrum. Neopakovateľné čaro tatranských štítov lákalo hľadať návštevníkov odpočinok a pokoj na ich vrcholoch.

21.03.2006 20.04.2006 Invázne druhy

Výstava popisuje invázne druhy rastlín, ktoré boli prenesené, či už zámerne alebo náhodou, z jedného regiónu sveta do druhého. Mnohým z nich sa v novom prostredí nedarí, ale niektoré z nich sú schopné sa novým podmienkam prostredia prispôsobiť veľmi rýchlo, hlavne keď sa im podarilo "uniknúť" svojim pôvodným konkurentom, predátorom, škodcom a chorobám, prípadne ak v novom prostredí nenájdu primeraného konkurenta. Ak sa im nevenuje primeraná pozornosť, je možné, že svojou prítomnosťou a konkurencieschopnosťou spôsobia zánik pôvodných druhov alebo dokonca zmenu celého ekosystému.

25.04.2006 25.05.2006 Jozef Ľudovít Holuby - 170. výročie narodenia

Život, práca a dielo významného botanika, národopisca a historika pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia.

30.05.2006 30.06.2006 Obrázky fauny v počítačovej grafike

Prezentácia graficky upravených fotografických záberov fauny zo zbierok múzea.

01.08.2006 27.08.2006 Najkrajšie kalendáre Slovenska 2006

Celoštátna súťažná výstava, organizovaná v spolupráci s Klubom fotopublicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov, Slovenská Ľupča. Hlavným tematickým zameraním sú prírodné motívy, kultúrno-historické klenoty a tiež história slovenských miest.

05.09.2006 31.10.2006 80. výročie objavenia jaskyne Domica

Výstava doplnená dobovými fotografiami, archeologickými nálezmi a inými materiálmi zo zbierok múzea, priblíži návštevníkom osobnosť Jána Majka – objaviteľa jaskyne, okolnosti objavu a významné udalosti v osemdesiatročnej histórii jaskyne.

november 2006 december 2006 V horách musíme žiť aj s nimi - lavíny

História lavín (najväčšie tragédie), vznik lavín, lavínová prevencia, ekologické faktory

     

Výstavné priestory – Školská ul. č. 4 - suterén:

Otvorenie/
Opening
Ukončenie/
Finish
Výstava-podujatie/
Exhibition-Show
17.01.2006 28.02.2006 Stretnutie s medveďom

Intímny pohľad na život medveďa a jeho interakcie s človekom, „ako byť v bezpečí“ na území s výskytom medveďov

apríl 2006 jún 2006 Padol kameň do voda - výstava poetických textov
     

Klub múzea – Školská ul. č. 4:

Otvorenie/
Opening
Ukončenie/
Finish
Výstava-podujatie/
Exhibition-Show
august 2006 september 2006 Fragmenty z prírody IV. - výstava realizovaná najmä pre slabozrakých a nevidiacich občanov, doplnená Braillovým písmom
október 2006 november 2006 Kaleidoskop - výstava realizovaná v spolupráci s OZ Vedecká hračka, dominujú na nej reálne profesionálne hračky, ktoré upevňujú poznanie
     

Expozícia Chránená príroda - Sintrová časť:

Otvorenie/
Opening
Ukončenie/
Finish
Výstava-podujatie/
Exhibition-Show
17.06.2006, vernisáž 16.6. 30.06.2006 Kalamita v Tatrách

Výstava „Kalamita v Tatrách“ nám na 18 paneloch približuje slovom i obrazom udalosti zo dňa 19. 11. 2004, kedy sa územím Slovenska prehnala veterná smršť a napáchala obrovské škody, ktoré do dnešného dňa nedávajú spávať lesníkom, ochranárom a všetkým, ktorým leží na srdci osud našej krajiny.

     

Prednášková sieň – Školská ul. č. 4

Otvorenie/
Opening
Ukončenie/
Finish
Výstava-podujatie/
Exhibition-Show
január 2006   Ekopodujatie: Chránené vtáčie územia nížin Slovenska - rozprávanie spojené s premietaním diapozitívov
január 2006   Podujatie: Tatranskými chodníkmi - prednáška o turistických a prírodných zaujímavostiach Vysokých Tatier
február 2006   NATURA 2000 - prednáška venovaná sústave NATURA 2000 a chráneným územiam
marec 2006   Speleopodujatie : KRYM - rozprávanie spojené s videopremietaním
marec 2006   Ekopodujatie : Botanik J. Ľ. Holuby - prednáška o živote a diele slovenského botanika J. Ľ. Holubyho (prednáša: Ing. J. Burkovský)
apríl 2006   Prebúdzanie jari - remeselnícke variácie veľkonočných ozdôb (ukážky ľudových remesiel spojené s tvorivými dieľňami)
máj 2006   Môj sused netopier II.: Výskyt, význam a ochrana netopierov Slovenska - prednáška spojená s premietaním na stenu budovy múzea
máj 2006   Ekopodujatie: Dravec ako predátor - prednáška spojená s premietaním diapozitívov a videofilmov
jún 2006   Medzinárodné stretnutie prírodovedcov - 4. medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov, pracovníkov prírodovedných múzeí a pracovníkov múzeí v prírode na tému: Environmentálne vzdelávanie
jún 2006   Medzinárodné projektové stretnutie - projektové stretnutie „Poznávanie prírody“, výmena praktických skúsenosti v oblasti environmentálneho vzdelávania s medzinárodnou účasťou
júl 2006   Ekopodujatie: Národné parky Slovenska - prednáška spojená s premietaním diapozitívov
august 2006   Speleopodujatie: Čína - rozprávanie spojené s premietaním diapozitívov
september 2006   Ekopodujatie: Orol skalný - prednáška spojená s premietaním z monitorovacieho kamerového systému z hniezdenia orlieho páru
september 2006   Ekopodujatie: Výrobcovia krehkej keramiky - prednáška o náleziskách bukovohorskej keramiky na území Slovenska
október 2006   Ekopodujatie: Invázne druhy rastlín – hrozba 21. storočia - prednáška spojená s premietaním diapozitívov a videofilmov
október 2006   Ekopodujatie: SARMA - rozprávanie o najhlbších jaskyniach Kaukazu spojené s premietaním diapozitívov
november 2006   Stavanie vtáčích búdok a kŕmidiel - rozprávanie spojené s tvorivými dielňami
december 2006   Remeselnícke variácie Vianoc – Advent 2006 - ukážky ľudových remesiel vianočných ozdôb (ručné maľovanie Vianočných gúľ, drotárske a šúpoliarske výrobky) spojené s tvorivými dieľňami
http://www.muzeum.sk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí