zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Souhrnná zpráva o Realizačních programech POH ČR - II. etapa

03.02.2006
Odpady
Souhrnná zpráva o Realizačních programech POH ČR - II. etapa
Vláda České republiky v roce 2003 schválila nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen „POH ČR“).

Přílohu nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR tvoří závazná část POH ČR, která určuje kvantitativní i kvalitativní cíle pro odpadové hospodářství České republiky. POH ČR je zpracován pro období 10 let, tzn. že zahrnuje období let 2003 až 2012 s tím, že podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 42 odst. 4 musí být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl vypracován. Stanovení delších časových horizontů vyplývá z potřeby provedení transpozice nových předpisů ES, případně z potřeby  zpracování podkladových nebo navazujících dokumentů k POH ČR.

Rozpracování a implementace cílů Plánu odpadového hospodářství ČR pro specifické skupiny odpadů je zajištěno formou vypracování situačních zpráv k Realizačním programům POH ČR. Jedná se o odborné podklady pro skupiny odpadů, pro které je, vzhledem k jejich negativnímu vlivu na zdraví lidí a životní prostředí nebo k jejich možnému využití jako náhrady primárních přírodních zdrojů, nezbytné stanovit takový systém pro nakládání s nimi, který bude v souladu s principy udržitelného rozvoje. Celkem bude v průběhu let 2003 – 2006 zpracováno 22 situačních zpráv pro RP POH ČR.

V I. etapě, v roce 2003, bylo zpracováno, ve spolupráci s experty jmenovanými do pracovních skupin, 6 následujících situačních zpráv k Realizačním programům:

(1) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady,
(2) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro kaly z čistíren odpadních vod,
(3) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro autovraky,
(4) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro obaly a odpady z obalů,
(5) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro PVC a odpady s obsahem PVC,
(6) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro dekontaminaci a odstranění  zařízení s obsahem PCB – Návrh Plánu České republiky pro dekontaminaci a odstranění zařízení s obsahem PCB.

Z těchto podkladů, na základě vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení, byl připraven soubor opatření k naplnění cílů POH ČR, který byl předložen ke schválení vládě, formou návrhu usnesení vlády. Vláda návrh opatření schválila svým usnesením č. 18 z 5. ledna 2005.

Zpracování situačních zpráv k Realizačním programům POH ČR, II. etapa, pro odpady ze zdravotnictví, pro biologicky rozložitelné odpady a Návrh nástrojů na podporu materiálového využití odpadů bylo v roce 2003 zahájeno a práce na nich pokračovaly i v roce 2004.

V roce 2004 byly zpracovány:

(7)  Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro komunální odpady,

(8)  Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro oleje,

(9)  Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro baterie a akumulátory,

(10) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro stavební a demoliční odpady,

(11) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro pneumatiky,

(12) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro biologicky rozložitelné odpady,

(13) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR pro odpady ze zdravotnictví,

(14) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR Návrh nástrojů na podporu materiálového využití odpadů,

(15) Situační zpráva k Realizačnímu programu POH ČR značení a třídění plastů. (Pozn.: Opatření k tomuto Realizačnímu programu nejsou předkládána v návrhu usnesení vlády, neboť byla předmětem novely zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Návrhy a opatření k implementaci cílů POH ČR plynoucí z  II. etapy zpracování Realizačních programů v roce 2004 jsou předkládány vládě ČR k projednání tímto návrhem, v rámci nelegislativních prací vlády. Termín předložení materiálu do vlády k projednání byl stanoven do 3O. 11. 2005.

V roce 2005 budou v souladu s POH ČR připraveny podklady k Realizačním programům pro:

kontaminované zeminy a sedimenty, průmyslové odpady, odpady z energetiky, odpady z těžby, odpady ze živelných pohrom.

Pro zpracování situačních zpráv k Realizačním programům ČR byla zvolena metoda široké spolupráce odborníků působících v oboru odpadového hospodářství se zástupci jednotlivých ministerstev, vysokých škol, nevládních organizací, hospodářské sféry (svazy, asociace, sdružení), veřejné správy a dalších dotčených subjektů. V procesu přípravy RP POH ČR byl, a rovněž v dalších etapách přípravy bude, uplatňován proces strategického plánování, efektivní komunikace a partnerství. Složení pracovních skupin je uvedeno v předkládané Souhrnné zprávě o Realizačních programech POH ČR – II. etapa.

V rámci přípravy situačních zpráv k Realizačním programům byly shromážděny a vyhodnoceny všechny dostupné informace o sledovaných proudech odpadů, včetně definice klíčových problémů, zmapování technické infrastruktury pro nakládání s odpady a současně zajišťovaného monitoringu o produkci odpadů a nakládání s nimi. Na základě Situačních zpráv byly připraveny jednotlivé Realizační programy POH ČR, II. etapa 2004, které jsou obsahem této části předkládaného materiálu. Stanovená opatření ukládají jednotlivým resortům konkrétní úkoly, včetně termínů jejich plnění.

Opatření nejsou směřována do podnikatelské sféry. Pokud v příští etapě řešení budou navržena opatření s dopadem na podnikatelskou sféru, budou zohledněny požadavky Usnesení vlády ČR ze dne 13. 4. 2005 č. 420 k návrhu postupu začlenění metody pro hodnocení dopadu regulace na podnikatelské prostředí do procesu přípravy regulace (RIA) a Usnesení vlády ČR ze dne 13. 4. 2005 č. 421 o snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Ze všech Realizačních programů vyplývá, že situace v ČR je v oblasti nakládání s odpady na srovnatelné úrovni zemí ES, je však třeba učinit celou řadu potřebných kroků k tomu, aby byla situace v některých oblastech dále postupně zlepšována a bylo zajištěno splnění cílů POH ČR. V rámci zpracování situačních zpráv byla navržena celá řada dílčích opatření na různé úrovni dopadů pro rozhodování orgánů státní správy i vlastní provádění. Opatření jsou směřována i do různých časových horizontů.

Zpracováním a postupnou realizací POH ČR na všech úrovních řízení odpadového hospodářství Česká republika plní své závazky vůči Evropské unii. Předpokládáme, že předmětný návrh konkrétních opatření k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění, II. etapa, bude účinným prostředkem k podpoře udržitelného nakládání s odpady a obaly na území našeho státu. Tato skutečnost je významným nástrojem pro definování dlouhodobě stabilního a transparentního podnikatelského prostředí, které může přispět k rozvoji podnikatelských aktivit ve prospěch životního prostředí.

Cíle POH vyplývají zejména z  implementovaných požadavků právních předpisů Evropských společenství v oblasti nakládání s odpady, ke kterým byla schválena Rámcová strategie financování investic na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí (usnesení vlády č. 594 ze dne 18. června 2003). Další dopady na státní rozpočet z předkládaného materiálu nevyplývají. Pro zabezpečení rozpracování POH ČR je potřeba zajistit z rozpočtu MŽP prostředky ve výši 2,5 mil. Kč ročně, počínaje rokem 2006 až do roku 2010. Spoluúčast ostatních resortů je předpokládána v rámci jejich rozpočtů. Finanční náročnost spolupracujících resortů je odhadována předkladatelem celkem na cca 1,5 mil. Kč ročně.

Financování některých opatření bude dále podporováno v rámci stávajících programů Státního fondu životního prostředí ČR a Strukturálních fondů.

Souhrnná zpráva (doc, 967 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí