zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stavební práce na vodovodech, vodovodních přípojkách, vodojemech

07.02.2006
Voda
Stavební práce na vodovodech, vodovodních přípojkách, vodojemech
* Referenční číslo: 
TE200658514
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko 
 
* Datum uzávěrky:  
14.03.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 24 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Severoslovenská vodárenská společnost vyhlásila tendr na stavební práce na stavbě potrubního vedení vody a kanalizace. Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 14.3.2006 - 09:00. Tendrová nabídka musí být předložena v češtině nebo ve slovenštině.

 
Popis tendru (Neurčeno):

SK-Žilina: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Práce

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, Do rúk: Jana Čuláková, SK-010 01 Žilina. Tel.: 421 41 7061 175. E-mail: jana_culakova@svsas.sk. Fax: 421 41 7061 189.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA:
Vodné hospodárstvo.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)OPIS
II.1.1)Názov zákazky podľa obstarávateľa:
Stavba: "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc".
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Slovenská Republika, Žilinský kraj, projektovaná oblasť zahŕňa sídla Čadca, Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná, Podvysoká, Turzovka, Korňa, Klokočov, Vysoká nad Kysucou, Makov, Svrčinovec, Čierne a Skalité.
NUTS kód: SK031.
II.1.3)Oznámenie zahŕňa:
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Realizácia stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc". Predmetom stavby je rozšírenie vodovodného privádzača a distribučnej vodovodnej siete, výstavba vodojemov, výstavba vodovodných prípojok, výstavba splaškovej kanalizácie, rekonštrukcia existujúceho kanalizačného systému v Čadci a Turzovke, výstavba kanalizačných prípojok, rozšírenie ČOV Čadca, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Turzovka. Práce sa budú realizovať na základe zmluvných podmienok FIDIC - Červená kniha - "Zmluvné podmienky na výstavbu - na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom" prvé vydanie 1999".
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45231300, 45252127, 45252000, 45232152.
II.1.7)Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8)Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9)Variantné riešenia sa prijímajú:
Nie.
II.2)MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Rozšírenie vodovodného privádzača a distribučnej vodovodnej siete - 183 km.
Výstavba vodojemov - 6 ks.
Výstavba vodovodných prípojok - 2300 ks.
Výstavba a rekonštrukcia splaškovej kanalizácie - 266 km.
Čerpacie stanice odpadových vôd - 67 ks.
Výstavba kanalizačných prípojok - 6950 ks.
Rozšírenie ČOV Čadca, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Turzovka.
II.2.2)Opcie:
II.3)TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE:
Obdobie v mesiacoch: 48 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
5 000 000 SKK súťažnej zábezpeky poskytnutej:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa, alebo,
- poskytnutím bankovej zámky za uchádzača.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Každá platba je financovaná v štruktúre 80% z KF, 14% zo štátneho rozpočtu SR, 6% obstarávateľ. Zádržné je vo výške 10% a bude uvolnené po dokončení stavby.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá:
V prípade prijatia ponuky skupiny sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. podľa § 829 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v zmeň í neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z realizácie predmetného projektu.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Uchádzač musí spĺnať podmienky účasti uvedené v § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1 a ods. 4 zákona 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Uchádzač musí spĺnať podmienky účasti uvedené v § 29 ods. 1 zákona 523/2003 Z.z o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií podľa § 29 ods. 2, resp. 3.
III.2.2)Hospodárske a finančné postavenie:
Uchádzač preukazuje finančné postavenie podľa § 30 ods.1 písm. a), c), d) nasledovne:
Podľa § 30 ods. 1 písm. a) - Vyjadrením banky na bankovom formulári 4.3(A) súťažných podkladov o výške úverového limitu v objeme min. 300 000 000 SKK z dôvodu plynulého vykonávania prác.
Podľa § 30 ods. 1 písm. c) - súvahou alebo výpisom z nej, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo výkaz o majetku a záväzkoch.
Podľa § 30 ods. 1 písm. d)-obratom za predchádzajúce 3 roky-min. 1 000 000 000 SKK za každý rok. Dôkazný prostriedok - úradne overená kópia súvah potvrdená daňovým úradom za posledné 3 roky, alebo výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky - úradne overená kópia potvrdená daňovým úradom, alebo výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky- úradne overená kópia potvrdená daňovým úradom. Z predložených dokladov musí byť zrejmý a jednoznačný obrat- zvýraznený farebne, napr. zvýrazňovačom. (Posledné 3 roky 2002, 2003, 2004) Formulár 4.3. súťažných podkladov.
III.2.3)Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť podľa § 30 ods. 4 písm. a), b),c), d), e) zák. č. 523/2003 Z.z. nasledovne:
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. a) - podpísaný prvopis - údaje o vzdelaní a odbornej praxi zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy (podľa súťažných podkladov - články 21.1.1 a 21.1.2).
- SP, Formulár 4.5.1 B, v ktorom uchádzač vyhlási, že bude mať k dispozícii zamestnancov navrhovaných pre účely plnenia tejto Zmluvy o dielo (pracovno-právny vzťah obstarávateľ nevyšetruje). V tomto prípade sa jedná o nasledujúcich zamestnancov: vedúci projektu, zástupca vedúceho projektu, stavbyvedúci pre vodovody a kanalizácie a ČOV, stavbyvedúci pre vodojemy, čerpacie stanice a pozemné stavby, elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, geodeti. Všetci navrhovaní zamestnanci majú preukázateľnú kvalifikáciu vzťahujúcu sa na práce podobného charakteru a zložitosti ako je predmetný projekt a pracovali na predchádzajúcich projektoch v podobnej funkcii. Zamestnanci musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené nižšie.
Zoznam zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy:
1. Vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax 15 rokov, počet 1 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
2. Zástupca vedúceho projektu (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax 10 rokov, počet 3 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
3. Stavbyvedúci pre vodovody, kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax 5 rokov, počet 10 os., druh požadovanej stavebnej praxe -výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
4. Stavbyvedúci pre vodojemy, čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax 5 rokov, počet 2 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodojemov, čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru.
5. Elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax 10 rokov, počet 2 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
6. Geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax 10 rokov, počet 3 os., druh požadovanej praxe- zameranie líniových stavieb.
Formulár 4.5.1 (B) súťažných podkladov s čestným vyhlásením - predkladajú všetci uchádzači. Doplnené formuláre 4.5.1 (B) a 4.5.1 (C) súťažných podkladov predkladá len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo spolu s originálmi, resp. úradne overenými kópiami dokladov preukazujúcimi vzdelanie, odbornú spôsobilosť a požadovanú prax zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy. Nesplnenie požadovaných podmienok bude dôvodom pre nepodpísanie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. b) - zoznam zmlúv t.j. dôkaz o príslušných skúsenostiach s realizáciou prác rovnakého charakteru, vrátane hodnoty a charakteru prislúchajúcich zmlúv o dielo (Formulár č. 4.5.4 súťažných podkladov). Uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov dokončil alebo rozostaval aspoň: na 60 % zmluvnej ceny,
-1 projekt výstavby alebo rekonštrukcie vodovodov s rozpočtovým nákladom min. 50 mil. SKK bez DPH, a
-1 projekt výstavby alebo rekonštrukcie splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom min. 70 mil. SKK bez DPH, a
-1 projekt výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej ČOV s min. rozpočtovým nákladom 50 mil. SKK bez DPH.
Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu.
Skutočnosť o plnení zmlúv bude zdokladovaná úradne overenými preberacími protokolmi z predmetných stavieb (okrem rozostavaných).
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. c) - Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy.
Popis týchto strojov a zariadení musí preukázať schopnosť uchádzača vykonať práce s uvedením počtu uvedených strojov a zariadení:
Minimálne počty strojov a zariadení uchádzača:
- Zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov)/ 20 ks.
- Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu/ 20 ks.
- Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach/ 20 ks.
- Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu)/ 5 ks.
- Žeriavy a zdvižné zariadenia/ 5 ks.
- Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce/ 20 ks.
- Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr/ 5 ks.
- Elektrocentrály/10 ks.
- Samohybné kladivo/ 5 ks.
- Rezačka asfaltu/ 5 ks.
- Zariadenie na pretláčanie/ 3 ks.
- Pažiace boxy / 20 ks.
Uchádzač uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom.
Spolu s ponukou uchádzač predloží brožúry výrobcu, ktoré v plnej miere všetky takéto stroje a zariadenia popisujú.
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. d) - Vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte vedúcich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky, podpísané uchádzačom;
Uchádzač (tzn. samostatný uchádzač aj skupina ako celok) musí preukázať, že má v trvalom pracovnom pomere min. 300 zamestnancov za posledné 3 roky (2003, 2004 a 2005).
Každý podzhotoviteľ uvedený v ponuke, musí preukázať, že má v trvalom pracovnom pomere min. 10 zamestnancov.
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. e) -Vyhlásením technikov, podľa SP čl. 21.1.1, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy (SP - Formulár 4.5.1.C -formulár nevyplňovať, bude sa vyžadovať len od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy).
III.2.4)Vyhradené zákazky:
III.3)OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2)Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytovanie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)DRUH POSTUPU
IV.1.1)Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.2)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2)Použije sa elektronická aukcia:
IV.3)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
253/06/GR.
IV.3.2)Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky:
Pravidelné informatívne oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2005/S 85-082235 z 30.4.2005
Ďalšie predchádzajúce oznámenia
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2005/S 155-115246 z 12.8.2005
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2005/S 246-241858 z 22.12.2005.
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov:
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 27.2.2006 - 13:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov:
cena: 53 550,00 SKK.
Podmienky a spôsob platby:Výška úhrady (tam, kde je to použiteľné) 45 000,00 8 550,00 SKK DPH spolu: 53 550,00 Mena: SKK.
Podmienky a spôsob úhrady: Poplatok za súťažné podklady uchádzač uhradí pred ich prevzatím.
Platba za súťažné podklady: Bezhotovostným prevodom na účet obstarávateľa - DEXIA banka Slovensko a.s. Žilina, č. ú. 0302459001/5600, alebo do pokladne obstarávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 hod. na adrese uvedenej v časti I.1. K žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uchádzač priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady.
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
14.3.2006 - 09:00.
IV.3.5)Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
česky. Slovensky.
IV.3.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 14.9.2006.
IV.3.7)Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
14.3.2006 - 10:00.
Miesto: Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, Žilina, II. poschodie, zasadacia miestnosť č. 212.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk - zastúpení štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou preukazujúcou sa úradne overeným originálom plnej moci uchádzača na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou, môže byť skupina zastúpená jedným z jej členov.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a úradne overeným originálom plnej moci uchádzača na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
VI.2)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C PE 001.
VI.3)ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Obhliadka miesta plnenia zmluvy (uskutočnenie prác) je povinná, koná sa dňa 28.2.2006 o 9.00 hod. so stretnutím uchádzačov na Čistiarni odpadových vôd (ČOV) v Čadci, ul. A. Hlinku č. 2270.
Údaje o podzhotoviteľoch požadujeme uvádzať nasledovne:
Uchádzač vyznačí percentuálne finančné aj vecné plnenie zo zmluvy, ktoré má v pláne zadať podzhotoviteľom.
Vyhlásenie podpísané uchádzačom (SP - Formulár 4.1 .B). Percento subdodávok nesmie prekročiť 30 % z celkového objemu prác. Pokiaľ bude tento objem prekročený, uchádzač bude z VS vylúčený.
Za podzhotoviteľa, ktorému má v pláne uchádzač zadať viac ako 5% prác, predloží uchádzač doklady podľa § 29 ods. 2 cit. zák.
Odporúčanie: vyzdvihnúť si súťažné podklady osobne - väčší objem podkladov.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena ponuky bude prevyšovať finančný limit 52 583 000 EUR prepočítané aktuálnym mesačným kurzom ECB SKK/EUR 28 dní pred dátumom na predkladanie ponúk europa.eu.int
VI.4)REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
VI.4.2)Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3)Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
VI.5)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.1.2006.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí