zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zlínský kraj už má konkrétní zkušenosti s autovraky

10.02.2006
Odpady
Zlínský kraj už má konkrétní zkušenosti s autovraky
Jak se daří řešit problémy nakládání s autovraky na regionální úrovni?
Zlínský kraj, který byl vybrán k ověřování pilotního projektu integrovaného informačního systému pro vyřazené automobily a autovraky, nabízí konkrétní zkušenosti.

Podle zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2002, udělují krajské úřady podle § 14 odst.1 souhlasy s provozem zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů včetně autovraků, které se zařazují mezi odpady nebezpečné (autovraky s obsahem kapalin a jiných nebezpečných součástí) nebo odpady ostatní (autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí). Tato zařízení budeme pro zjednodušení nazývat autovrakoviště. V tomto období nebyla ještě v platnosti tzv. autovraková novela zákona o odpadech (č.188/2004 Sb.), tudíž nebyly jasně stanoveny podmínky udělování souhlasů na autovrakoviště. Proto se v různých krajích vydávaly souhlasy bez ohledu na technické zabezpečení autovrakovišť, především na možnost konečného zpracování - likvidaci autovraků. Bohužel se tak děje i v současné době, neboť zatím není sjednocen legislativní postup krajských úřadů.

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY

Na našem odboru životního prostředí, který vydává souhlasy na autovrakoviště, jsme se již v roce 2002 seznámili se základním dokumentem upravujícím nakládání s autovraky v EU - se směrnicí 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností, neboť bylo jasné, že její opatření budou převzata do našeho zákona o odpadech po vstupu ČR do EU. Při vydávání souhlasů se vychází z těchto opatření, povolují se pouze autovrakoviště technicky zabezpečená, s možností konečné likvidace autovraků. Jedna z podmínek při udělování souhlasů je, aby odpady, které obsahují identifikační číslo autovraku (VIN), byly předávány výhradně oprávněným osobám, které mají souhlas k provozování zařízení k odstraňování autovraků, popřípadě, aby VIN byl zničen způsobem vylučujícím jakékoliv jeho opětovné použití.

Dále se požaduje, aby do zařízení byly přijímány především autovraky kompletní, které obsahují motor, karosérii, převodové ústrojí, nápravy a jsou zařazené jako odpady nebezpečné. Tato autovrakoviště pak mohou vydávat potvrzení o převzetí autovraku, které slouží jako podklad k vyřazení vozidla z registru vozidel ČR.

V současné době se snažíme prosadit v rámci správního řízení o povolování autovrakovišť podmínku uvedenou v § 37 odst. 7 písm. c) zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 1. 1. 2006. Jde o uzavření smlouvy mezi akreditovanými dovozci a výrobci vybraných vozidel a provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování autovraků, která povede ke splnění povinnosti zavedení systému sběru autovraků s přiměřenou hustotou sběrných míst a zajištění procentuálního plnění opětovného používání a využívání autovraků v letech 2006 až 2015. Také doporučujeme, aby se v rámci správního řízení vyžadoval odborný posudek nezávislého subjektu, který by autovrakoviště vyhodnotil hlavně z hlediska zabezpečení technických podmínek.

Zatím se v kraji nevydává firmám souhlas ke sběru autovraků, protože je snaha prosadit systém sběru autovraků od občanů prostřednictvím obcí. Autovraky, které vznikají podnikatelským subjektům, je možné odevzdat do povolených autovrakovišť.

Na základě těchto opatření bylo ve Zlínském kraji povoleno k 30. 11. 2005 pouze 7 firem, které mají oprávnění vydávat potvrzení o převzetí autovraku. V jiných krajích je povoleno i více než 60 autovrakovišť, některá však bez jakéhokoliv zabezpečení.

Systém nakládání s autovraky se v ČR teprve rozbíhá. Zatím nejsou stanovena opatření, která by určovala pravidla pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít, jak je uvádí čl. 8 směrnice 2000/53/ES. Při opětovném použití demontovaných dílů z vyřazených vozidel tak není zaručena jejich kvalita a hrozí nebezpečí havárií v důsledku použití těchto náhradních dílů do vozidel, která jezdí na pozemních komunikacích. Ve Zlínském kraji preferujeme při povolování autovrakovišť odstranění nebezpečných kapalin a součástí, využití pneumatik a konečnou likvidaci autovraků zpracováním na druhotné suroviny.

JAK FUNGUJE SYSTÉM SBĚRU

Již při zpracování Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje byla snaha navr-hnout jednotný systém sběru autovraků. Velkou výhodou našeho regionu je, že v něm sídlí akciová společnost Metalšrot Tlumačov, která disponuje technologiemi ke kompletnímu zpracování a zhodnocení kovových odpadů na druhotné suroviny a smí už od roku 2003 provozovat zařízení ke sběru, výkupu, využití a odstraňování autovraků. Součástí schválené technologie je v provozovně Tlumačov i zařízení na odstraňování kapalin a ostatních nebezpečných látek z autovraků, drticí a separační zařízení pro konečné zpracování autovraků. V kraji má společnost celkem pět provozoven, z toho dvě jsou pro sběr kompletních autovraků. Podle novely zákona o odpadech číslo 188/2004 Sb. umožnila vlastníkům vozidel určených k vyřazení jejich umístění i v dalších třech nezabezpečených provozovnách, odkud by se shromážděná vozidla odvážela do provozovny Tlumačov k využití a odstranění. Vozidla určená k vyřazení se umístí na zpevněné ploše p
Krajský úřad souhlasil s dočasným shromažďováním vozidel určených k vyřazení v provozovnách společnosti. K tomuto shromažďování není nutný souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, neboť vozidla určená k vyřazení budou zavedena do evidence odpadů jako autovraky až v provozovně Tlumačov.

PŘÍKLAD ZE VSETÍNA

Podobný systém shromažďování vozidel určených k vyřazení jsme použili i v obcích. Výše zmíněná společnost oslovila obce Zlínského kraje a nabídla jim smlouvu o spolupráci při soustřeďování a likvidaci autovraků. Touto smlouvou se zavazuje odebrat a ekologicky zpracovat autovraky soustředěné obcí. Obec v potřebném rozsahu seznámí společnost s místem soustředění autovraků, jejichž odvoz zajistí společnost zpravidla do dvou dnů od vyrozumění o soustředění dostatečného množství autovraků k odvozu. Na převzaté autovraky v součinnosti s pracovníkem obce na místě vystaví potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku.

Konkrétně ve městě Vsetíně byli jeho obyvatelé a obyvatelé sousedních obcí seznámeni v místním tisku i rozhlasu s možností zbavit se zdarma nepojízdných vozidel. Majitelé těchto vozidel si pouze zajistili jejich odvoz do areálu Technických služeb. Po předložení občanského průkazu a velkého technického průkazu vozidla byl majiteli vozidla vydán doklad o jeho převzetí k vyřazení. Po převzetí těchto vozidel společností Metalšrot Tlumačov obdržel majitel vozidla doklad o převzetí a likvidaci autovraku. S tímto dokladem se pak dostavil na evidenci vozidel, kde bylo vozidlo vyřazeno z evidence. Vozidla musela být kompletní včetně motoru a převodovky.

Vsetínská radnice začala organizovat tyto bezplatné akce na jaře roku 2004, od té doby se region ekologickým způsobem zbavil 151 nepojízdných vozidel od občanů. Lidé se naučili službu využívat, neboť je výhodná pro ně, město i životní prostředí.

Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že systém nakládání s autovraky, prakticky ověřený ve Zlínském kraji, je životaschopný. Je však nutné, aby se sjednotil postup krajských úřadů při udělování souhlasů podle § 14 odst.1 zákona o odpadech k provozu zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování autovraků, neboť tato zařízení jsou významnými subjekty při zavádění integrovaného informačního systému pro vyřazené automobily. Tento systém bude základem pro splnění recyklačních kvót a vypracování zprávy o plnění směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností, kterou bude muset ČR vypracovat jako členský stát EU.

AUTOR: Ladislava Kučná
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí